代表性论文
  • 513.  Jiexin Zhu, Lei Lv, Shahid Zaman, Xingbao Chen, Yuhang Dai, Shenghua Chen, Guanjie He, Dingsheng Wang, Liqiang Mai, "Advances and Challenges in Single-Site Catalysts towards Electrochemical CO2 Methanation" Energy Environ. Sci., 2023, DOI: 10.1039/D3EE02196C.  
  • 512.  Jiexin Zhu, Lixue Xia, Ruohan Yu, Ruihu Lu, Jiantao Li, Ruhan He, Yucai Wu, Wei Zhang, Xufeng Hong, Wei Chen, Yan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai, Ziyun Wang, "Ultrahigh Stable Methanol Oxidation Enabled by a High Hydroxyl Concentration on Pt Clusters/MXene Interfaces" J. Am. Chem. Soc., 2022, 144(34): 15529-15538.  
  • 511.  Jiexin Zhu, Jiantao Li, Ruihu Lu, Ruohan Yu, Shiyong Zhao, Chenbo Li, Lei Lv, Lixue Xia, Xingbao Chen, Wenwei Cai, Jiashen Meng, Wei Zhang, Xuelei Pan, Xufeng Hong, Yuhang Dai, Yu Mao, Jiong Li, Liang Zhou, Guanjie, He, Quanquan Pang, Yan Zhao, Chuan Xia, Ziyun Wang, Liming Dai, Liqiang Mai, Surface Passivation for Highly Active, Selective, Stable, and Scalable CO2 Electroreduction, Nat. Commun., 2023, 14(1): 4670.
  • 510.  Yu Cheng, Xiaowei Liu, Yaqing Guo, Guangyao Dong, Xinkuan Hu, Hong Zhang, Xidan Xiao, Qin Liu, Lin Xu, Liqiang Mai, "Monodispersed Sub-1 nm Inorganic Cluster Chains in Polymers for Solid Electrolytes with Enhanced Li-Ion Transport" Adv. Mater. 2023, 2303226.
  • 509.  Chunli Zuo, Feiyang Chao, Ming Li, Yuhang Dai,Junjun Wang, Fangyu Xiong, YalongJiang, Qinyou An, "lmproving Ca-ion Storage Dynamic and Stability by Interlayer Engineering and Mn-dissolution Limitation Basedon Robust MnO,@PANI Hybrid Cathode" Adv. Energy Mater. 2023, 2301014.  
  • 506.  Wencong Feng, Chuanqi Pan, Hong Wang, Biluan Zhang, Wen Luo, Chunli Shen, Junjun Wang, Chaojie Cheng, Xianmin Xv, Ruohan Yu, Yanbing Guo, Liqiang Mai, "Molecular carbon skeleton with self− regulating ion− transport channels for long− life potassium ion batteries" Energy Storage Materials, 2023, 63: 102975.
  • 505.  Wenwei Zhang, Wenhui Zhong, Junjun Wang, Qinyou An, Liqiang Mai. "Current Challenges and Advanced Design Strategy of Vanadium Dioxide Cathode for Low‐Cost Aqueous Zinc Metal Battery" Advanced Energy and Sustainability Research, 2023, 4(12): 2300139.  
  • 504.  Wenli Shu, Meng Huang, Lishan Geng, Fan Qiao, and Xuanpeng Wang, "Highly Crystalline Prussian Blue for Kinetics Enhanced Potassium Storage." Small (2023): 2207080  
  • 500.  Ruhan He, Yutao Wang, Chengyi Zhang, Zhenhui Liu, Pan He, Xufeng Hong, Ruohan Yu, Yan Zhao, Jingsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Sequential and Dendrite-Free Li Plating on Cu Foil Enabled by an Ultrathin Yolk–Shell SiOx/C@C Layer" Adv. Energy Mater. 2023, 2204075.  
  • 499.  Wei Yang, Lin Xu, Wen Luo, Ming Li, Ping Hu, Yuhang Dai, Fazhi Ye, Chunhua Han, Minxuan Zhou, Rong Tu, Ji Shi, Liqiang Mai, "3D Macroporous Frame Based Microbattery With Ultrahigh Capacity, Energy Density, and Integrability" Adv. Energy Mater. 2023, 2300574.  
  • 498.  Peng Hu, Ping Hu, Tuan Duc Vu, Ming Li, Shancheng Wang, Yujie Ke, Xianting Zeng, Liqiang Mai, Yi Long, "Vanadium Oxide: Phase Diagrams, Structures, Synthesis, and Applications" Chem. Rev. 2023, 123, 4353−4415.  
  • 497.  Jinghui Chen, Jiashen Meng, Kang Han, Fang Liu, Weixiao Wang, Qinyou An, Liqiang Mai, "Crystal structure regulation boosts the conductivity and redox chemistry of T-Nb2O5 anode material" Nano Energy, 2023, 110, 108377.  
  • 496.  Ruohan Yu, Yexin Pan, Yihang Liu, Liang Zhou, Dongyuan Zhao, Jinsong Wu, Liqiang Mai, "Constructing Sub 10 nm Scale Interfused TiO2/SiOx Bicontinuous Hybrid with Mutual-Stabilizing Effect for Lithium Storage" ACS Nano 2023, 17, 2568−2579.  
  • 495.  Yu Liu, Yongkang An, Lu Wu, Jianguo Sun, Fangyu Xiong, Han Tang, Shulin Chen, Yue Guo, Lei Zhang, Qinyou An, Liqiang Mai, "Interfacial Chemistry Modulation via Amphoteric Glycine for a Highly Reversible Zinc Anode" ACS Nano 2023, 17, 552−560.
  • 494.  Meng Huang, Qiu He, Junjun Wang, Xiong Liu, Fangyu Xiong, Yu Liu, Ruiting Guo, Yan Zhao, Jinlong Yang, and Liqiang Mai, "NH4+ Deprotonation at Interfaces Induced Reversible H3O+/NH4+ Co-insertion/Extraction" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202218922.
  • 493.  Yuhang Dai, Chengyi Zhang, Wei Zhang, Lianmeng Cui, Chumei Ye, Xufeng Hong, Jinghao Li, Ruwei Chen, Wei Zong, Xuan Gao, Jiexin Zhu, Peie Jiang, Qinyou An, Dan J. L. Brett, Ivan P. Parkin, Guanjie He, Liqiang Mai, "Reversible Zn Metal Anodes Enabled by Trace Amounts of Underpotential Deposition Initiators" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202301192.
  • 492.  Ming Li, Xuanpeng Wang, Jisong Hu, Jiexin Zhu, Chaojiang Niu, Huazhang Zhang, Cong Li, Buke Wu, Chunhua Han, Liqiang Mai, "Comprehensive H2O Molecules Regulation via Deep Eutectic Solvents for Ultra-Stable Zinc Metal Anode" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202215552  
  • 491.  Dan Deng, Kai Fu, Ruohan Yu, Jiao Zhu, Hongwei Cai, Xiangchen Zhang, Jinsong Wu, Wen Luo, Liqiang Mai, "Ion tunnel matrix initiated oriented attachment for highly utilized Zn anodes" Advanced Materials, 2023, 10.1002/adma.202302353.  
  • 490.  Shaoqing Rao, Ruizhe Wu, Zhu Zhu, Jinsong Wu, Yao Ding, Liqiang Mai, "Tellurium filled carbon nanotubes cathodes for Li-Te batteries with high capacity and long-term cyclability" Nano Energy, 2023, 112, 108462.  
  • 489.  Lei Lv, Ruihu Lu, Jiexin Zhu, Ruohan Yu, Wei Zhang, Enhui Cui, Xingbao Chen, Yuhang Dai, Lianmeng Cui, Jiong Li, Liang Zhou, Wei Chen, Ziyun Wang, Liqiang Mai, "Coordinating the Edge Defects of Bismuth with Sulfur for Enhanced CO2 Electroreduction to Formate" Angew, 2023, e202303117.  
  • 488.  Long Luo, Haipeng Zeng, Zaiwei Wang, Min Li, Shuai You, Bin Chen, Aidan Maxwell, Qinyou An, Lianmeng Cui, Deying Luo, Juntao Hu, Shangzhi Li, Xueqing Cai, Weixi Li, Lin Li, Rui Guo, Rong Huang, Wenxi Liang, Zheng-Hong Lu, Liqiang Mai, Yaoguang Rong, Edward H. Sargent, Xiong Li, "Stabilization of 3D/2D perovskite heterostructures via inhibition of ion diffusion by cross-linked polymers for solar cells with improved performance" Nature Energy, 2023, 8, 294–303.  
  • 487.  Jian Jin, Joshua Wicks, Qiuhong Min, Jun Li, Yongfeng Hu, Jingyuan Ma, Yu Wang, Zheng Jiang, Yi Xu, Ruihu Lu, Gangzheng Si, Panagiotis Papangelakis, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Pengfei Ou, Xue Wang, Zhu Chen, Wei Zhang, Kesong Yu, Jiayang Song, Xiaohang Jiang, Peng Qiu, Yuanhao Lou, Dan Wu, Yu Mao, Adnan Ozden, Chundong Wang, Bao Yu Xia, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Ziyun Wang, David Sinton, Liqiang Mai, Edward H. Sargent, Yuanjie Pang, "Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction" Nature, 2023.  
  • 486.  Xuan Zhou, Renpeng Chen, Enhui Cui, Qin Liu, Hong Zhang, Jiahui Deng, Nannan Zhang, Can Xie, Lin Xu, Liqiang Mai, "A novel hydrophobic-zincophilic bifunctional layer for stable Zn metal anodes" Energy Storage Materials, 2023, 55 538–545.
  • 485.  Congcong Cai, Xinyuan Li, Ping Hu, Ting Zhu, Jiantao Li, Hao Fan, Ruohan Yu, Tianyi Zhang, Sungsik Lee, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Comprehensively Strengthened Metal-Oxygen Bonds for Reversible Anionic Redox Reaction" Adv. Funct. Mater. 2023, 2215155.
  • 482.  Hantao Xu, Jianyong Zhang, Hong Zhang, Juncai Long, Lin Xu, Liqiang Mai, "In Situ Topological Interphases Boosting Stable Solid-State Lithium Metal Batteries" Adv. Energy Mater. 2023, 2204411.
  • 481.  Juncai Long, Shuangshuang Tan, Junjun Wang, Fangyu Xiong, Lianmeng Cui, Qinyou An, Liqiang Mai, "Revealing the Interfacial Chemistry of Fluoride Alkyl Magnesium Salts in Magnesium Metal Batteries" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202301934
  • 480.  Nannan Zhang, Lulu Du, Jianyong Zhang, Hantao Xu, Xuan Zhou, Liqiang Mai, Lin Xu, "Self-Assembled Tent-Like Nanocavities for Space-Confined Stable Lithium Metal Anode" Adv. Funct. Mater. 2023, 2210862.  
  • 461.  Cheng Zhou, Minjie Chen, Chenxu Dong, Hong Wang, Chunli Shen, Xiuxiu Wu, Qinyou An, Ganggang Chang, Xu Xu, Liqiang Mai. “The continuous efficient conversion and directional deposition of lithium (poly)sulfides enabled by bimetallic site regulation” Nano Energy, 98 (2022) 107332.  
  • 462.  Xiao Zhang, Ting Xiong, Bing He, Shihao Feng, Xuanpeng Wang, Lei Wei and Liqiang Mai, "Recent advances and perspectives in aqueous potassium-ion batteries." Energy & Environmental Science, 2022, 15, 3750–3774.  
  • 463.  Xiao Zhang, Hezhen Zhu, Qiu He, Ting Xiong, Xuanpeng Wang, Zhitong Xiao, Hong Wang, Yan Zhao, Lin Xu, and Liqiang Mai. "K+ Induced Phase Transformation of Layered Titanium Disulfide Boosts Ultrafast Potassium-Ion Storage." Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2205330.  
  • 464.  Lingli Xing, Chengyi Zhang, Ming Li, Ping Hu, Xinyu Zhang, Yuhang Dai, Xuelei Pan, Weiyi Sun, Shanlin Li, Junmin Xue, Qinyou, Liqiang Mai, "Revealing excess Al3+ preinsertion on altering diffusion paths of aluminum vanadate for zinc-ion batteries." Energy Storage Materials, 2022, 52: 291-298.
  • 465.  Xuanpeng Wang, Zhitong Xiao, Kang Han, Xiao Zhang, Ziang Liu, Chen Yang, Jiashen Meng, Ming Li, Meng Huang, Xiujuan Wei, Liqiang Mai, "Advances in Fine Structure Optimizations of Layered Transition-Metal Oxide Cathodes for Potassium-Ion Batteries." Advanced Energy Materials, 2022, 2202861.
  • 467.  Lulu Du, Bo Zhang, Wei Deng, Yu Cheng, Lin Xu, Liqiang Mai, "Hierarchically Self‐Assembled MOF Network Enables Continuous Ion Transport and High Mechanical Strength." Advanced Energy Materials, 2022: 2200501  
  • 469.  Qin Liu, Renpeng Chen, Lin Xu, Yu Liu, Yuhang Dai, Meng Huang, and Liqiang Mai, "Steric Molecular Combing Effect Enables Ultrafast Self-Healing Electrolyte in Quasi-Solid-State Zinc-Ion Batteries" ACS Energy Letters, 2022, 7(8): 2825-2832.  
  • 474.  Fangyu Xiong, Jiantao Li, Chunli Zuo, Xiaolin Zhang, Shuangshuang Tan, Yalong Jiang, Qinyou An, Paul K. Chu, and Liqiang Mai, "Mg‐Doped Na4Fe3 (PO4) 2 (P2O7)/C Composite with Enhanced Intercalation Pseudocapacitance for Ultra‐Stable and High‐Rate Sodium‐Ion Storag" Advanced Functional Materials, 2022: 2211257.
  • 475.  Zhitong Xiao, Xuanpeng Wang, Jiashen Meng, Hong Wang, Yunlong Zhao, Liqiang Mai, "Advances and perspectives on one-dimensional nanostructure electrode materials for potassium-ion batteries" Materials Today, 2022.
  • 442.  Yuanhao Shen, Yalong Jiang, Zhongzhuo Yang, Jun Dong, Wei Yang, Qinyou An and Liqiang Mai, "Electronic Structure Modulation in MoO2/MoP Heterostructure to Induce Fast Electronic/Ionic Diffusion Kinetics for Lithium Storage." Advanced Science, 2022, 9, 2104504.  
  • 443.  Lishan Geng, Xuanpeng Wang, Kang Han, Ping Hu, Liang Zhou, Yunlong Zhao, Wen Luo and Liqiang Mai, "Eutectic Electrolytes in Advanced Metal-Ion Batteries." ACS Energy Letters, 2022, 7, 247.  
  • 444.  Junjun Wang, Jianxiang Wang, Yalong Jiang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Fan Qiao, Jinghui Chen, Qinyou An and Liqiang Mai, "CaV6O16·2.8H2O with Ca2+ Pillar and Water Lubrication as a High-Rate and Long-Life Cathode Material for Ca-Ion Batteries." Advanced Functional Materials, 2022, 2113030.  
  • 445.  Yucai Wu, Wei Wei, Ruohan Yu, Lixue Xia, Xufeng Hong, Jiexin Zhu, Jiantao Li, Lei Lv, Wei Chen, Yan Zhao, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Anchoring Sub-Nanometer Pt Clusters on Crumpled Paper- Like MXene Enables High Hydrogen Evolution Mass Activity." Advanced Functional Materials, 2022, 2110910.  
  • 447.  Xuri Zuo, Yu Cheng, Lin Xu, Renpeng Chen, Fang Liu, Hong Zhang, Liqiang Mai, "A novel thioctic acid-functionalized hybrid network for solid-state batteries." Energy Storage Materials, 2022, 46, 570. 
  • 452.  Ruiting Guo, Xiong Liu, Xia, Fanjie Xia, Yalong Jiang, Huazhang Zhang, Meng Huang, Chaojiang Niu, Jinsong Wu, Yan Zhao, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Liqiang Mai, "Large-Scale Integration of a Zinc Metasilicate Interface Layer Guiding Well-Regulated Zn Deposition." ADVANCED MATERIALS, 2022, 2202188.  
  • 453.  Lishan Geng, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Kang Han, Zhitong Xiao, Meng Huang, Peng Xu, Lei Zhang, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Eutectic Electrolyte with Unique Solvation Structure for High-Performance Zinc-Ion Batteries." Angew. Chem. Int. Ed., 2022.
  • 454.  Mengyu Yan, Peiyao Wang, Xuelei Pan, Qiulong Wei, Chunhua Han, Jefferson Zhe Liu,   Yunlong Zhao, Kangning Zhao, Bruce Dunn, Jihui Yang, Liqiang Mai, "Quadrupling the stored charge by extending the accessible density of states." Chem, 2022, 8, 1.   
  • 455.  Sanjiang Pan, Hao Li, Dan Liu, Rui Huang, Xuelei Pan, Dan Ren, Jun Li, Mohsen Shakouri, Qixing Zhang, Manjing Wang, Changchun Wei, Liqiang Mai, Bo Zhang, Ying Zhao, Zhenbin Wang,  Michael Graetzel, Xiaodan Zhang, "Efficient and stable noble-metal-free catalyst for acidic water oxidation." Nature Communications, 2022, 13, 2294.  
  • 437.  Zhaohuai Li, Qiu He, Cheng Zhou, Yan Li, Zhenhui Liu, Xufeng Hong, Xu Xu, Yan Zhao, Liqiang Mai, "Rationally design lithiophilic surfaces toward high − energy Lithium metalbattery." Energy Storage Materials, 2021, 37, 40-46.  
  • 434.  Cheng Zhou, Zhaohuai Li, Xu Xu and Liqiang Mai, "Metal-organic frameworks enable broad strategies for lithium-sulfur batteries." National Science Reciew, 2021, 8, nwab055.
  • 432.  Abdelmaoula, A. E, Shu, J, Cheng, Y, Xu, L, Zhang, G, Xia, Y, Tahir, M, Wu, P, Mai, L, "Core–Shell MOF-in-MOF Nanopore Bifunctional Host of Electrolyte for High-Performance Solid-State Lithium Batteries." Small Methods, 2021, 5, 2100508.
  • 433.  Z. Xiao, F. Xia, L. Xu, X. Wang, J. Meng, H. Wang, X. Zhang, L. Geng, J. Wu and L. Mai, "Suppressing the Jahn−Teller Effect in Mn-Based Layered Oxide Cathode Towards Long-Life Potassium-Ion Batteries." Advanced Functional Materials, 2021, 32, 2108244.
  • 428.  Ming Li, Zilan Li, Xuanpeng Wang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Buke Wu, Chunhua Han, Liqiang Mai. "Comprehensive understanding of the roles of water molecules in aqueous Zn-ion batteries: from electrolytes to electrode materials." Energy & Environmental Science, 2021,14, 3796-3839.
  • 427.  Xiong Liu, Fanjie Xia, Ruiting Guo, Meng Huang, Jiashen Meng, Jinsong Wu, Liqiang Mai. "Ligand and Anion Co-Leaching Induced Complete Reconstruction of Polyoxomolybdate-Organic Complex Oxygen-Evolving Pre-Catalysts." Advanced Functional Materials, 2021, 2101792.
  • 426.  Xiong Liu, Jiashen Meng, Jiexin Zhu, Meng Huang, Bo Wen, Ruiting Guo, Liqiang Mai. "Comprehensive Understandings into Complete Reconstruction of Precatalysts: Synthesis, Applications, and Characterizations." Advanced Materials, 2021, 2007344.
  • 425.  Yuhang Dai, Xiaobin Liao, Ruohan Yu, Jinghao Li, Jiantao Li, Shuangshuang Tan, Pan He, Qinyou An, Qiulong Wei, Lineng Chen, Xufeng Hong, Kangning Zhao, Yang Ren, Jinsong Wu, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Quicker and More Zn2+ Storage Predominantly from the Interface." Advanced Materials, 2021, 2100359.
  • 424.  Yongkang An, Shuangshuang Tan, Yu Liu, Kai Zhu, Lei Hu, Yaoguang Rong, Qinyou An. "Designs and applications of multi-functional covalent organic frameworks in rechargeable batteries."Energy Storage Materials, 2021, 41, 354–379.  
  • 418.  Xiao Zhang, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Zhitong Xiao, Peijie Wu, Liqiang Mai. "Comprehensive Insights into Electrolytes and Solid Electrolyte Interfaces in Potassium-Ion Batteries." Energy Storage Materials, 2021, 38, 30–49.
  • 417.  Yu Cheng, Jun Shu, Lin Xu, Yangyang Xia, Lulu Du, Gang Zhang, Liqiang Mai. "Flexible Nanowire Cathode Membrane with Gradient Interfaces and Rapid Electron/Ion Transport Channels for Solid‐State Lithium Batteries." Advanced Energy Materials, 2021, 2100026.
  • 414.  Shuangshuang Tan, Yuhang Dai, Yalong Jiang, Qiulong Wei, Guobin Zhang, Fangyu Xiong, Xingqi Zhu, Zhi‐Yi Hu, Liang Zhou, Yongcheng Jin, Kiyoshi Kanamura, Qinyou An, Liqiang Mai. "Revealing the Origin of Highly Efficient Polysulfide Anchoring and Transformation on Anion‐Substituted Vanadium Nitride Host." Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2008034.
  • 412.  Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Xuhui Yao, Qinyou An, Liqiang Mai. "Crystal defect modulation in cathode materials for non-lithium ion batteries: Progress and challenges." Materials Today, DOI: 10.1016/j.mattod.2020.12.002.
  • 411.  Yuhang Dai, Jinghao Li, Lineng Chen, Kehan Le, Zhijun Cai, Qinyou An, Lei Zhang, Liqiang Mai. "Generating H+ in Catholyte and OH– in Anolyte: An Approach to Improve the Stability of Aqueous Zinc-Ion Batteries." ACS Energy Letters, 2021, 6, 2, 684–686.
  • 403.Xuelei Pan, Mengyu Yan, Congli Sun, Kangning Zhao, Wen Luo, Xufeng Hong, Yunlong Zhao, Lin Xu, and Liqiang Mai. "Electrochemically Exfoliating MoS2 into Atomically Thin Planar-Stacking Through a Selective Lateral Reaction Pathway." Advanced Functional Materials, 2020, 202007840.
  • 402.  Xiong Liu, Jiashen Meng, Kun Ni, Ruiting Guo, Fanjie Xia, Jingjing Xie, Xu Li, Bo Wen, Peijie Wu, Ming Li, Jinsong Wu, Xiaojun Wu, Liqiang Mai, and Dongyuan Zhao. "Complete Reconstruction of Hydrate Pre-Catalysts for Ultrastable Water Electrolysis in Industrial-Concentration Alkali Media." Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 11, 100241.
  • 399.  Waqas Ali Haider, Muhammad Tahir, Liang He, H. A. Mirza, Ruiqi Zhu, Yulai Han, Liqiang Mai. "Structural Engineering and Coupling of Two-Dimensional Transition Metal Compounds for Micro-Supercapacitor Electrodes." ACS Central Science, 2020, DOI: 10.1021/acscentsci.0c01022.  
  • 397.Yao Ma, Jiantao Li, Xiaobin Liao, Wen Luo, Wenzhong Huang, Jiashen Meng, Qiang Chen, Shibo Xi, Ruohan Yu, Yan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Heterostructure Design in Bimetallic Phthalocyanine Boosts Oxygen Reduction Reaction Activity and Durability." Advanced Functional Materials, 2020, 2005000.
  • 390.Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Fanjie Xia, Jinsong Wu, Fang Liu, Xiao Zhang, Linhan Xu, Xinming Lin, Liqiang Mai. "K+ modulated K+/vacancy disordered layered oxide for high-rate and high-capacity potassium-ion batteries." Energy Environmental Science, 2020, 13, 3129—3137.
  • 398.Wei Yang, Yuxuan Zhu, Zhuofei Jia, Liang He,* Lin Xu, Jiashen Meng, Muhammad Tahir, Zixin Zhou, Xuewen Wang, Liqiang Mai. "Interwoven Nanowire Based On-Chip Asymmetric Microsupercapacitor with High Integrability, Areal Energy, and Power Density." Advanced Energy Materials, 2020, 2001873.
  • 386.Shuangshuang Tan, Fangyu Xiong, Junjun Wang, Qinyou An, Liqiang Mai. "Crystal regulation towards rechargeable magnesium battery cathode materials." Materials Horizons, 2020, 7, 1971-1995.
  • 384.Xiong Liu, Ruiting Guo, Kun Ni, Fanjie Xia, Chaojiang Niu, Bo Wen, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Xiaojun Wu, Liqiang Mai. "Reconstruction-Determined Alkaline Water Electrolysis at Industrial Temperatures." Advanced Materials, 2020, 32, 2001136.
  • 379.Jiashen Meng, Jiantao Li, Jinshuai Liu, Xingcai Zhang, Gengping Jiang, Lu Ma, Zhi-Yi Hu, Shibo Xi, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Peiyao Wang, Xiong Liu, Qidong Li, Jefferson Zhe Liu, Tianpin Wu, Liqiang Mai. "Universal Approach to Fabricating Graphene-Supported Single-Atom Catalysts from Doped ZnO Solid Solutions." ACS Central Science, 2020, DOI:10.1021/acscentsci.0c00458.  
  • 375.Chao Yang, Sen Xin, Liqiang Mai, Ya You. "Materials Design for High‐Safety Sodium‐Ion Battery." Advanced Energy Materials, 2020, 2000974.
  • 370.Xiao Zhang, Qiu He, Xiaoming Xu, Tengfei Xiong, Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Lu Wu, Jinghui Chen, Liqiang Mai. "Insights into the Storage Mechanism of Layered VS2 Cathode in Alkali Metal‐Ion Batteries." Advanced Energy Materials, 2020, 1904118.
  • 365.Zhiquan Hu, Qiu He, Ziang Liu, Xiong Liu, Mingsheng Qin, Bo Wen, Wenchao Shi, Yan Zhao, Qi Li, Liqiang Mai. "Facile formation of tetragonal-Nb2O5 microspheres for high-rate and stable lithium storage with high areal capacity." Science Bulletin, 2020, 65, 1154-1162.  
  • 363.Jiashen Meng, Quan Pang, Liqiang Mai. "Introduce Tortuosity to Retain Polysulfides and Suppress Li Dendrites." Matter, 2020, 2, 1363-1365.
  • 362.Jiashen Meng, Xiong Liu, Chaojiang Niu, Quan Pang, Jiantao Li, Fang Liu, Ziang Liu, Liqiang Mai. "Advances in metal–organic framework coatings: versatile synthesis and broad applications." Chemical Society Reviews, 2020, DOI: 10.1039/c9cs00806c.
  • 340.Jiashen Meng, Qiu He, Linhan Xu, Xingcai Zhang, Fang Liu, Xuanpeng Wang, Qi Li, Xiaoming Xu, Guobin Zhang, Chaojiang Niu, Zhitong Xiao, Ziang Liu, Zizhong Zhu, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Identification of Phase Control of Carbon‐Confined Nb2O5 Nanoparticles toward High-Performance Lithium Storage." Adv. Energy Mater. 2019, 1802695.
  • 346.Zhaohuai Li, Cheng Zhou, Junhui Hua, Xufeng Hong, Congli Sun, Hai‐Wen Li, Xu Xu, Liqiang Mai. "Engineering Oxygen Vacancies in a Polysulfide‐Blocking Layer with Enhanced Catalytic Ability." Advanced Materials. 2020, 1907444.
  • 338.Zhaoyang Wang, Lin Xu, Fuzhi Huang, Longbing Qu, Jiantao Li, Kwadwo Asare Owusu, Ziang Liu, Zifeng Lin, Binhua Xiang, Xiong Liu, Kangning Zhao, Xiaobin Liao, Wei Yang, Yi-Bing Cheng, and Liqiang Mai. "Copper–Nickel Nitride Nanosheets as Efficient Bifunctional Catalysts for Hydrazine-Assisted Electrolytic Hydrogen Production." Adv. Energy Mater. 2019, 1900390
  • 334.Ming Li, Qiu He, Zilan Li, Qi Li, Yuxin Zhang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Shidong Li, Buke Wu, Lineng Chen, Ziang Liu, Wen Luo, Chunhua Han, Liqiang Mai. "A Novel Dendrite-Free Mn2+/Zn2+ Hybrid Battery with 2.3 V Voltage Window and 11000-Cycle Lifespan." Adv. Energy Mater. 2019, 1901469.
  • 333. Qidong Li, Li Li, Peijie Wu, Nuo Xu, Liang Wang, Matthew Li, Alvin Dai, Khalil Amine, Liqiang Mai, Jun Lu. "Silica Restricting the Sulfur Volatilization of Nickel Sulfide for High-Performance Lithium-Ion Batteries." Adv. Energy Mater. 2019, 1901153.
  • 331. Xuelei Pan, Xufeng Hong, LinXu, Yanxi Li, MengyuYan, LiqiangMai,"On-chip micro/nano devices for energy conversion and storage" Nano Today. 2019, https://doi.org/10.1016/j.nantod.2019.100764.
  • 327. Zechao Zhuang, Yong Li, Jiazhao Huang, Zilan Li, Kangning Zhao, Yunlong Zhao, Lin Xua, Liang Zhou, Lyudmila V. Moskaleva, Liqiang Mai, "Sisyphus effects in hydrogen electrochemistry on metal silicides enabled by silicene subunit edge." Science Bulletin, 2019, 64, 617–624.
  • 325. Xiaoming Xu, Manyi Duan, Yunfan Yue, Qi Li, Xiao Zhang, Lu Wu, Peijie Wu, Bo Song, Liqiang Mai, "Bilayered Mg0.25V2O5·H2O as a Stable Cathode for Rechargeable Ca-Ion Batteries." ACS Energy Lett. 2019, 4, 1328−1335.
  • 324. Xiong Liu, Kun Ni, Chaojiang Niu, Ruiting Guo, Wei Xi, Zhaoyang Wang, Jiashen Meng,Jiantao Li, Yanwu Zhu, Peijie Wu, Qi Li, Jun Luo, Xiaojun Wu, Liqiang Mai, "Upraising the O 2p Orbital by Integrating Ni with MoO2 for Accelerating Hydrogen Evolution Kinetics." ACS Catal. 2019, 9, 2275−2285.
  • 322. Zhimeng Hao, Lin Xu, Qin Liu, Wei Yang, Xiaobin Liao, Jiashen Meng, Xufeng Hong,Liang He, Liqiang Mai."On-chip Ni–Zn microbattery based on hierarchical ordered porous Ni@Ni(OH)2 microelectrode with ultrafast ion and electron transport kinetics." Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1808470.
  • 315. Xuhui Yao, Yunlong Zhao, Fernando A. Castro, Liqiang Mai."Rational Design of Preintercalated Electrodes for Rechargeable Batteries." ACS Energy Lett. 2019, 4, 771−778.
  • 320. Yanan Xu, Xuanwei Deng, Qidong Li, Guobin Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Jun Lu, Jiantao Li, Qinyou An, Liqiang Mai. "Vanadium oxide pillared by interlayer Mg2+ ions and water as ultralong-life cathodes for magnesium-ion batteries." Chem, 2019, 5, 1-16.
  • 312.Zhenhui Liu, Qiang Yu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Ming Xu, Shihao Feng, Shidong Li, Liang Zhou, Liqiang Mai."Silicon oxides: a promising family of anode materials for lithium-ion batteries." Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 285.
  • 311.Jiantao Li, Wenzhong Huang, Manman Wang, Shibo Xi, Jiashen Meng, Kangning Zhao,Jun Jin, Wangwang Xu, Zhaoyang Wang, Xiong Liu, Qiang Chen, Linhan Xu, Xiaobin Liao, Yalong Jiang, Kwadwo Asare Owusu, Benli Jiang, Chuanxi Chen, Danian Fan, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Low-crystalline bimetallic metal-organic framework electrocatalysts with rich active sites for oxygen evolution." ACS Energy Letters, 2019,4, 1, 285-292.
  • 308. Ting Zhu, Ping Hu, Xuanpeng Wang, Zhenhui Liu, Wen Luo, Kwadwo Asare Owusu, Weiwei Cao, Changwei Shi, Jiantao Li, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Realizing Three-Electron Redox Reactions in NASICONStructured Na3MnTi(PO4)3 for Sodium-Ion Batteries." Advanced Energy Materials,2019, 1803436.
  • 302.Xuhui Yao, Yajie Ke, Wenhao Ren, Xuanpeng Wang, Fangyu Xiong, Wei Yang,Mingsheng Qin, Qi Li, Liqiang Mai,"Defect-Rich Soft Carbon Porous Nanosheets for Fast and High-Capacity Sodium-Ion Storage." Advanced Energy Materials, 2018,1803260.
  • 301.Xiujuan Wei, Xuanpeng Wang, Xin Tan, Qinyou An, Liqiang Mai,"Nanostructured Conversion-Type Negative Electrode Materials for Low-Cost and High-Performance Sodium-Ion Batteries." Advanced Functional Materials, 2018, 1804458.
  • 295.Kesong Yu, Xuelei Pan, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Xunbiao Zhou, Mengyu Yan, Lin Xu, Liqiang Mai,"Nanowires in Energy Storage Devices: Structures, Synthesis, and Applications", Advanced Energy Materials, 2018, 1802369.
  • 294.Zhaohuai Li, Qiu He, Xu Xu, Yan Zhao, Xiaowei Liu, Cheng Zhou, Dong Ai, Lixue Xia, Liqiang Mai,"A 3D Nitrogen-Doped Graphene/TiN Nanowires Composite as a Strong Polysulfide Anchor for Lithium–Sulfur Batteries with Enhanced Rate Performance and High Areal Capacity", Advanced Materials, 2018,1804089.
  • 293.Xuanpeng Wang, Chenyang Wang, Kang Han, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Ping Hu, Xiaoming Xu, Zhaoyang Wang, Qi Li, Chunhua Han,* Yunhui Huang,Liqiang Mai,"A Synergistic Na-Mn-O Composite Cathodes for High-Capacity Na-Ion Storage", Advanced Energy Materials,2018,1802180.
  • 292.Zilan Li, Zechao Zhuang, Fan Lv, Han Zhu, Liang Zhou, Mingchuan Luo, Jiexin Zhu, Zhiquan Lang, Shihao Feng, Wei Chen,Liqiang Mai,Shaojun Guo,"The Marriage of the FeN4 Moiety and MXene Boosts Oxygen Reduction Catalysis: Fe 3d Electron Delocalization Matters", Advanced Materials, 2018, 1803220.  
  • 290.Qiulong Wei, Yalong Jiang, Xiaoshi Qian, Liang Zhang, Qidong Li, Shuangshuang Tan, Kangning Zhao, Wei Yang, Qinyou An, Jinghua Guo, Liqiang Mai, “Sodium Ion Capacitor Using Pseudocapacitive Layered Ferric Vanadate Nanosheets Cathode”, iScience, 2018, 6, 212-221.
  • 288. Lin Xu, Shun Tang, Yu Cheng, Kangyan Wang, Jiyuan Liang, Cui Liu, Yuan-Cheng Cao, Feng Wei, Liqiang Mai, "Interfaces in Solid-State Lithium Batteries", Joule, 2018, 2, 1-25.
  • 286. Limin Zhou, Qi Liu, Zihe Zhang, Kai Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Yong‐Mook Kang, Zhen Zhou, Liqiang Mai, "Interlayer‐Spacing‐Regulated VOPO4 Nanosheets with Fast Kinetics for High‐Capacity and Durable Rechargeable Magnesium Batteries", Advanced Materials, 2018, 1801984.
  • 281. Ming Li, Jiashen Meng, Qi Li, Meng Huang, Xiong Liu, Kwadwo Asare Owusu, Ziang Liu, Liqiang Mai, "Finely Crafted 3D Electrodes for Dendrite‐Free and High‐Performance Flexible Fiber‐Shaped Zn–Co Batteries", Advanced Functional Materials, 2018, 1802016.
  • 279. Han Tang, Zhuo Peng, Lu Wu, Fangyu Xiong, Cunyuan Pei, Qinyou An, Liqiang Mai, "Vanadium-Based Cathode Materials for Rechargeable Multivalent Batteries: Challenges and Opportunities", Electrochemical Energy Reviews, 2018, 10.1007/s41918-018-0007-y.
  • 276. Lin Xu, Yunlong Zhao, Kwadwo Asare Owusu, Zechao Zhuang, Qin Liu, Zhaoyang Wang, Zhaohuai Li, Liqiang Mai, "Recent Advances in Nanowire-Biosystem Interfaces: From Chemical Conversion, Energy Production to Electrophysiology", Chem, 2018, 4, 1538-1559.
  • 272. Ping Hu, Ting Zhu, Xuanpeng Wang, Xiujuan Wei, Mengyu Yan, Jiantao Li, Wen Luo, Wei Yang, Wencui Zhang, Liang Zhou, Zhiqiang Zhou, and Liqiang Mai, "Highly Durable Na2V6O16·1.63H2O Nanowire Cathode for Aqueous Zinc-Ion Battery", Nano Letters, 2018, 3, 1758-1763.
  • 269. Liqiang Mai, Jinzhi Sheng, Lin Xu, Shuangshuang Tan, and Jiashen Meng, "One-Dimensional Hetero-Nanostructures for Rechargeable Batteries", Accounts of Chemical Research, 2018, 51, 950−959.
  • 267. Shuangshuang Tan, Yalong Jiang, Qiulong Wei, Qianming Huang, Yuhang Dai, Fangyu Xiong, Qidong Li, Qinyou An, Xu Xu, Zizhong Zhu, Xuedong Bai, and Liqiang Mai, "Multidimensional Synergistic Nanoarchitecture Exhibiting Highly Stable and Ultrafast Sodium-Ion Storage", Advanced Materials, 2018, 1707122.
  • 266. Wen Luo, Feng Li, Jean‐Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Bottom‐Up Confined Synthesis of Nanorod‐in‐Nanotube Structured Sb@N‐C for Durable Lithium and Sodium Storage", Advanced Energy Materials, 2018, 201703237.
  • 254. Pan He, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Xu Xu, Qinyou An, Jun Liu, Liqiang Mai, "Sodium Ion Stabilized Vanadium Oxide Nanowire Cathode for High-Performance Zinc-Ion Batteries", Advanced Energy Materials, 2018, 201702463.
  • 248. Chunjuan Tang, Yuning Liu, Chang Xu, Jiexin Zhu, Xiujuan Wei, Liang Zhou, Liang He, Wei Yang, Liqiang Mai, "Ultrafine Nickel-Nanoparticle-Enabled SiO2 Hierarchical Hollow Spheres for High-Performance Lithium Storage", Advanced Functional Materials, 2017, 201704561.
  • 245. Limin Zhou, Kai Zhang, Zhe Hu, Zhanliang Tao, Liqiang Mai, Yong-Mook Kang, Shu-Lei Chou, Jun Chen, "Recent Developments on and Prospects for Electrode Materials with Hierarchical Structures for Lithium-Ion Batteries", Advanced Energy Materials, 2017, 201701415.
  • 244. Jiashen Meng, Xiong Liu, Jiantao Li, Qi Li, Chuan Zhao, Linhan Xu, Xuanpeng Wang, Fang Liu, Wei Yang, Xiaoming Xu, Ziang Liu, Chaojiang Niu, and Liqiang Mai, "General Oriented Synthesis of Precise Carbon-Confined Nanostructures by Low-Pressure Vapor Superassembly and Controlled Pyrolysis", Nano Letters, 2017, 17 , 7773–7781.
  • 242. Zechao Zhuang, Yong Li, Zilan Li, Fan Lv, Zhiquan Lang, Kangning Zhao, Liang Zhou, Lyudmila Moskaleva, Shaojun Guo, Liqiang Mai, "MoB/g-C3N4Interface Materials as aSchottky Catalyst to BoostHydrogen Evolution", Angewandte Chemie, 2017, 201708748.
  • 240. Mengyu Yan, Pan He, Ying Chen, Shanyu Wang, Qiulong Wei, Kangning Zhao, Xu Xu, Qinyou An, Yi Shuang, Yuyan Shao, Karl T. Mueller, Liqiang Mai, Jun Liu, and Jihui Yang, "Water-Lubricated Intercalation in V2O5·nH2O for HighCapacity and High-Rate Aqueous Rechargeable Zinc Batteries", Advanced Materials, 2017, 201703725.
  • 236. Peiyao Wang, Mengyu Yan, Jiashen Meng, Gengping Jiang, Longbing Qu, Xuelei Pan, Jefferson Zhe Liu & Liqiang Mai, "Oxygen evolution reaction dynamics monitored by an individual nanosheet-based electronic circuit", Nature Communications, 2017, 8, 645.
  • 234. Yifan Dong, Tyler Slade, Matthew J. Stolt, Linsen Li, Steven N. Girard, Liqiang Mai, Song Jin, "Low Temperature Molten Salt Production of Silicon Nanowires by Electrochemical Reduction of CaSiO₃", Angewandte Chemie International Edition, 2017, 201707064 .
  • 220. Wenhao Ren, Mingsheng Qin, Zixuan Zhu, Mengyu Yan, Qi Li, Lei Zhang, Dongna Liu, and Liqiang Mai, "Activation of Sodium Storage Sites in Prussian Blue Analogues via Surface Etching", Nano Letters, 2017, 17, 4713−4718.
  • 219. Mengyu Yan, Xuelei Pan, Peiyao Wang, Fei Chen, Liang He, Gengping Jiang, Junhui Wang, Jefferson Z. Liu, Xu Xu, Xiaobin Liao, Jihui Yang, and Liqiang Mai, "Field-Effect Tuned Adsorption Dynamics of VSe2 Nanosheets for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction", Nano Letters, 2017, 17, 4109−4115.
  • 212. Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Jiantao Li, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Yuzhu Wu, Xiaoming Xu, Wenyi Chen, Qi Li, Zizhong Zhu, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai, "General Oriented Formation of Carbon Nanotubes from Metal− Organic Frameworks", Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 8212−8221.
  • 209. Xiaoming Xu, Chaojiang Niu, Manyi Duan, Xuanpeng Wang, Lei Huang, Junhui Wang, Liting Pu, Wenhao Ren, Changwei Shi, Jiasheng Meng, Bo Song & Liqiang Mai, "Alkaline earth metal vanadates as sodium-ion battery anodes", Nature Communications, 2017, DOI: 10.1038/s41467-017-00211-5.  
  • 237. Jiashen Meng, Haichang Guo, Chaojiang Niu, Yunlong Zhao, Lin Xu, Qi Li, and Liqiang Mai, “Advances in Structure and Property Optimizations of Battery Electrode Materials”, Joule, 2017, 08, 001.
  • 169. Chaoji Chen, Henghui Xu, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Lineng Chen, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Pei Hu, Shijie Cheng, Yunhui Huang, Jia Xie, "Integrated Intercalation-Based and Interfacial Sodium Storage in Graphene-Wrapped Porous Li4Ti5O12Nanofibers Composite Aerogel", Advanced Energy Materials, 2016, 1600322  
  • 195.Sheng J, Peng C, Xu Y, et al. KTi2 (PO4) 3 with Large Ion Diffusion Channel for High‐Efficiency Sodium Storage[J]. Advanced Energy Materials, 2017.
  • 173. Xue Liu,Jia-qi Huang,Qiang Zhang ,Liqiang Mai, "Nanostructured Metal Oxides and Sulfides for Lithium-Sulfur Batteries", Advanced Materials, 2017, 1601759  
  • 164. Xuanpeng Wang, Xiaoming Xu, Chaojiang Niu*, Jiashen Meng, Meng Huang, Xiong Liu, Ziang Liu, Liqiang Mai* ,"Earth Abundant Fe/Mn-Based Layered Oxide Interconnected Nanowires for Advanced K-Ion Full Batteries", Nano Letter, 2016, 6b04611
  • 176.Qiulong Wei, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Lei Huang, Esther H. Lan, Bruce Dunn, and Liqiang Mai,"Porous One-Dimensional Nanomaterials: Design,Fabrication and Applications in Electrochemical Energy Storage", Advanced Materials, 2017, 1602300
  • 170. Pan He, Mengyu Yan, Guobin Zhang, Ruimin Sun, Lineng Chen, Qinyou An,and Liqiang Mai,"Layered VS2 Nanosheet-Based Aqueous Zn Ion Battery Cathode", Advanced Energy Materials, 2017, 1601920
  • 162.Junhui Wang, Mengyu Yan,Kangning Zhao,Xiaobin Liao,Peiyao Wang,Xuelei Pan,Wei Yang,and Liqiang Mai,"Field Effect Enhanced Hydrogen Evolution Reaction of MoS2 Nanosheets", Advanced Materials, 2016, 1604464
  • 182. Liang Zhou, Zechao Zhuang, Huihui Zhao, Mengting Lin, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai,"Intricate Hollow Structures: Controlled Synthesis and Applications in Energy Storage and Conversion",Advanced Materials, 2017, 1602914  
  • 177. Kwadwo Asare Owusu, Longbing Qu, Jiantao Li, Zhaoyang Wang, Kangning Zhao, Chao Yang,Kalele Mulonda Hercule, Chao Lin, Changwei Shi, Qiulong Wei, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Low-crystalline iron oxide hydroxide nanoparticle anode for high-performance supercapacitors", Nature Communications, 2017, 8, 14264
  • 21. Mai, Liqiang; Hu, Bin; Chen, Wen; Qi, Yanyuan; Lao, Changshi; Yang, Rusen; Dai, Ying; Wang, Zhong Lin,"Lithiated MoO3 nanobelts with greatly improved performance for lithium batteries",Advanced Materials, 2007, 19, 3712- 3716
  • 31. Mai, Liqiang; Gu, Yanhui; Han, Chunhua; Hu, Bin; Chen, Wen; Zhang, Pengchao; Xu, Lin; Guo, Wanli; Dai, Ying,"Orientated Langmuir-Blodgett Assembly of VO2 Nanowires", Nano Letters, 2009, 9, 826-830
  • 30. Hu, Bin; Mai, Liqiang; Chen, Wen; Yang, Fan,"From MoO3 Nanobelts to MoO2 Nanorods: Structure Transformation and Electrical Transport", Acs Nano, 2009, 3, 478-482
  • 36. Mai, Liqiang; Xu, Lin; Han, Chunhua; Xu, Xu; Luo, Yanzhu; Zhao, Shiyong; Zhao, Yunlong,"Electrospun Ultralong Hierarchical Vanadium Oxide Nanowires with High Performance for Lithium Ion Batteries", Nano Letters, 2010, 10, 4750-4755
  • 37. Mai, Liqiang; Dong, Yajie; Xu, Lin; Han, Chunhua,"Single Nanowire Electrochemical Devices", Nano Letters, 2010, 10, 4273-4278
  • 35. Mai, Liqiang; Xu, Lin; Gao, Qian; Han, Chunhua; Hu, Bin; Pi, Yuqiang,"Single β-AgVO3 Nanowire H2S Sensor", Nano Letters, 2010, 10, 2604-2608
  • 44. Mai, Li-Qiang; Yang, Fan; Zhao, Yun-Long; Xu, Xu; Xu, Lin; Luo, Yan-Zhu,"Hierarchical MnMoO4/CoMoO4 heterostructured nanowires with enhanced supercapacitor performance", Nature Communications, 2011, 2, 381
  • 43. Mai, Liqiang; Xu, Xu; Han, Chunhua; Luo, Yanzhu; Xu, Lin; Wu, Yimin A.; Zhao, Yunlong,"Rational Synthesis of Silver Vanadium Oxides/Polyaniline Triaxial Nanowires with Enhanced Electrochemical Property", Nano Letters, 2011, 11, 4992-4996
  • 41. Mai, Liqiang; Yang, Fan; Zhao, Yunlong; Xu, Xu; Xu, Lin; Hu, Bin; Luo, Yanzhu; Liu, Hangyu,"Molybdenum oxide nanowires: synthesis & properties", Material Today,14,346-353 (2011)
  • 48. Yunlong Zhao, Lin Xu, Liqiang Mai*, Chunhua Han, Qinyou An, Xu Xu, Xue Liu, Qingjie Zhang, "Hierarchical mesoporous perovskite La0.5Sr0.5CoO2.91 nanowires with ultrahigh capacity for Li-air batteries", PNAS, 109(48), 19569–19574 (2012)
  • 47. Chunhua Han, Yuqiang Pi, Qinyou An, Liqiang Mai*, Junlin Xie, Xu Xu, Lin Xu, Yunlong Zhao, Chaojiang Niu, Aamir Minhas Khan, Xiaoyun He, "Substrate-Assisted Self-Organization of Radial β-AgVO3 Nanowire Clusters for High Rate Rechargeable Lithium Batteries", Nano Letters, 2012, 12, 4668–4673
  • 64. Li-Qiang Mai, Aamir Minhas-Khan, Xiaocong Tian, Kalele Mulonda Hercule, Yun-Long Zhao, Xu Lin and Xu Xu, "Synergistic interaction between redox-active electrolyte and binder-free functionalized carbon for ultrahigh supercapacitor performance" Nature Communications, 2013, 4:2923
  • 61. Kalele Mulonda Hercule, Qiulong Wei, Aamir Minhas Khan, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian and Liqiang Mai, “Synergistic Effect of Hierarchical Nanostructured MoO2/Co(OH)2 with Largely Enhanced Pseudocapacitor Cyclability”, Nano Letters, 2013, 13, 5685–5691
  • 62. Mengyu Yan, Fengchao Wang, Chunhua Han, Xinyu Ma, Xu Xu, Qinyou An, Lin Xu, Chaojiang Niu, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Ping Hu, Hengan Wu and Liqiang Mai, "Nanowire Templated Semihollow Bicontinuous Graphene Scrolls: Designed Construction, Mechanism, and Enhanced Energy Storage Performance" J. Am. Chem. Soc. 2013, 135: 18176–18182.
  • 53. Liqiang Mai , * Qiulong Wei , Qinyou An , Xiaocong Tian , Yunlong Zhao , Xu Xu , Lin Xu ,  Liang Chang , and Qingjie Zhang, "Nanoscroll Buffered Hybrid Nanostructural VO 2 (B)  Cathodes for High-Rate and Long-Life Lithium Storage", Advanced Materials, 2013, 25, 2969–2973
  • 52. Liqiang Mai,* Fei Dong, Xu Xu, Yanzhu Luo, Qinyou An, Yunlong Zhao, Jie Pan, and Jingnan Yang, "Cucumber-Like V2O5/poly(3,4-ethylenedioxythiophene)&MnO2 Nanowires with Enhanced Electrochemical Cyclability", Nano Letters, 2013, 13, 740−745
  • 51. Lin Xu, Zhe Jiang, Quan Qing, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, and Charles M. Lieber*, "Design and Synthesis of Diverse Functional Kinked Nanowire Structures for Nanoelectronic Bioprobes", Nano Letters, 2013, 13, 746−751
  • 85. .Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang Chang, and Lin Xu, "Nanowire Electrodes for Electrochemical Energy Storage Devices" Chemical Reviews, 2014, 114: 11828–11862.
  • 87. Qinyou An, Fan Lv, Qiuqi Liu, Chunhua Han, Kangning Zhao, Jinzhi Sheng, Qiulong Wei, Mengyu Yan, and Liqiang Mai, "Amorphous Vanadium Oxide Matrixes Supporting Hierarchical Porous Fe3O4/Graphene Nanowires as a High-Rate Lithium Storage Anode" Nano Letters, 2014, 14, 6250–6256.
  • 84. Xuming Zou, Jingli Wang, Chung-Hua Chiu, Yun Wu, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang, Wen-Wei Wu, Liqiang Mai, Tangsheng Chen, Jinchai Li, Johnny C. Ho, andLei Liao1, “Interface Engineering for High-Performance Top-Gated MoS2 Field-Effect Transistors”. Advanced Materials 2014, 26, 6255–6261
  • 80. Yunlong Zhao, Jiangang Feng, Xue Liu, Fengchao Wang, Lifen Wang, Changwei Shi, Lei Huang, Xi Feng, Xiyuan Chen, Lin Xu, Mengyu Yan, Qingjie Zhang, Xuedong Bai, Hengan Wu & Liqiang Mai,“ Self-adaptive strain-relaxation optimization for high-energy lithium storage material through crumpling of graphene” Nature Communications, 2014, 5: 4565.
  • 75. Lin Xu, Zhe Jiang, Liqiang Mai, and Quan Qing, "Multiplexed Free-Standing Nanowire Transistor Bioprobe for Intracellular Recording: A General Fabrication Strategy" Nano Letters, 2014, 14, 3602–3607.
  • 77. Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Qinyou An, Qiulong Wei andLiqiang Mai, "Hierarchical Carbon Decorated Li3V2(PO4)3 as a Bicontinuous Cathode with High-Rate Capability and Broad Temperature Adaptability", Advanced Energy Materials, 2014, 4, 1400107
  • 73. Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Chunhua Han, Kangning Zhao, Mengyu Yan, and Liqiang Mai,“VO2 Nanowires Assembled into Hollow Microspheres for High-Rate and Long-Life Lithium Batteries” Nano Letters, 2014, 14, 2873–2878
  • 71. Shuo Li, Yifan Dong, Lin Xu, Xu Xu, Liang He and Liqiang Mai, "Effect of Carbon Matrix Dimensions on the Electrochemical Properties of Na3V2(PO4)3 Nanograins for High-Performance Symmetric Sodium-Ion Batteries", Advanced Materials, 2014, 26, 3545–3553.
  • 69. Qiulong Wei, Qinyou An, Dandan Chen, Liqiang Mai, Shiyu Chen, Yunlong Zhao, Kalele Mulonda Hercule, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, and Qingjie Zhang, "One-Pot Synthesized Bicontinuous Hierarchical Li3V2(PO4)3/C Mesoporous Nanowires for High-Rate and Ultralong-Life Lithium-ion Batteries", Nano Letters, 2014, 14: 1042–1048.
  • 66. Quan Qing, Zhe Jiang, Lin Xu, Ruixuan Gao, Liqiang Mai and Charles M. Lieber, "Free-standing kinked nanowire transistor probes for targeted intracellular recording in three dimensions", Nature Nanotechnology, 2014, 9, 142–147.
  • 120. Xiaocong Tian, Mengzhu Shi, Xu Xu, Mengyu Yan, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, Chunhua Han, Liang He, and Liqiang Mai, "Arbitrary Shape Engineerable Spiral Micropseudocapacitors with Ultrahigh Energy and Power Densities", Advanced Materials, 2015, 27, 7476–7482.
  • 131. Xuanpeng Wang, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Ping Hu, Xiaoming Xu, Xiujuan Wei, Liang Zhou*, Kangning Zhao, Wen Luo, Mengyu Yan and Liqiang Mai, "Novel K3V2(PO4)3/C Bundled Nanowires as Superior Sodium-Ion Battery Electrode with Ultrahigh Cycling Stability", Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1500716.
  • 108. Xu Xu, Mengyu Yan, Xiaocong Tian, Chuchu Yang, Mengzhu Shi, Qiulong Wei, Lin Xu, and Liqiang Mai, "In situ investigation of Li and Na ion transport with single nanowire electrochemical devices", Nano Letters, 2015, 15, 3879−3884.
  • 127. Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Mengyu Yan, Kangning Zhao, Xiaoming Xu, Wenhao Ren, Yunlong Zhao, Lin Xu, Qingjie Zhang, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, "General synthesis of complex nanotubes by gradient electrospinning and controlled pyrolysis", Nature Communications, 2015, 6, 7402.
  • 105. Qinyou An, Fangyu Xiong, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Liang He, Dongling Ma, Yan Yao* and Liqiang Mai*, "Nanoflake-assembled Hierarchical Na3V2(PO4)3/C Microflowers: Superior Li Storage Performance and Insertion/Extraction Mechanism", Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1401963
  • 107. Kalele Mulonda Hercule, Qiulong Wei, Owusu Kwadwo Asare, Longbing Qu, Aamir Minhas Khan, Mengyu Yan, Chunhui Du, Wei Chen* and Liqiang Mai*,"Interconnected Nanorods-Nanoflakes Li2Co2(MoO4)3 Framework Structure with Enhanced Electrochemical Properties for Supercapacitors", Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1500060.
  • 99. Qiulong Wei, Shuangshuang Tan, Xiaoyi Liu, Mengyu Yan, Fengchao Wang, Qidong Li, Qinyou An, Ruimin Sun, Kangning Zhao, Hengan Wu, and Liqiang Mai, "Novel Polygonal Vanadium Oxide Nanoscrolls as Stable Cathode for Lithium Storage", Advanced Functional Materials. 2015, 25, 1773–1779.
  • 102. Chaoji Chen, Yanwei Wen, Xianluo Hu, Xiulei Ji, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Pei Hu, Bin Shan, Yunhui Huang, "Na+ Intercalation Pseudocapacitance in Graphene Coupled Titanium Oxide Enabling Ultra-fast Sodium Storage and Long-Term Cycling", Nature Communications, 2015, 6: 6929.
  • 100. Yifan Dong, Shuo Li, Kangning Zhao, Chunhua Han, Wei Chen,* Bingliang Wang, Lei Wang, Boan Xu, Qiulong Wei, Lei Zhang, Xu Xu and Liqiang Mai*,"Hierarchical zigzag Na1.25V3O8 nanowires with topotactically encoded superior performance for sodium-ion battery cathodes", Energy & Environmental Science, 2015,8, 1267-1275.
  • 95. Yunlong Zhao, Chunhua Han, Junwei Yang, Jie Su, Xiaoming Xu, Shuo Li, Lin Xu, Ruopian Fang, Hong Jiang, Xiaodong Zou, Bo Song, Liqiang Mai, and Qingjie Zhang, "Stable Alkali Metal Ion Intercalation Compounds as Optimized Metal Oxide Nanowire Cathodes for Lithium Batteries", Nano Letters, 2015, 15: 2180–2185.
  • 97. Longbing Qu, Yunlong Zhao, Aamir Minhas Khan, Chunhua Han, Kalele Mulonda Hercule, Mengyu Yan, Xingyu Liu, Wei Chen, Dandan Wang, Zhengyang Cai, Wangwang Xu, Kangning Zhao, Xiaolin Zheng, and Liqiang Mai, "Interwoven Three-Dimensional Architecture of Cobalt Oxide Nanobrush-Graphene@NixCo2x(OH)6x for High-Performance Supercapacitors", Nano Letters, 2015, 15: 2037−2044.
  • 90. Zhengyang Cai, Lin Xu, Mengyu Yan, Chunhua Han, Liang He*, Kalele Mulonda Hercule, Chaojiang Niu, Zefan Yuan, Wangwang Xu, Longbing Qu, Kangning Zhao, Liqiang Mai*, "Manganese Oxide/Carbon Yolk–Shell Nanorod Anodes for High Capacity Lithium Batteries", Nano Letters, 2015, 15, 738–744.
  • 157. Xiangyu Jiang, Jiangang Feng, Lei Huang, Yuchen Wu, Bin Su, Wensheng Yang, Liqiang Mai, Lei Jiang, "Bioinspired 1D Superparamagnetic Magnetite Arrays with Magnetic Field Perception", Advanced Materials, 2016.
  • 158. Mengyu Yan, Luzi Zhao, Kangning Zhao, Qiulong Wei, Qinyou An, Guobin Zhang, Xiujuan Wei, Wenhao Ren, Liqiang Mai,"The capturing of ionized oxygen in sodium vanadium oxide nanorods cathodes under operando conditions", Advanced Functional Materials, 2016, 1602134
  • 148. Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Wei Luo, Kun Lan, Pengfei Zhang, Jianwei Fan, Yong Wei, Chun Wang, Yonghui Deng, Gengfeng Zheng, Fan Zhang, Yun Tang, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao, "Surfactant-templating strategy for ultrathin mesoporous TiO2 coating on flexible graphitized carbon supports for high-performance lithium-ion battery", Nano Energy, 2016, 25, 80–90.
  • 147. Yanan Xu, Qiulong Wei, Chang Xu, Qidong Li, Qinyou An, Pengfei Zhang, Jinzhi Sheng, Liang Zhou and Liqiang Mai, “Layer-by-Layer Na3V2(PO4)3 Embedded In Reduced Graphene Oxide as Superior Rate and Ultralong-Life Sodium-Ion Battery Cathode”, Advanced Energy Materials, 2016, 1600389.
  • 142. Yunlong Zhao, Jun Yao, Lin Xu, Max N. Mankin, Yinbo Zhu, Hengan Wu, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, and Charles M. Lieber, "Shape-Controlled Deterministic Assembly of Nanowires", Nano Letters, 2016, 16, 2644–2650.
  • 136. Ping Hu, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Liang He, Xiujuan Wei, Chaojiang Niu, Kangning Zhao, Xiaocong Tian, Qiulong Wei, Zijia Li, and Liqiang Mai,"Single-Nanowire Electrochemical Probe Detection for Internally Optimized Mechanism of Porous Graphene in Electrochemical Devices",Nano Letters, 2016, 16, 1523–1529.