2021
  • 438.  Ahmed Eissa Abdelmaoula, Jun Shu, Yu Cheng, Lin Xu, Gang Zhang, Yangyang Xia, Muhammad Tahir, Peijie Wu, Liqiang Mai, "Core–shell MOF‐in‐MOF nanopore bifunctional host of electrolyte for high‐performance solid‐state lithium batteries" Small Methods, 2021, 5(8): 2100508.  
  • 437.  Zhaohuai Li, Qiu He, Cheng Zhou, Yan Li, Zhenhui Liu, Xufeng Hong, Xu Xu, Yan Zhao, Liqiang Mai, "Rationally design lithiophilic surfaces toward high − energy Lithium metalbattery." Energy Storage Materials, 2021, 37, 40-46.  
  • 436.  Gang Zhang, Jun Shu, Lin Xu, Xinyin Cai, Wenyuan Zou, Lulu Du, Song Hu, Liqiang Mai, "Pancake‑Like MOF Solid‑State Electrolytes with Fast Ion Migration for High‑Performance Sodium Battery." Nano-Micro Letters, 2021, 13, 105.  
  • 435.  Renpeng Chen, Yiming Chen, Lin Xu, Yu Cheng, Xuan Zhou, Yuyang Cai, Liqiang Mai, "3D‑printed interdigital electrodes for electrochemical energy storage devices." Journal of Materials Research, 2021, 36, 4489.  
  • 434.  Cheng Zhou, Zhaohuai Li, Xu Xu and Liqiang Mai, "Metal-organic frameworks enable broad strategies for lithium-sulfur batteries." National Science Reciew, 2021, 8, nwab055.
  • 433.  Z. Xiao, F. Xia, L. Xu, X. Wang, J. Meng, H. Wang, X. Zhang, L. Geng, J. Wu and L. Mai, "Suppressing the Jahn−Teller Effect in Mn-Based Layered Oxide Cathode Towards Long-Life Potassium-Ion Batteries." Advanced Functional Materials, 2021, 32, 2108244.
  • 432.  Abdelmaoula, A. E, Shu, J, Cheng, Y, Xu, L, Zhang, G, Xia, Y, Tahir, M, Wu, P, Mai, L, "Core–Shell MOF-in-MOF Nanopore Bifunctional Host of Electrolyte for High-Performance Solid-State Lithium Batteries." Small Methods, 2021, 5, 2100508.
  • 431.  Xue Liu, Yan Li, Xu Xu, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Rechargeable metal (Li, Na, Mg, Al)-sulfur batteries: Materials and advances." Journal of Energy Chemistry, 2021, 61, 104-134.
  • 430.  Jiexin Zhu, Lixue Xia, Wenxuan Yang, Ruohan Yu, Wei Zhang, Wen Luo, Yuhang Dai, Wei Wei, Liang Zhou, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Activating Inert Sites in Cobalt Silicate Hydroxides for Oxygen Evolution through Atomically Doping." Energy & Environmental Materials, 2021, doi: 10.1002/eem2.12219.
  • 428.  Ming Li, Zilan Li, Xuanpeng Wang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Buke Wu, Chunhua Han, Liqiang Mai. "Comprehensive understanding of the roles of water molecules in aqueous Zn-ion batteries: from electrolytes to electrode materials." Energy & Environmental Science, 2021,14, 3796-3839.
  • 427.  Xiong Liu, Fanjie Xia, Ruiting Guo, Meng Huang, Jiashen Meng, Jinsong Wu, Liqiang Mai. "Ligand and Anion Co-Leaching Induced Complete Reconstruction of Polyoxomolybdate-Organic Complex Oxygen-Evolving Pre-Catalysts." Advanced Functional Materials, 2021, 2101792.
  • 426.  Xiong Liu, Jiashen Meng, Jiexin Zhu, Meng Huang, Bo Wen, Ruiting Guo, Liqiang Mai. "Comprehensive Understandings into Complete Reconstruction of Precatalysts: Synthesis, Applications, and Characterizations." Advanced Materials, 2021, 2007344.
  • 425.  Yuhang Dai, Xiaobin Liao, Ruohan Yu, Jinghao Li, Jiantao Li, Shuangshuang Tan, Pan He, Qinyou An, Qiulong Wei, Lineng Chen, Xufeng Hong, Kangning Zhao, Yang Ren, Jinsong Wu, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Quicker and More Zn2+ Storage Predominantly from the Interface." Advanced Materials, 2021, 2100359.
  • 424.  Yongkang An, Shuangshuang Tan, Yu Liu, Kai Zhu, Lei Hu, Yaoguang Rong, Qinyou An. "Designs and applications of multi-functional covalent organic frameworks in rechargeable batteries."Energy Storage Materials, 2021, 41, 354–379.  
  • 423.  Xinyin Cai, Yanan Xu, Qinyou An, Yalong Jiang, Ziang Liu, Fangyu Xiong, Wenyuan Zou, Gang Zhang, Yuhang Dai, Ruohan Yu, Liqiang Mai. "MOF Derived TiO2 with Reversible Magnesium Pseudocapacitance for Ultralong-life Mg Metal Batteries." Chemical Engineering Journal, 2021, 418, 128491.  
  • 422.  Xunbiao Zhou, Xiaobin Liao, Xuelei Pan, Mengyu Yan, Liang He, Peijie Wu, Yan Zhao, Wen Luo, Liqiang Mai."Unveiling the role of surface P–O group in P-doped Co3O4 for electrocatalytic oxygen evolution by On-chip micro-device." Nano Energy, 2021, 83, 105748.
  • 421.  Ming Xu, Yuheng Liu, Qiang Yu, Shihao Feng, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Phenylenediamine-formaldehyde chemistry derived N-doped hollow carbon spheres for high-energy-density supercapacitors." Chinese Chemical Letters, 2021, 32, 184-189.
  • 420.  Cunyuan Pei, Yameng Yin, Xiaobin Liao, Fangyu Xiong, Qinyou An, Mengda Jin, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Structural properties and electrochemical performance of different polymorphs of Nb2O5 in magnesium-based batteries." Journal of Energy Chemistry, 2021, 58, 586-592.
  • 419.  Song Hu, Lulu Du, Gang Zhang, Wenyuan Zou, Zhe Zhu, Lin Xu, and Liqiang Mai. "Open-Structured Nanotubes with Three-Dimensional Ion-Accessible Pathways for Enhanced Li+ Conductivity in Composite Solid Electrolytes." ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 10.1021/acsami.0c22635.
  • 418.  Xiao Zhang, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Zhitong Xiao, Peijie Wu, Liqiang Mai. "Comprehensive Insights into Electrolytes and Solid Electrolyte Interfaces in Potassium-Ion Batteries." Energy Storage Materials, 2021, 38, 30–49.
  • 417.  Yu Cheng, Jun Shu, Lin Xu, Yangyang Xia, Lulu Du, Gang Zhang, Liqiang Mai. "Flexible Nanowire Cathode Membrane with Gradient Interfaces and Rapid Electron/Ion Transport Channels for Solid‐State Lithium Batteries." Advanced Energy Materials, 2021, 2100026.
  • 416.  Yuqiang Pi, Zhiwei Gan, Mengyu Yan, Zheng Li, Yushan Ruan, Cunyuan Pei, Hui Yu, Yaowen Ge, Qinyou An, Liqiang Mai. "CNTs/LiV3O8/Y2O3 Composites with Enhanced Electrochemical Performances as Cathode Materials for Rechargeable Solid-State Lithium Metal Batteries." ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13, 8219−8228.
  • 415.  Xinyuan Li, Zhenhui Liu, Congcong Cai, Qiang Yu, Wenting Jin, Ming Xu, Chang Yu, Shidong Li, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Micropore‐Rich Yolk‐Shell N‐doped Carbon Spheres: An Ideal Electrode Material for High‐Energy Capacitive Energy Storage." ChemSusChem, 2021, DOI: 10.1002/cssc.202100113.
  • 414.  Shuangshuang Tan, Yuhang Dai, Yalong Jiang, Qiulong Wei, Guobin Zhang, Fangyu Xiong, Xingqi Zhu, Zhi‐Yi Hu, Liang Zhou, Yongcheng Jin, Kiyoshi Kanamura, Qinyou An, Liqiang Mai. "Revealing the Origin of Highly Efficient Polysulfide Anchoring and Transformation on Anion‐Substituted Vanadium Nitride Host." Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2008034.
  • 413.  Bo Wen, Ruiting Guo, Xiong Liu, Wen Luo, Qiu He, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Qi Li, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Niobium oxyphosphate nanosheet assembled two-dimensional anode material for enhanced lithium storage." Journal of Energy Chemistry, 2021, 53, 268-275.
  • 412.  Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Xuhui Yao, Qinyou An, Liqiang Mai. "Crystal defect modulation in cathode materials for non-lithium ion batteries: Progress and challenges." Materials Today, DOI: 10.1016/j.mattod.2020.12.002.
  • 411.  Yuhang Dai, Jinghao Li, Lineng Chen, Kehan Le, Zhijun Cai, Qinyou An, Lei Zhang, Liqiang Mai. "Generating H+ in Catholyte and OH– in Anolyte: An Approach to Improve the Stability of Aqueous Zinc-Ion Batteries." ACS Energy Letters, 2021, 6, 2, 684–686.
  • 410.  Guangwu Hu, Ruohan Yu, Zhenhui Liu, Qiang Yu, Yuanyuan Zhang, Qiang Chen, Jinsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Surface Oxidation Layer-Mediated Conformal Carbon Coating on Si Nanoparticles for Enhanced Lithium Storage." ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13, 3, 3991–3998.
  • 409.  Mingsheng Qin, Wenhao Ren, Ruixuan Jiang, Qi Li, Xuhui Yao, Shiqi Wang, Ya You, Liqiang Mai. "Highly Crystallized Prussian Blue with Enhanced Kinetics for Highly Efficient Sodium Storage." ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13, 3, 3999–4007.
  • 408.  Wenyuan Zou, Qianyao Li, Zhe Zhu, Lulu Du, Xinyin Cai, Yiming Chen, Gang Zhang, Song Hu, Feilong Gong, Lin Xu, Liqiang Mai. "Electron cloud migration effect-induced lithiophobicity/lithiophilicity transformation for dendrite-free lithium metal anodes." Nanoscale, 2021, 13, 3027-3035.
  • 407.  Cunyuan Pei, Fangyu Xiong, Yameng Yin, Ziang Liu, Han Tang, Ruimin Sun, Qinyou An, Liqiang Mai. " Recent Progress and Challenges in the Optimization of Electrode Materials for Rechargeable Magnesium Batteries." Small, 2021, 17, 2004108.
  • 406.  Lingli Xing, Kwadwo Asare Owusu, Xinyu Liu, Jiashen Meng, Kun Wang, Qinyou An, Liqiang Mai. "Insights into the storage mechanism of VS4 nanowire clusters in aluminum-ion battery." Nano Energy, 2021, 105384.
  • 405.  Qiang Chen, Yulu Fu, Jialun Jin, Wenjie Zang, Xiong Liu, Xiangyong Zhang, Wenzhong Huang, Zongkui Kou, John Wang, Liang Zhou, Liqiang Mai. "In-situ surface self-reconstruction in ternary transition metal dichalcogenide nanorod arrays enables efficient electrocatalytic oxygen evolution." Journal of Energy Chemistry, 2021, 55, 10-16.