2019
  • 342.Xiong Liu, Kun Ni, Bo Wen, Ruiting Guo, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Qi Li, Peijie Wu, Yanwu Zhu, Xiaojun Wu, and Liqiang Mai. "Deep Reconstruction of Nickel-Based Precatalysts for Water Oxidation Catalysis." ACS Energy Lett. 2019, 4, 11, 2585–2592.
  • 341.Tangyu Pan, Zhaohuai Li, Qiu He, Xu Xu, Liang He, Jiashen Meng, Cheng Zhou, Yan Zhao, Liqiang Mai."Uniform zeolitic imidazolate framework coating via in situ recoordination for efficient polysulfide trapping." Energy Storage Materials. 2019, 23, 55-61.
  • 340.Jiashen Meng, Qiu He, Linhan Xu, Xingcai Zhang, Fang Liu, Xuanpeng Wang, Qi Li, Xiaoming Xu, Guobin Zhang, Chaojiang Niu, Zhitong Xiao, Ziang Liu, Zizhong Zhu, Yan Zhao, Liqiang Mai. "Identification of Phase Control of Carbon‐Confined Nb2O5 Nanoparticles toward High-Performance Lithium Storage." Adv. Energy Mater. 2019, 1802695.
  • 339.Shuangshuang Tan, Yexin Pan, Qiulong Wei, Yalong Jiang, Fangyu Xiong, Xuhui Yao, Zhijun Cai, Qinyou An, Liang Zhou, and Liqiang Mai. "Polyol Solvation Effect on Tuning the Universal Growth of Binary Metal Oxide Nanodots@Graphene Oxide Heterostructures for Electrochemical Applications." Chem. Eur. J. 2019, DOI:10.1002/chem.201902697.
  • 338.Zhaoyang Wang, Lin Xu, Fuzhi Huang, Longbing Qu, Jiantao Li, Kwadwo Asare Owusu, Ziang Liu, Zifeng Lin, Binhua Xiang, Xiong Liu, Kangning Zhao, Xiaobin Liao, Wei Yang, Yi-Bing Cheng, and Liqiang Mai. "Copper–Nickel Nitride Nanosheets as Efficient Bifunctional Catalysts for Hydrazine-Assisted Electrolytic Hydrogen Production." Adv. Energy Mater. 2019, 1900390
  • 337.Shuyan Ni, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Liqiang Mai. "Three dimensional porous frameworks for lithium dendrite suppression." J. Energy Chemistry, 2019, 44, 73-89.
  • 336.Kwadwo Asare Owusu, Zhaoyang Wang, Longbing Qu, Zi'ang Liu, Jaafar Abdul-Aziz Mehrez, Qiulong Wei, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Activated carbon clothes for wide-voltage high-energy-density aqueous symmetric supercapacitors." Chinese Chemical Letters, 2019,DOI:10.1016/j.cclet.2019.09.045.
  • 335.Lianmeng Cui, Limin Zhou, Kai Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Maosheng Li, Qinyou An, Yong-Mook Kang, Liqiang Mai. "Salt-controlled dissolution in pigment cathode for high-capacity and longlife magnesium organic batteries." Nano Energy, 2019,65,103902.
  • 334.Ming Li, Qiu He, Zilan Li, Qi Li, Yuxin Zhang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Shidong Li, Buke Wu, Lineng Chen, Ziang Liu, Wen Luo, Chunhua Han, Liqiang Mai. "A Novel Dendrite-Free Mn2+/Zn2+ Hybrid Battery with 2.3 V Voltage Window and 11000-Cycle Lifespan." Adv. Energy Mater. 2019, 1901469.
  • 333. Qidong Li, Li Li, Peijie Wu, Nuo Xu, Liang Wang, Matthew Li, Alvin Dai, Khalil Amine, Liqiang Mai, Jun Lu. "Silica Restricting the Sulfur Volatilization of Nickel Sulfide for High-Performance Lithium-Ion Batteries." Adv. Energy Mater. 2019, 1901153.
  • 332. Cunyuan Pei, Yameng Yin, Ruimin Sun, Fangyu Xiong, Xiaobin Liao, Han Tang, Shuangshuang Tan, Yan Zhao, Qinyou An, Liqiang Mai, "Interchain-Expanded Vanadium Tetrasulfide with Fast Kinetics for Rechargeable Magnesium Batteries". 2019,DOI: 10.1021/acsami.9b09592.
  • 331. Xuelei Pan, Xufeng Hong, LinXu, Yanxi Li, MengyuYan, LiqiangMai,"On-chip micro/nano devices for energy conversion and storage" Nano Today. 2019, https://doi.org/10.1016/j.nantod.2019.100764.
  • 330. Sitian Lian, Congli Sun, Weina Xu, Wangchen Huo, Yanzhu Luo, Kangning Zhao, Guang Yao, Wangwang Xu, Yuxin Zhang, Zhi Li, Kesong Yu, Hongbin Zhao, Hongwei Cheng, Jiujun Zhang, Liqiang Mai, "Built-in oriented electric field facilitating durable ZneMnO2 battery." Nano Energy, 2019, 62, 79–84.
  • 329. Wen Luo, Feng Li, Weiran Zhang, Kang Han, Jean-Jacques Gaumet, Hans-Eckhardt Schaefer, Liqiang Mai, "Encapsulating segment-like antimony nanorod in hollow carbon tube as long-lifespan, high-rate anodes for rechargeable K-ion batteries." Nano Research, 2019, 12, 1025–1031.
  • 328. Jun Dong, Yalong Jiang, Qiulong Wei, Shuangshuang Tan, Yanan Xu, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Wei Yang, Qidong Li, Qinyou An, and Liqiang Mai, "Strongly Coupled Pyridine-V2O5·nH2O Nanowires with Intercalation Pseudocapacitance and Stabilized Layer for High Energy Sodium Ion Capacitors." Small, 2019, 15, 1900379.
  • 327. Zechao Zhuang, Yong Li, Jiazhao Huang, Zilan Li, Kangning Zhao, Yunlong Zhao, Lin Xua, Liang Zhou, Lyudmila V. Moskaleva, Liqiang Mai, "Sisyphus effects in hydrogen electrochemistry on metal silicides enabled by silicene subunit edge." Science Bulletin, 2019, 64, 617–624.
  • 326. Mingsheng Qin, Wenhao Ren, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Xuhui Yao, Yajie Ke, Qi Li, Liqiang Mai,"Realizing Superior Prussian Blue Positive Electrode for Potassium Storage via Ultrathin Nanosheet Assembly." ACS Sustainable Chem. Eng. DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b01454
  • 325. Xiaoming Xu, Manyi Duan, Yunfan Yue, Qi Li, Xiao Zhang, Lu Wu, Peijie Wu, Bo Song, Liqiang Mai, "Bilayered Mg0.25V2O5·H2O as a Stable Cathode for Rechargeable Ca-Ion Batteries." ACS Energy Lett. 2019, 4, 1328−1335.
  • 324. Xiong Liu, Kun Ni, Chaojiang Niu, Ruiting Guo, Wei Xi, Zhaoyang Wang, Jiashen Meng,Jiantao Li, Yanwu Zhu, Peijie Wu, Qi Li, Jun Luo, Xiaojun Wu, Liqiang Mai, "Upraising the O 2p Orbital by Integrating Ni with MoO2 for Accelerating Hydrogen Evolution Kinetics." ACS Catal. 2019, 9, 2275−2285.
  • 323. Yiming Chen, Minghao Guo, Liang He, Wei Yang, Lin Xu, Jiashen Meng, Xiaocong Tian, Xinyu Ma, Qiang Yu, Kaichun Yang, Xufeng Hong, Liqiang Mai,"Scalable microfabrication of three-dimensional porous interconnected graphene scaffolds with carbon spheres for high-performance all carbon-based micro-supercapacitors." Journal of Materiomics, 2019, 5, 303-312.
  • 322. Zhimeng Hao, Lin Xu, Qin Liu, Wei Yang, Xiaobin Liao, Jiashen Meng, Xufeng Hong,Liang He, Liqiang Mai."On-chip Ni–Zn microbattery based on hierarchical ordered porous Ni@Ni(OH)2 microelectrode with ultrafast ion and electron transport kinetics." Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1808470.
  • 321. Qin Liu, Zhimeng Hao, Xiaobin Liao, Xuelei Pan, Shuxuan Li, Lin Xu, Liqiang Mai. "Langmuir-blodgett nanowire devices for in-Situ probing of zinc-Ion batteries." Small, 2019, 1902141.
  • 315. Xuhui Yao, Yunlong Zhao, Fernando A. Castro, Liqiang Mai."Rational Design of Preintercalated Electrodes for Rechargeable Batteries." ACS Energy Lett. 2019, 4, 771−778.
  • 320. Yanan Xu, Xuanwei Deng, Qidong Li, Guobin Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Jun Lu, Jiantao Li, Qinyou An, Liqiang Mai. "Vanadium oxide pillared by interlayer Mg2+ ions and water as ultralong-life cathodes for magnesium-ion batteries." Chem, 2019, 5, 1-16.
  • 319. Han Tang, Fangyu Xiong, Yalong Jiang, Cunyuan Pei, Shuangshuang Tan, Wei Yang, Maosheng Li, Qinyou An, Liqiang Mai. "Alkali ions pre-intercalated layered vanadium oxide nanowires for stable magnesium ions storage" Nano Energy, 2019, 58347–58354.
  • 318. Chen Tang, Fangyu Xiong, Xuhui Yao, Shuangshuang Tan, Binxu Lan, Qinyou An, Ping Luo, Liqiang Mai. "Hierarchical Mn3O4/graphene microflowers fabricated via a selective dissolution strategy for alkali-metal-ion storage." ACS Applied Materials&Interface, 2019,
  • 317. Yu Cheng, Yangyang Xia, Yiming Chen, Qin Liu, Tong Ge, Lin Xu, Liqiang Mai. "Vanadium-based nanowires for sodium-ion batteries." Nanotechnology, 2019, 30.192001.
  • 316.Wen Luo,Jean-Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Feng Li, Pascal Franchetti, Jaafar Ghanbaja, Liqiang Mai."Fast, green microwave-assisted synthesis of single crystalline Sb2Se3 nanowires towards promising lithium storage." Journal of Energy Chemistry, 2019, 30, 27–33.
  • 314.Jiantao Li, Haoyun Liu, Manman Wang, Chao Lin, Wei Yang, Jiashen Meng, Yanan Xu, Kwadwo Asare Owusu, Benli Jiang, Chuanxi Chen, Danian Fan, Liang Zhou, Liqiang Mai."Boosting oxygen reduction activity with low-temperature derived high-loading atomic cobalt on nitrogen-doped graphene for efficient Zn–air batteries." Chemical Communications,2019,55,334-337.
  • 313.Xinyu Ma, Xufeng Hong, Liang He, Lin Xu, Yanjia Zhang, Zhe Zhu, Xuelei Pan, Jiexin Zhu, Miqiang Mai."High energy density micro-supercapacitor based on a three-dimensional bicontinuous porous carbon with interconnected hierarchical pores." ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11 (1), 948–956.
  • 312.Zhenhui Liu, Qiang Yu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Ming Xu, Shihao Feng, Shidong Li, Liang Zhou, Liqiang Mai."Silicon oxides: a promising family of anode materials for lithium-ion batteries." Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 285.
  • 311.Jiantao Li, Wenzhong Huang, Manman Wang, Shibo Xi, Jiashen Meng, Kangning Zhao,Jun Jin, Wangwang Xu, Zhaoyang Wang, Xiong Liu, Qiang Chen, Linhan Xu, Xiaobin Liao, Yalong Jiang, Kwadwo Asare Owusu, Benli Jiang, Chuanxi Chen, Danian Fan, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Low-crystalline bimetallic metal-organic framework electrocatalysts with rich active sites for oxygen evolution." ACS Energy Letters, 2019,4, 1, 285-292.
  • 310.YananXu, WeijieCao, YamengYin, JinzhiSheng, QinyouAn, QiulongWei, WeiYang, LiqiangMai."Novel NaTi2(PO4)3 nanowire clusters as high performance cathodes for Mg-Na hybrid-ion batteries".Nano Energy, 2019, 55, 526-533.
  • 309.Ping Hu, Ting Zhu, Xuanpeng Wang, Xufeng Zhou, Xiujuan Wei, Xuhui Yao, Wen Luo,Changwei Shi, Kwadwo Asare Owusu, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Aqueous Zn//Zn(CF3SO3)2//Na3V2(PO4)3 batteries with simultaneous Zn2+/Na+ intercalation/de-intercalation." Nano Energy, 2019,58, 492–498.
  • 308. Ting Zhu, Ping Hu, Xuanpeng Wang, Zhenhui Liu, Wen Luo, Kwadwo Asare Owusu, Weiwei Cao, Changwei Shi, Jiantao Li, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Realizing Three-Electron Redox Reactions in NASICONStructured Na3MnTi(PO4)3 for Sodium-Ion Batteries." Advanced Energy Materials,2019, 1803436.
  • 307. Chao Lin, Longbing Qu, Jiantao Li, Zhengyang Cai, Haoyun Liu, Pan He, Xu Xu, and Liqiang Mai,"Porous nitrogen-doped carbon/MnO coaxial nanotubes as an efficient sulfur host for lithium sulfur batteries." Nano Research, 2019, 12(1), 205–210.