2017
  • 227. Yuhang Dai, Qidong Li, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Yexin Pan, Xiaocong Tian, Kangning Zhao, Xu Xu, Qinyou An, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, “Nanoribbons and Nanoscrolls Intertwined Three-Dimensional Vanadium Oxide Hydrogels for High-Rate Lithium Storage at High Mass Loading Level”, Nano Energy, 2017, 40, 73–81.
  • 226. Han Tang, Nuo Xu, Cunyuan Pei, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Wen Luo, Qinyou An, and Liqiang Mai, "H2V3O8 Nanowires as High-Capacity Cathode Materials for Magnesium-Based Battery", ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 28667−28673.
  • 225. Chunhua Han, Baoxuan Zhang, Kangning Zhao, Jiashen Meng, Qiu He, Pan He, Wei Yang, Qi Li and Liqiang Mai, "Oxalate-assisted formation of uniform carbon-confined SnO2 nanotubes with enhanced lithium storage", Chemical Communications, 2017, 53, 9542-9545.
  • 224. Haowu Yan, Yanzhu Luo, Xu Xu, Liang He, Jian Tan, Zhaohuai Li, Xufeng Hong, Pan He, and Liqiang Mai, "Facile and Scalable Synthesis of Zn3V2O7(OH)2·2H2O Microflowers as a High-Performance Anode for Lithium-Ion Batteries", ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 27707−27714.
  • 223. Ruimin Sun, Sijie Liu, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Shaohua Zhu, Qinyou An, and Liqiang Mai, "Mesoporous NiS2 Nanospheres Anode with Pseudocapacitance for High-Rate and Long-Life Sodium-Ion Battery", small, 2017, 1701744.
  • 222. Manman Wang, Mengting Lin, Jiantao Li, Lei Huang, Zechao Zhuang, Chao Lin, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Metal-organic framework derived carbon-confined Ni2P nanocrystals supported on graphene for efficient oxygen evolution reaction", Chemical Communications, 2017, 53, 8372-8375.
  • 221. Chunhua Han, Xiaoji Ren, Qidong Li, Wen Luo, Lei Huang, Liang Zhou, and Liqiang Mai, "Graphene oxide-decorated Fe2(MoO4)3 microflowers as a promising anode for lithium and sodium storage", Nano Research, 2017, DOI. 10.1007/s12274-017-1742-9.
  • 220. Wenhao Ren, Mingsheng Qin, Zixuan Zhu, Mengyu Yan, Qi Li, Lei Zhang, Dongna Liu, and Liqiang Mai, "Activation of Sodium Storage Sites in Prussian Blue Analogues via Surface Etching", Nano Letters, 2017, 17, 4713−4718.
  • 219. Mengyu Yan, Xuelei Pan, Peiyao Wang, Fei Chen, Liang He, Gengping Jiang, Junhui Wang, Jefferson Z. Liu, Xu Xu, Xiaobin Liao, Jihui Yang, and Liqiang Mai, "Field-Effect Tuned Adsorption Dynamics of VSe2 Nanosheets for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction", Nano Letters, 2017, 17, 4109−4115.
  • 218. Qiang Yu, Doudou Guan, Zechao Zhuang, Jiantao Li, Changwei Shi, Wen Luo, Liang Zhou, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, "Mass Production of Monodisperse Carbon Microspheres with Size-Dependent Supercapacitor Performance via Aqueous Self-Catalyzed Polymerization", ChemPlusChem, 2017, 82, 6, 872-878.  
  • 217. Yanan Xu, Chang Xu, Qinyou An, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Fangyu Xiong, Cunyuan Pei and Liqiang Mai, "Robust LiTi2(PO4)3 microflowers as high-rate and long-life cathodes for Mg-based hybrid-ion batteries", Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 13950.
  • 216. Doudou Guan, Qiang Yu, Chang Xu, Chunjuan Tang, Liang Zhou, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai, "Aerosol synthesis of trivalent titanium doped titania/ carbon composite microspheres with superior sodium storage performance", Nano Research, 2017, DOI 10.1007/s12274-017-1675-3.
  • 215. Jun Dong, Yalong Jiang, Qidong Li, Qiulong Wei, Wei Yang, Shuangshuang Tan, Xu Xu, Qinyou An and Liqiang Mai, "Pseudocapacitive titanium oxynitride mesoporous nanowires with iso-oriented nanocrystals for ultrahigh-rate sodium ion hybrid capacitors", Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 10827–10835.
  • 214. Xiaoxu Liu, Dongliang Chao, Dapeng Su, Shikun Liu, Liang Chen, Caixia Chi, Jianyi Lin, Ze Xiang Shen, Jiupeng Zhao, Liqiang Mai, Yao Li, "Graphene nanowires anchored to 3D graphene foam via self-assembly for high performance Li and Na ion storage", Nano Energy, 2017, 37, 108–117.
  • 213. Wen Luo, Jean Jacques Gaumet, LiQiang Mai, "Antimony-based intermetallic compounds for lithium-ion and sodium-ion batteries: synthesis, construction and application", Rare Metals, 2017, 36, 321–338.
  • 212. Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Jiantao Li, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Yuzhu Wu, Xiaoming Xu, Wenyi Chen, Qi Li, Zizhong Zhu, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai, "General Oriented Formation of Carbon Nanotubes from Metal− Organic Frameworks", Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 8212−8221.
  • 211. Min Ling, Liang Zhang, Tianyue Zheng, Jun Feng, Jinghua Guob, Liqiang Mai, Gao Liu, "Nucleophilic substitution between polysulfides and binders unexpectedly stabilizing lithium sulfur battery", Nano Energy, 2017, 38, 82-90.
  • 210. Xinyu Ma, Shuxuan Feng, Liang He, Mengyu Yan, Xiaocong Tian, Yanxi Li, Chunjuan Tang, Xufeng Hong and Liqiang Mai, "Rapid, all dry microfabrication of three-dimensional Co3O4/Pt nanonetworks for high-performance microsupercapacitors", Nanoscale, 2017, 9, 11765-11772.
  • 209. Xiaoming Xu, Chaojiang Niu, Manyi Duan, Xuanpeng Wang, Lei Huang, Junhui Wang, Liting Pu, Wenhao Ren, Changwei Shi, Jiasheng Meng, Bo Song & Liqiang Mai, "Alkaline earth metal vanadates as sodium-ion battery anodes", Nature Communications, 2017, DOI: 10.1038/s41467-017-00211-5.  
  • 208. Ruimin Sun, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Changwei Shi, Qinyou An, Sijie Liu, Liqiang Mai, "Novel layer-by-layer stacked VS2 nanosheets with intercalation pseudocapacitance for high-rate sodium ion charge storage", Nano Energy, 2017, 35, 396-404.
  • 207. Jiexin Zhu, Chunjuan Tang, Zechao Zhuang, Changwei Shi, Narui Li, Liang Zhou, and Liqiang Mai, "Porous and Low-Crystalline Manganese Silicate Hollow Spheres Wired by Graphene Oxide for High-Performance Lithium and Sodium Storage", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 24584−24590.
  • 206. Qiu He, Jinshuai Liu, Zhaohuai Li, Qi Li, Lin Xu, Baoxuan Zhang, Jiashen Meng, Yuzhu Wu, and Liqiang Mai, "Solvent-Free Synthesis of Uniform MOF Shell-Derived Carbon Confined SnO2/Co Nanocubes for Highly Reversible Lithium Storage", Small, 2017, 1701504.
  • 205. Ziang Liu, Ruiting Guo, Jiashen Meng, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Qi Li and Liqiang Mai, "Facile electrospinning formation of carbon-confined metal oxide cube-in-tube nanostructures for stable lithium storage", Chem Comm, 2017, 53, 8284-8287.
  • 204. Xufeng Hong, Liang He, Xinyu Ma, Wei Yang, Yiming Chen, Lei Zhang, Haowu Yan, Zhaohuai Li, Liqiang Mai, "Microstructuring of carbon/tin quantum dots via a novel photolithography and pyrolysis-reduction process", Nano Research, 2017, 12274.
  • 203. Wei Yang, Liang He, Xiaocong Tian, Mengyu Yan, Hui Yuan, Xiaobin Liao, Jiashen Meng, Zhimeng Hao, and Liqiang Mai, "Carbon-MEMS Based Alternating Stacked MoS2@rGO-CNT Microsupercapacitor with High Capacitance and Energy Density", Small, 2017, 1700639.  
  • 202. Lei Huang, Qiulong Wei, Xiaoming Xu, Changwei Shi, Xue Liu, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Methyl-functionalized MoS2 nanosheets with reduced lattice breathing for enhanced pseudocapacitive sodium storage", Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 13696-13702.
  • 201. Lei Wang , Yifan Dong , Kangning Zhao , Wen Luo , Shuo Li , Liang Zhou and Liqiang Mai, "Interconnected LiCuVO4 Networks with In-Situ Cu Generation as High-Performance Lithium-Ion Battery Anode", Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 13341-13347.
  • 200. Xiujuan Wei, Chunjuan Tang, Qinyou An, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Ping Hu, Xinyin Cai, Liqiang Mai, "FeSe2 Clusters with Excellent Cyclability and Rate Capability for Sodium-Ion Batteries", Nano Rsearch, 2017, 12274.
  • 199. Wen Luo, Jean-Jacques Gaumet and Liqiang Mai, "Nanostructured layered vanadium oxide as cathode for high-performance sodium-ion batteries: a perspective", MRS Communications, 2017, 7, 2.
  • 198.Zhou L, Zhang K, Sheng J, et al. Structural and chemical synergistic effect of CoS nanoparticles and porous carbon nanorods for high-performance sodium storage[J]. Nano Energy, 2017, 35: 281-289.
  • 197.Pei C, Xiong F, Sheng J, et al. VO2 Nanoflakes as the Cathode Material of Hybrid Magnesium-Lithium-Ion Batteries with High Energy Density[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017.
  • 195.Sheng J, Peng C, Xu Y, et al. KTi2 (PO4) 3 with Large Ion Diffusion Channel for High‐Efficiency Sodium Storage[J]. Advanced Energy Materials, 2017.
  • 194. Zhaohuai Li, Qiu He, Liang He, Ping Hu, Wei Li, Haowu Yan, Xianzhou Peng, Congyun Huangb and Liqiang Mai "Self-sacrificed synthesis of carbon-coated SiO x nanowires for high capacity lithium ion battery anodes". Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5(8): 4183-4189.
  • 193. Xiujuan Wei, Xuanpeng Wang, Qinyou An, Chunhua Han, Liqiang Mai, "Operando X-ray Diffraction Characterization for Understanding the Intrinsic Electrochemical Mechanism in Rechargeable Battery Materials", Small Methods, 2017, 1700083
  • 192. Zehua Liu, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang He, Mengyu Yan, Chunhua Han, Yan Li, Wei Yang, and Liqiang Mai, "Capacitance and voltage matching between MnO2 nanoflake cathode and Fe2O3 nanoparticle anode for high-performance asymmetric micro-supercapacitors", Nano Research, 2017, 12274
  • 191. Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Liang He, Mengyu Yan, Kangning Zhao, Xu Xu, Liqiang Mai, "Electrochemical in situ X-ray probing in lithium-ion and sodium-ion batteries", Journal of Materials Science, 2017, 52, 3697–3718
  • 190. Wenhao Ren, Zixuan Zhu, Qinyou An, Liqiang Mai, "Emerging Prototype Sodium-Ion Full Cells with Nanostructured Electrode Materials", Small, 2017, 1604181  
  • 189. Lei Zhang, Kangning Zhao, Ruohan Yu, Mengyu Yan, Wangwang Xu, Yifan Dong, Wenhao Ren, Xu Xu, Chunjuan Tang, Liqiang Mai, "Phosphorus Enhanced Intermolecular Interactions of SnO2 and Graphene as an Ultrastable Lithium Battery Anode", Small, 2017, 1603973
  • 188. Xuanpeng Wang, Ping Hu, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Xiaoming Xu, Xiujuan Wei, Chunjuan Tang, Wen Luo, Liang Zhou, Qinyou An, Liqiang Mai, "New-type K0.7Fe0.5Mn0.5O2 cathode with an expanded and stabilized interlayer structure for high-capacity sodium-ion batteries", Nano Energy, 2017, 35, 71-78  
  • 187. Yuzhu Wu, Jiashen Meng, Qi Li, Chaojiang Niu, Xuanpeng Wang, Wei Yang, Wei Li, Liqiang Mai, "Interface-modulated fabrication of hierarchical yolk–shell Co3O4/C dodecahedrons as stable anodes for lithium and sodium storage", Nano Research, 2017, 12274
  • 186. Chunjuan Tang, Narui Li, Jinzhi Sheng, Liang Zhou, Liang He, Jiexin Zhu, Feng Li, Yuning Liu, Liqiang Mai, "Facile Synthesis of Bi2S3@SiO2 Core-Shell Microwires as High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries", Journal of The Electrochemical Society, 2017, 164 (1), A6110-A6115.  
  • 185. Limin Zhou, Jing Meng, Pan Li, Zhanliang Tao, Liqiang Mai, Jun Chen, "Ultrasmall cobalt nanoparticles supported on nitrogen-doped porous carbon nanowires for hydrogen evolution from ammonia borane", Materials Horizons, 2017, 4, 268-273  
  • 184. Lineng Chen, Mengyu Yan, Zhiwen Mei, Liqiang Mai, "Research Progress and Prospect of Aqueous Zinc Ion Battery", Journal of Inorganic Materials, 2017, 36, 225-234  
  • 183. Kwadwo Asare Owusu, Longbing Qu, Jiantao Li, Zhaoyang Wang, Kangning Zhao, Chao Yang,Kalele Mulonda Hercule, Chao Lin, Changwei Shi, Qiulong Wei, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Low-crystalline iron oxide hydroxide nanoparticle anode for high-performance supercapacitors", Nature Communication, 2017, 8, 14264
  • 182. Liang Zhou, Zechao Zhuang, Huihui Zhao, Mengting Lin, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai,"Intricate Hollow Structures: Controlled Synthesis and Applications in Energy Storage and Conversion",Advanced Materials, 2017, 1602914  
  • 181. Chunjuan Tang, Jiexin Zhu, Xiujuan Wei, Liang He, Kangning Zhao, Chang Xu, Liang Zhou, Bo Wang, Jinzhi Sheng, Liqiang Mai, Copper silicate nanotubes anchored on reduced graphene oxide for long-life lithium-ion battery, Energy Storage Materials, 2017, 7, 152–156.
  • 180. Shaohua Zhu, Qidong Li, Qiulong Wei, Ruimin Sun, Xiaoqing Liu, Qinyou An, and Liqiang Mai, "NiSe2 Nanooctahedra as an Anode Material for High-Rate and Long-Life Sodium-Ion Battery", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 311-316
  • 179. Xue Liu,Jia-qi Huang,Qiang Zhang ,Liqiang Mai, "Nanostructured Metal Oxides and Sulfides for Lithium-Sulfur Batteries", Advanced Materials, 2017, 1601759  
  • 178. Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Guobin Zhang, Jinzhi Sheng, Qinyou An, Liqiang Mai, "Three-dimensional graphene frameworks wrapped Li3V2(PO4)3with reversible topotactic sodium-ion storage", Nano Energy, 2017, 32, 347-352
  • 177. Pan He, Mengyu Yan, Guobin Zhang, Ruimin Sun, Lineng Chen, Qinyou An,and Liqiang Mai,"Layered VS2 Nanosheet-Based Aqueous Zn Ion Battery Cathode", Advanced Energy Materials, 2017, 1601920
  • 176.Qiulong Wei, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Lei Huang, Esther H. Lan, Bruce Dunn, and Liqiang Mai,"Porous One-Dimensional Nanomaterials: Design,Fabrication and Applications in Electrochemical Energy Storage", Advanced Materials, 2017, 1602300
  • 175. Qidong Li, Qiulong Wei, Wenbin Zuo, Lei Huang, Wen Luo, Qinyou An, Vasiliy O. Pelenovich, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, "Greigite Fe3S4 as a new anode material for highperformance sodium-ion batteries", Chemical Science, 2017, 8, 160-164