2020
  • 429.  Jiexin Zhu, Shikun Li, Zechao Zhuang, Shan Gao, Xufeng Hong, Xuelei Pan, Ruohan Yu, Liang Zhou, Lyudmila V. Moskaleva, Liqiang Mai. "Ultrathin Metal Silicate hydroxide Nanosheets with Moderate Metal−Oxygen Covalency Enables Efficient Oxygen Evolution." Energy & Environmental Materials, 2020, doi: 10.1002/eem2.12155.
  • 404.  Jinshuai Liu, Hao Zhang, Jiashen Meng, Chunhua Han, Fang Liu, Xiong Liu, Peijie Wu, Ziang Liu, Xuanpeng Wang, and Liqiang Mai. "A “MOFs plus ZIFs” Strategy toward Ultrafine Co Nanodots Confined into Superficial N‑Doped Carbon Nanowires for Efficient Oxygen Reduction." ACS Applied Materials & Interfaces, 24, 12(49):54545-54552.
  • 403.Xuelei Pan, Mengyu Yan, Congli Sun, Kangning Zhao, Wen Luo, Xufeng Hong, Yunlong Zhao, Lin Xu, and Liqiang Mai. "Electrochemically Exfoliating MoS2 into Atomically Thin Planar-Stacking Through a Selective Lateral Reaction Pathway." Advanced Functional Materials, 2020, 202007840.
  • 402.  Xiong Liu, Jiashen Meng, Kun Ni, Ruiting Guo, Fanjie Xia, Jingjing Xie, Xu Li, Bo Wen, Peijie Wu, Ming Li, Jinsong Wu, Xiaojun Wu, Liqiang Mai, and Dongyuan Zhao. "Complete Reconstruction of Hydrate Pre-Catalysts for Ultrastable Water Electrolysis in Industrial-Concentration Alkali Media." Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 11, 100241.
  • 401.Kwadwo Asare Owusu, Xuelei Pan, Ruohan Yu, Longbing Qu, Ziang Liu, Zhaoyang Wang, Muhammed Tahir, Waqas Ali Haider, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Introducing Na2SO4 in aqueous ZnSO4 electrolyte realizes superior electrochemical performance in zinc-ion hybrid capacitor." Materials Today Energy, 2020, 18, 100529.
  • 395.Guobin Zhang, Xuelei Pan, Kesong Yu, Mengyu Yan, Fangyu Xiong, Liming Wu, Xuanwei Deng, Haining Zhang, Liqiang Mai. "Operando Observation of the Structural Evolution and Kinetics of Li[Ni0.6Co0.2Mn0.2]O2 at Elevated Temperature." Chemical Research in Chinese Universities, 2020, 36(4), 690―693.
  • 396.Yao Yao, Ziang Chen, Ruohan Yu, Qiang Chen, Jiexin Zhu, Xufeng Hong, Liang Zhou, Jinsong Wu, Liqiang Mai. "Confining Ultrafine MoO2 in a Carbon Matrix Enables Hybrid Li Ion and Li Metal Storage." ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 40648−40654.
  • 397.Yao Ma, Jiantao Li, Xiaobin Liao, Wen Luo, Wenzhong Huang, Jiashen Meng, Qiang Chen, Shibo Xi, Ruohan Yu, Yan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Heterostructure Design in Bimetallic Phthalocyanine Boosts Oxygen Reduction Reaction Activity and Durability." Advanced Functional Materials, 2020, 2005000.
  • 394.Kwadwo Asare Owusu, Zhaoyang Wang, Longbing Qu, Zi'ang Liu, Jaafar Abdul-Aziz Mehrez, Qiulong Wei, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Activated carbon clothes for wide-voltage high-energy-density aqueous symmetric supercapacitors." Chinese Chemical Letters, 2020, 31, 1620–1624.
  • 400.Meng Huang, Xuanpeng Wang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Xuhui Yao, Ziang Liu, Liqiang Mai. "Ultra-fast and high-stable near-pseudocapacitance intercalation cathode for aqueous potassium-ion storage." Nano Energy, 2020, 77, 105069.
  • 399.  Waqas Ali Haider, Muhammad Tahir, Liang He, H. A. Mirza, Ruiqi Zhu, Yulai Han, Liqiang Mai. "Structural Engineering and Coupling of Two-Dimensional Transition Metal Compounds for Micro-Supercapacitor Electrodes." ACS Central Science, 2020, DOI: 10.1021/acscentsci.0c01022.  
  • 393.Pan He, Mengyu Yan, Xiaobin Liao, Yanzhu Luo, Liqiang Mai, Ce-Wen Nan. "Reversible V3+/V5+ double redox in lithium vanadium oxide cathode for zinc storage." Energy Storage Materials, 2020, 29, 113-120.
  • 398.  Wei Yang, Yuxuan Zhu, Zhuofei Jia, Liang He,* Lin Xu, Jiashen Meng, Muhammad Tahir, Zixin Zhou, Xuewen Wang, Liqiang Mai. "Interwoven Nanowire Based On-Chip Asymmetric Microsupercapacitor with High Integrability, Areal Energy, and Power Density." Advanced Energy Materials, 2020, 2001873.
  • 390.Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Fanjie Xia, Jinsong Wu, Fang Liu, Xiao Zhang, Linhan Xu, Xinming Lin, Liqiang Mai. "K+ modulated K+/vacancy disordered layered oxide for high-rate and high-capacity potassium-ion batteries." Energy Environmental Science, 2020, 13, 3129—3137.
  • 384.Xiong Liu, Ruiting Guo, Kun Ni, Fanjie Xia, Chaojiang Niu, Bo Wen, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Xiaojun Wu, Liqiang Mai. "Reconstruction-Determined Alkaline Water Electrolysis at Industrial Temperatures." Advanced Materials, 2020, 32, 2001136.
  • 386.Shuangshuang Tan, Fangyu Xiong, Junjun Wang, Qinyou An, Liqiang Mai. "Crystal regulation towards rechargeable magnesium battery cathode materials." Materials Horizons, 2020, 7, 1971-1995.
  • 391.Yuqiang Pi, Zhiwei Gan, Zheng Li, Yushan Ruan, Cunyuan Pei, Hui Yu, Kang Han, Yaowen Ge, Qinyou An, Liqiang Mai. "Methanol-derived high-performance Na3V2(PO4)3/C: from kilogram-scale synthesis to pouch cell safety detection." Nanoscale, 2020, DOI: 10.1039/d0nr04884d.
  • 392.Waqas Ali Haider, Liang He, Hameed A. Mirza, Muhammad Tahir, Aamir Minhas Khan, Kwadwo Asare Owusu, Wei Yang, Zhuqing Wang, Liqiang Mai. "Bilayered microelectrodes based on electrochemically deposited MnO2/polypyrrole towards fast charge transport kinetics for micro-supercapacitors." RSC Advances, 2020, 10, 18245–18251.
  • 389.Fang Liu, Jiashen Meng, Fanjie Xia, Ziang Liu, Haoyang Peng, Congli Sun, Linhan Xu, de Gustaaf Van Tendeloo, Liqiang Mai, Jinsong Wu. "Origin of the extra capacity in nitrogen-doped porous carbon nanofibers for high-performance potassium ion batteries." Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 18079–18086.
  • 385.Yu Tian, Ping Hu, Ting Zhu, Zhenhui Liu, Guangwu Hu, Congcong Cai, Zelang Jian, Liang Zhou , and Liqiang Mai. "Three-Layer Structured SnO2@C@TiO2 Hollow Spheres for High-Performance Sodium Storage." Energy Environmental Materials, 2020, DOI: 10.1002/eem2.12117.
  • 388.Guangwu Hu, Kunzhe Zhong, Ruohan Yu, Zhenhui Liu, Yuanyuan Zhang, Jinsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Enveloping SiOx in N-Doped Carbon for Durable Lithium Storage via an Eco-Friendly Solvent-Free Approach." Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 13285–13291.
  • 387.Xiaowei Liu, Zhaohuai Li, Xiaobin Liao, Xufeng Hong, Yan Li, Cheng Zhou, Yan Zhao, Xu Xu, Liqiang Mai. " A three-dimensional nitrogen-doped graphene framework decorated with an atomic layer deposited ultrathin V2O5 layer for lithium sulfur batteries with high sulfur loading." Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 12106–12113.
  • 384.Xiong Liu, Ruiting Guo, Kun Ni, Fanjie Xia, Chaojiang Niu, Bo Wen, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Xiaojun Wu, Liqiang Mai. "Reconstruction-Determined Alkaline Water Electrolysis at Industrial Temperatures." Advanced Materials, 2020, 32, 2001136.
  • 383.Wenzhong Huang, Chuanxi Chen, Zhaohong Ling, Jiantao Li, Longbing Qu, Jiexin Zhu, Wei Yang, Manman Wang, Kwadwo Asare Owusu, Ling Qin, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Ni/Fe Based Bimetallic Coordination Complexes with Rich Active Sites for Efficient Oxygen Evolution Reaction." Chemical Engineering Journal, 2020, 405, 126959.
  • 381.Xue Liu, Qiu He, Hong Yuan, Chong Yan, Yan Zhao, Xu Xu, Jia-Qi Huang, Yu-Lun Chueh, Qiang Zhang, Liqiang Mai. "Interface enhanced well-dispersed Co9S8 nanocrystals as an efficient polysulfide host in lithium–sulfur batteries." Journal of Energy Chemistry, 2020, 48, 109-115.  
  • 380.Yalong Jiang, Jun Dong, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Fangyu Xiong, Wei Yang, Yuanhao Shen, Qingxun Zhang, Qinyou An, Liqiang Mai. "Surface pseudocapacitance of mesoporous Mo3N2 nanowire anode toward reversible high-rate sodium-ion storage." Journal of Energy Chemistry, 2020, DOI: 10.1016/j.jechem.2020.07.011.
  • 379.Jiashen Meng, Jiantao Li, Jinshuai Liu, Xingcai Zhang, Gengping Jiang, Lu Ma, Zhi-Yi Hu, Shibo Xi, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Peiyao Wang, Xiong Liu, Qidong Li, Jefferson Zhe Liu, Tianpin Wu, Liqiang Mai. "Universal Approach to Fabricating Graphene-Supported Single-Atom Catalysts from Doped ZnO Solid Solutions." ACS Central Science, 2020, DOI:10.1021/acscentsci.0c00458.  
  • 378.Ruiting Guo, Xiong Liu, Bo Wen, Fang Liu, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Qi Li, Liqiang Mai. "Engineering Mesoporous Structure in Amorphous Carbon Boosts Potassium Storage with High Initial Coulombic Efficiency." Nano-Micro Letters, 2020, 12, 1-12.  
  • 377.Xiaomin Xu, Fangyu Xiong, Qinyou An, Liqiang Mai."Multi-electron reactions of vanadium-based nanomaterials for high-capacity lithium batteries: challenges and opportunities." Materials Today Nano, 2020, 10, 100073.  
  • 376.Fangyu Xiong, Fan Lv, Chen Tang, Pengfei Zhang, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Shaojun Guo, Liqiang Mai. "In situ construction of amorphous hierarchical iron oxyhydroxide nanotubes via selective dissolution-regrowth strategy for enhanced lithium storage." SCIENCE CHINA-MATERIALS, 2020, DOI:10.1007/s40843-020-1337-5.  
  • 375.Chao Yang, Sen Xin, Liqiang Mai, Ya You. "Materials Design for High‐Safety Sodium‐Ion Battery." Advanced Energy Materials, 2020, 2000974.
  • 374.Bo Wen, Ruiting Guo, Xiong Liu, Wen Luo, Qiu He, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Qi Li, Yan Zhao, Liqiang Mai."Niobium oxyphosphate nanosheet assembled two-dimensional anode material for enhanced lithium storage." Journal of Energy Chemistry, 2021, 53, 268-275.  
  • 373.Junjun Wang, Shuangshuang Tan, Guobin Zhang, Yalong Jiang, Yameng Yin, Fangyu Xiong, Qidong Li, Dan Huang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Fast and stable Mg 2+ intercalation in a high voltage NaV 2 O 2 (PO 4) 2 F/rGO cathode material for magnesium-ion batteries." SCIENCE CHINA Materials, 2020, DOI:10.1007/s40843-020-1311-1.  
  • 372.Shuyan Ni, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Liqiang Mai. "Three dimensional porous frameworks for lithium dendrite suppression." Journal of Energy Chemistry, 2020, 44, 73-89.  
  • 371.Yangyang Xia, Nuo Xu, Lulu Du, Yu Cheng, Shulai Lei, Shujuan Li, Xiaobin Liao, Wenchao Shi, Lin Xu, Liqiang Mai. "Rational Design of Ion Transport Paths at the Interface of Metal–Organic Framework Modified Solid Electrolyte." ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 22930-22938.
  • 370.Xiao Zhang, Qiu He, Xiaoming Xu, Tengfei Xiong, Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Lu Wu, Jinghui Chen, Liqiang Mai. "Insights into the Storage Mechanism of Layered VS2 Cathode in Alkali Metal‐Ion Batteries." Advanced Energy Materials, 2020, 1904118.
  • 369.Peng Zhou, Qinyou An, Shaohua Zhu, Kwadwo Asare Owusu, Qidong Li, Liqiang Mai."Self-adaptive FeP@ C nanocages for reversible and long-term lithium batteries." Chemical Engineering Journal, 2020, 395, 125124.
  • 368.Fang Liu, Shiyu Liu, Jiashen Meng, Fanjie Xia, Zhitong Xiao, Ziang Liu, Qi Li, Jinsong Wu, Liqiang Mai. "Stabilizing conversion reaction electrodes by MOF derived N-doped carbon shell for highly reversible lithium storage." Nano Energy, 2020, 73, 104758.
  • 367.Jun Dong, Yi He, Yalong Jiang, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Fangyu Xiong, Zhaolong Chu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Intercalation pseudocapacitance of FeVO4· nH2O nanowires anode for high-energy and high-power sodium-ion capacitor." Nano Energy, 2020, 73, 104838.
  • 366.Cheng Zhou, Qiu He, Zhaohuai Li, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Yan Li, Yan Zhao, Xu Xu, Liqiang Mai. "A Robust Electrospun Separator Modified with in situ Grown Metal-Organic Frameworks for Lithium-Sulfur Batteries." Chemical Engineering Journal, 2020, 395, 124979.
  • 365.Zhiquan Hu, Qiu He, Ziang Liu, Xiong Liu, Mingsheng Qin, Bo Wen, Wenchao Shi, Yan Zhao, Qi Li, Liqiang Mai. "Facile formation of tetragonal-Nb2O5 microspheres for high-rate and stable lithium storage with high areal capacity." Science Bulletin, 2020, 65, 1154-1162.  
  • 364.Jinghui Chen, Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Jinzhi Sheng, Yanan Xu, Junjun Wang, Chunhua Han, Liqiang Mai. "Novel layered K0.7Mn0.7Ni0.3O2 cathode material with enlarged diffusion channels for high energy density sodium-ion batteries." SCIENCE CHINA Materials, 2020, 63(7), 1163-1170.  
  • 382.Jiashen Meng, Quan Pang, Liqiang Mai. "Introduce Tortuosity to Retain Polysulfides and Suppress Li Dendrites." Matter, 2020, 2, 1363-1365.
  • 363.Jiashen Meng, Xiong Liu, Chaojiang Niu, Quan Pang, Jiantao Li, Fang Liu, Ziang Liu, Liqiang Mai. "Advances in metal–organic framework coatings: versatile synthesis and broad applications." Chemical Society Reviews, 2020, DOI: 10.1039/c9cs00806c.
  • 361.Dan Huang, Shuangshuang Tan, Maosheng Li, Dandan Wang, Chunhua Han, Qinyou An, Liqiang Mai."A high-efficient non-nucleophilic Mg (CF3SO3) 2-based electrolyte for high-power Mg/S battery." ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, DOI:0.1021/acsami.0c00196.
  • 360.Qiang Chen, Jialun Jin, Zongkui Kou, Cong Liao, Ziang Liu, Liang Zhou, John Wang, Liqiang Mai. "Zn2+ Pre‐Intercalation Stabilizes the Tunnel Structure of MnO2 Nanowires and Enables Zinc‐Ion Hybrid Supercapacitor of Battery‐Level Energy Density."Small, 2020, 2000091.
  • 359.Muhammad Tahir, Liang He, Wei Yang, Xufeng Hong, Waqas Ali Haider, Hui Tang, Zhe Zhu, Kwadwo Asare Owusu, Liqiang Mai. "Boosting the electrochemical performance and reliability of conducting polymer microelectrode via intermediate graphene for on-chip asymmetric micro-supercapacitor."Journal of Energy Chemistry, 2020, 49, 224-232.
  • 358.Huan Du, Shihao Feng, Wen Luo, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Advanced Li-SexSy battery system: electrodes and electrolytes." Journal of Materials Science & Technology, 2020, DOI:10.1016/j.jmst.2020.01.001.
  • 357.Junxiao Huang, Xuelei Pan, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Bruce Dunn, Wen Luo, Liqiang Mai. "In situ monitoring the electrochemically induced phase transition of thermodynamic metastable 1T-MoS2 at nanoscale." Nanoscale, 2020, DOI:10.1039/D0NR02161J.
  • 356.Meng Huang, Jiashen Meng, Zijian Huang, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai. "Ultrafast cation insertion-selected zinc hexacyanoferrate for 1.9 VK–Zn hybrid aqueous batteries." Journal of Materials Chemistry A, 2020, DOI: 10.1039/c9ta13497b.
  • 355.Kang Han, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai. "Three-Dimensional Graphene-Supported Nickel Disulfide Nanopar-ticles Promise Stable and Fast Potassium Storage." Nanoscale, 2020, DOI: 10.1039/d0nr01274b.
  • 354.Haobin Zhong, Changwei Shi, Jiantao Li, Ruohan Yu, Qiang Yu, Haoyun Liu, Yao Yao, Jinsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Cobalt decorated nitrogen-doped carbon bowls as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction." Chemical Communications, 2020, DOI: 10.1039/c9cc10036a.
  • 353.Qiang Yu, Sitian Lian, Jiantao Li, Ruohan Yu, Shibo Xi, Jinsong Wu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, Liang Zhou. "FeNx and γ-Fe2O3 Co-Functionalized Hollow Graphitic Carbon Nanofibers for Efficient Oxygen Reduction in Alkaline Medium." Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 6076.  
  • 352. Wenchao Shi, Jiashen Meng, Qi Li, Zhitong Xiao, Xiaoming Xu, Mingsheng Qin, Xiao Zhang, Liqiang Mai. "Ternary TiO 2/SiO x@ C nanocomposite derived from a novel titanium–silicon MOF for high-capacity and stable lithium storage." Chemical Communications, 2020, 65(18), 2751-2754.
  • 351.Yao Wang; Xufeng Hong; Yaqing Guo; Yunlong Zhao; Xiaobin Liao; Xiong Liu; Qi Li; Liang He; Liqiang Mai. "Wearable Textile‐Based Co−Zn Alkaline Microbattery with High Energy Density and Excellent Reliability . " Small, 2020, 202000293.
  • 362.Waqas Ali Haider, Muhammad Tahir, Liang He, Wei Yang, Aamir Minhas-khan, Kwadwo Asare Owusu, Yiming Chen, Xufeng Hong, Liqiang Mai. "Integration of VS2 nanosheets into carbon for high energy density micro-supercapacitor." Journal of Alloys and Compounds. 2020, 823, 151769.
  • 350.  Lei Zhang, Kangning Zhao, Congli Sun, Ruohan Yu, Zechao Zhuang, Jiantao Li, Weina Xu, Chongmin Wang, Wangwang Xu, Liqiang Mai. "Compact Sn/SnO2 microspheres with gradient composition for high volumetric lithium storage." Energy Storage Materials. 2020, 25, 376-381.
  • 349.  Zhi Li, Buke Wu, Mengyu Yan, Liang He, Lin Xu, Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Wen Luo, Liqiang Mai. "A Novel Charging-Optimized Cathode for Fast and High-Capacity Zinc-Ion Battery." ACS Applied Materials & Interfaces. 2020, In press.
  • 348.  Ting Zhu, Ping Hu, Congcong Cai, Ziang Liu, Guangwu Hu, Quan Kuang, Liqiang Mai, Liang Zhou. "Dual Carbon Decorated Na3MnTi (PO4) 3: A High-Energy-Density Cathode Material for Sodium-Ion Batteries." Nano Energy. 2020, 104548.
  • 347.  Congcong Cai, Ping Hu, Ting Zhu, Chengmeng Chen, Guangwu Hu, Zhenhui Liu, Yu Tian, Qiang Chen, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Encapsulation of Na4MnV (PO4) 3 in robust dual-carbon framework rendering high-energy, durable sodium storage." Journal of Physics: Energy. 2020, 2, 025003.
  • 346.Zhaohuai Li, Cheng Zhou, Junhui Hua, Xufeng Hong, Congli Sun, Hai‐Wen Li, Xu Xu, Liqiang Mai. "Engineering Oxygen Vacancies in a Polysulfide‐Blocking Layer with Enhanced Catalytic Ability." Advanced Materials. 2020, 1907444.
  • 344.  Zhaoyang Wang, Xiaobin Liao, Zifeng Lin, Fuzhi Huang, Yalong Jiang,  Kwadwo Asare Owusu, Lin Xu, Ziang Liu, Jiantao Li, Yan Zhao, Yi-Bing  Cheng, Liqiang Mai. "3D  Nitrogen‐Doped Graphene Encapsulated Metallic Nickel‐Iron Alloy  Nanoparticles for Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalysis." 2020, In press.
  • 343.  Xiaoming Xu, Fangyu Xiong, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chaojiang Niu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Vanadium‐Based Nanomaterials: A Promising Family for Emerging Metal‐Ion Batteries." Advanced Functional Materials. 2020, 1904398.