2016
  • 174. Ibrahim Saana Amiinu, Jian Zhang, Zongkui Kou, Xiaobo Liu, Owusu Kwadwo Asare, Huang Zhou, Kun Cheng, Haining Zhang, Liqiang Mai, Mu Pan, and Shichun Mu, "Self-Organized 3D Porous Graphene Dual-Doped with BiomassSponsored Nitrogen and Sulfur for Oxygen Reduction and Evolution", ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 29408−29418
  • 173. Xiaosheng Tang , Zhiping Hu , Weiwei Chen , Xin Xing , Zhigang Zang , Wei Hu , Jing Qiu , Juan Du , Yuxin Leng , Xiaofang Jiang , Liqiang Mai, "Room temperature single-photon emission and lasing for all-inorganic colloidal perovskite quantum dots", Nano Energy, 2016, 28, 462–468
  • 172. Mohamed Kamal Ahmed Ali , Hou Xianjun , Liqiang Mai , Cai Qingping , Richard Fiifi Turkson , Chen Bicheng, "Improving the tribological characteristics of piston ring assembly in automotive engines using Al2O3 and TiO2 nanomaterials as nanolubricant additives", Tribology International, 2016, 103, 540–554
  • 171. Muhammad-Sadeeq Balogun, Weitao Qiu, Feiyi Lyu, Yang Luo, Hui Meng, Jiantao Li, Wenjie Mai , Liqiang Mai , Yexiang Tong, "All-flexible lithium ion battery based on thermally-etched porous carbon cloth anode and cathode", Nano Energy, 2016,  26, 446–455
  • 170. Youyu Jiang, Shengqiang Xiao, Biao Xu, Chun Zhan, Liqiang Mai, Xinhui Lu, and Wei You, "Enhancement of Photovoltaic Performance by Utilizing Readily Accessible Hole Transporting Layer of Vanadium(V) Oxide Hydrate in a Polymer–Fullerene Blend Solar Cell", ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 11658–11666
  • 169. Chaoji Chen, Henghui Xu, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Lineng Chen, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Pei Hu, Shijie Cheng, Yunhui Huang, Jia Xie, "Integrated Intercalation-Based and Interfacial Sodium Storage in Graphene-Wrapped Porous Li4Ti5O12Nanofibers Composite Aerogel", Advanced Energy Materials, 2016, 1600322  
  • 168. Chaoji Chen , Bao Zhang , Ling Miao , Mengyu Yan , Liqiang Mai , Yunhui Huang and Xianluo Hu, "Binding TiO2-B nanosheets with N-doped carbon enables highly durable anodes for lithium-ion batteries", J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 8172-8179
  • 167. Kangning Zhao, Mingying Wen, Yifan Dong, Lei Zhang, Mengyu Yan, Wangwang Xu, Chaojiang Niu, Liang Zhou, Qiulong Wei, Wenhao Ren, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai, "Thermal Induced Strain Relaxation of 1D Iron Oxide for Solid Electrolyte Interphase Control and Lithium Storage Improvement", Advanced Energy Materials, 2016, 1601582  
  • 165.Jinzhi Sheng, Han Zang, Chunjuan Tang, Qinyou An,Qiulong Wei, Guobin Zhang,Lineng Chen, Chen Peng, Liqiang Mai, "Graphene wrapped NASICON-type Fe2(MoO4)3 nanoparticles as a ultra-high rate cathode for sodium ion batteries", Nano Energy, 2016, 24, 130–138
  • 164. Xuanpeng Wang, Xiaoming Xu, Chaojiang Niu*, Jiashen Meng, Meng Huang, Xiong Liu, Ziang Liu, Liqiang Mai* ,"Earth Abundant Fe/Mn-Based Layered Oxide Interconnected Nanowires for Advanced K-Ion Full Batteries", Nano Letter, 2016, 6b04611
  • 166. S. Mohammad B. Khajehbashi, Jiantao Li, Manman Wang, Lin Xu, Kangning Zhao, Qiulong Wei, Changwei Shi, Chunjuan Tang, Lei Huang, Zhaoyang Wang, and Liqiang Mai,"A Crystalline/Amorphous Cobalt(II,III) Oxide Hybrid Electrocatalyst for Lithium–Air Batteries",Energy Technology, 2016, 4, 1-13  
  • 163.Wen Luo, Armand Calas, Chunjuan Tang, Feng Li, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Ultralong Sb2Se3 Nanowire-Based Free-Standing Membrane Anode for Lithium/Sodium Ion Batteries", ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8 (51), 35219–35226
  • 162.Junhui Wang, Mengyu Yan,Kangning Zhao,Xiaobin Liao,Peiyao Wang,Xuelei Pan,Wei Yang,and Liqiang Mai,"Field Effect Enhanced Hydrogen Evolution Reaction of MoS2 Nanosheets", Advanced Materials, 2016, 1604464
  • 156. Chao Lin, Chaojiang Niu, Xu Xu,a Ke Li, Zhengyang Cai, Yonglai Zhang, Xuanpeng Wang, Longbing Qu, Yuxi Xu, and Liqiang Mai, " A Facile Synthesis of Three Dimensional Graphene Sponge Composited with Sulfur Nanoparticles for Flexible Li-S Cathodes", Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 22146-22153
  • 161. Xiong Liu, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Xiaoming Xu, Xuanpeng Wang, Bo Wen, Ruiting Guo and Liqiang Mai, "Gradient-Temperature Hydrothermal Fabrication of Hierarchical Zn2SnO4 Hollow Boxes Stimulated by Thermodynamic Phase Transformation", Journal of Materials Chemistry A, 2016,4, 14095-14100
  • 160. Chang Xu; Yanan Xu; Chunjuan Tang; Qiulong Wei; Jiashen Meng; Lei Huang; Liang Zhou; Guobin Zhang; Liang He, Liqiang Mai, "Carbon-Coated Hierarchical NaTi2(PO4)3 Mesoporous Microflowers with Superior Sodium Storage Performance", Nano Energy, 2016,28, 224–231.
  • 157. Xiangyu Jiang, Jiangang Feng, Lei Huang, Yuchen Wu, Bin Su, Wensheng Yang, Liqiang Mai, Lei Jiang, "Bioinspired 1D Superparamagnetic Magnetite Arrays with Magnetic Field Perception", Advanced Materials, 2016, 1601609
  • 159. Wenhao Ren, Xuhui Yao, Chaojiang Niu, Zhiping Zheng, Kangning Zhao, Qinyou An, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Lei Zhang and Liqiang Mai, "Cathodic polarization suppressed sodium-ion full cell with a 3.3 V high-voltage", Nano Energy, 2016, 08.010, 2211-2855
  • 158. Mengyu Yan, Luzi Zhao, Kangning Zhao, Qiulong Wei, Qinyou An, Guobin Zhang, Xiujuan Wei, Wenhao Ren, Liqiang Mai,"The capturing of ionized oxygen in sodium vanadium oxide nanorods cathodes under operando conditions", Advanced Functional Materials, 2016, 1602134
  • 155. Chaojiang NIu, Xiong Liu, Jiashen Meng, Lin Xu, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Guobin Zhang, Ziang Liu, Xiaoming Xu, Liqiang Mai, "Three Dimensional V2O5/NaV6O15 Hierarchical Heterostructures: Controlled Synthesis and Synergistic Effect Investigated by in Situ X-ray Diffraction", Nano Energy, 2016, 27, 147–156.
  • 154. Qiulong Wei, Yanan Xu, Qidong Li, Shuangshuang Tan, Wenhao Ren, Qinyou An, Liqiang Mai,"Novel layered Li3V2(PO4)3/rGO&C sheets as high-rate and long-life lithium ion battery cathodes", Chemical Communications, 2016,52, 8730-8732.
  • 152. Cong Yin, Liang He, Yunfei Wang, Zehua Liu, Guobin Zhang, Kangning Zhao, Chunjuan Tang, Mengyu Yan, Yulai Han, Liqiang Mai, "Pyrolyzed carbon with embedded NiO/Ni nanospheres for applications in microelectrodes", RSC Advances, 2016, 6, 43436-43441.
  • 153. Zhaoyang Wang, Jiantao Li, Xiaocong Tian, Xuanpeng Wang, Yang Yu, Kwadwo Asare Owusu, Liang He, and Liqiang Mai, “Porous Nickel-Iron Selenide Nanosheets as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction”, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 19386–19392.
  • 148. Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Wei Luo, Kun Lan, Pengfei Zhang, Jianwei Fan, Yong Wei, Chun Wang, Yonghui Deng, Gengfeng Zheng, Fan Zhang, Yun Tang, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao, "Surfactant-templating strategy for ultrathin mesoporous TiO2 coating on flexible graphitized carbon supports for high-performance lithium-ion battery", Nano Energy, 2016, 25, 80–90.
  • 149. Yanjuan Yang, Liang He, Chunjuan Tang, Ping Hu, Xufeng Hong, Mengyu Yan, Yixiao Dong, Xiaocong Tian, Qiulong Wei and Liqiang Mai, "Improved conductivity and capacitance of interdigital carbon microelectrodes through integration with carbon nanotubes for microsupercapacitors", Nano Research, 2016, 9, 2510–2519.
  • 150. Wen Luo, Lei Huang, Doudou Guan, Ruhan, Feng Li, Liqiang Mai, "Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Spheres Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries", Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32, 1999-2006.
  • 151. Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Xiong Liu, Ziang Liu, Hongliang Chen, Xuanpeng Wang, Jiantao Li, Wei Chen, Xuefeng Guo, Liqiang Mai, "An Interface-Modulated Approach Towards Multilevel Metal Oxide Nanotubes for Lithium-Ion Battery and Oxygen Reduction Reaction", Nano Research, 2016, 9, 2445–2457.
  • 144. Xiaocong Tian, Bei Xiao, Xu Xu, Lin Xu, Zehua Liu, Zhaoyang Wang, Mengyu Yan, Qiulong Wei, and Liqiang Mai, “Vertically stacked holey graphene/polyaniline heterostructures with enhanced energy storage for on-chip micro-supercapacitors”, Nano Research, 2016, 9, 1012–1021.
  • 147. Yanan Xu, Qiulong Wei, Chang Xu, Qidong Li, Qinyou An, Pengfei Zhang, Jinzhi Sheng, Liang Zhou and Liqiang Mai, “Layer-by-Layer Na3V2(PO4)3 Embedded In Reduced Graphene Oxide as Superior Rate and Ultralong-Life Sodium-Ion Battery Cathode”, Advanced Energy Materials, 2016, 1600389.
  • 146. Wenhao Ren, Zhiping Zheng, Chang Xu, Chaojiang Niu, Qiulong Wei, Qinyou An, Kangning Zhao, Mengyu Yan, Mingsheng Qin and Liqiang Mai, "Self-sacrificed synthesis of three-dimensional Na3V2(PO4)3 nanofiber network for high-rate sodium-ion full batteries", Nano Energy, 2016, 25, 145–153.
  • 145. Xinyu Ma, Wen Luo, Mengyu Yan, Liang He, Liqiang Mai, "In situ characterization of electrochemical processes in one Dimensional nanomaterials for energy storages devices", Nano Energy, 2016, 24, 165–188.
  • 140. Yanzhu Luo, Xu Xu, Xiaocong Tian, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Kangning Zhao, Xiaoming Xu and Liqiang Mai, "Facile synthesis of Co3V2O8 interconnected hollow microsphere anode with superior high-rate capability for Li-ion battery", Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 5075–5080.
  • 143. Di Wang, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Ping Hu, Mengyu Yan, Ruimin Sun, Xiaoming Xu, Qinyou An and Liqiang Mai, "Flexible additive free H2V3O8 nanowire membrane as cathode for sodium ion batteries", Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 12074-12079.
  • 142. Yunlong Zhao, Jun Yao, Lin Xu, Max N. Mankin, Yinbo Zhu, Hengan Wu, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, and Charles M. Lieber, "Shape-Controlled Deterministic Assembly of Nanowires", Nano Letters, 2016, 16, 2644–2650.
  • 141. Benjamin Papandrea, Xu Xu, Yuxi Xu, Chih-Yen Chen, Zhaoyang Lin, Gongming Wang, Yanzhu Luo, Matthew Liu,Yu Huang, Liqiang Mai, Xiangfeng Duan,"Three-dimensional graphene framework with ultra-high sulfur content for a robust lithium–sulfur battery", Nano Research 2016, 9, 240–248.
  • 138. Lei Zhang, Kangning Zhao, Yanzhu Luo, Yifan Dong, Wangwang Xu, Mengyu Yan, Wenhao Ren, Liang Zhou, Longbing Qu, and Liqiang Mai, "Acetylene Black Induced Heterogeneous Growth of Macroporous CoV2O6 Nanosheet for High-Rate Pseudocapacitive Lithium-Ion Battery Anode", ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 7139–7146.
  • 137. Yang Yu, Chaojiang Niu, Chunhua Han, Kangning Zhao, Jiashen Meng, Xiaoming Xu, Pengfei Zhang, Lei Wang, Yuzhu Wu, and Liqiang Mai, "Zinc Pyrovanadate Nanoplates Embedded in Graphene Networks with Enhanced Electrochemical Performance", Industrial & Engineering Chemistry Research, 2016, 55, 2992–2999.
  • 139. Jiashen Meng, Ziang Liu, Chaojiang Niu, Xiaoming Xu, Xiong Liu, Guobin Zhang, Xuanpeng Wang, Meng Huang, Yang Yu and Liqiang Mai, "A synergistic effect between layer surface configurations and K ions of potassium vanadate nanowires for enhanced energy storage performance", Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 4893-4899.
  • 135. Luoluo Wang, Zhengyao Hu, Kangning Zhao, Yanzhu Luo, Qiulong Wei, Chunjuan Tang, Ping Hu, Wenhao Ren and Liqiang Mai, "Hollow spherical LiNi0.5Mn1.5O4 built from polyhedra with high-rate performance via carbon nanotube modification", Science China Materials, 2016, 59, 95–103.
  • 134. Liang He, Biao Xiong, Peng Zhou, Wen Luo, Peishuai Song, Xukun Wang, Zhimeng Hao, Xiao Yang, Chaojiang Niu, Xiaocong Tian, Mengyu Yan, Liqiang Mai, "P-doped Germanium Nanowires with Fanobroadening in Raman Spectrum", Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 2016, 31, 52-57.
  • 136. Ping Hu, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Liang He, Xiujuan Wei, Chaojiang Niu, Kangning Zhao, Xiaocong Tian, Qiulong Wei, Zijia Li, and Liqiang Mai,"Single-Nanowire Electrochemical Probe Detection for Internally Optimized Mechanism of Porous Graphene in Electrochemical Devices",Nano Letters, 2016, 16, 1523–1529.
  • 133. Qingshui Xie, Yating Ma, Xuanpeng Wang, Deqian Zeng, Laisen Wang, Liqiang Mai, and Dong-Liang Peng, "Electrostatic Assembly of Sandwich-like Ag-C@ZnO-C@Ag-C Hybrid Hollow Microspheres with Excellent High-Rate Lithium Storage Properties", ACS Nano, 2016, 10, 1283–1291.
  • 132. Mengyu Yan, Guobin Zhang, Qiulong Wei, Xiaocong Tian, Kangning Zhao, Qinyou Ana, Liang Zhou, Yunlong Zhao, Chaojiang Niu, Wenhao Ren, Liang He, Liqiang Mai, "In operando observation of temperature-dependent phase evolution in lithium-incorporation olivine cathode", Nano Energy, 2016, 22, 406–413.
  • 131. Pengfei Zhang, Luzi Zhao, Qinyou An, Qiulong Wei, Liang Zhou, Xiujuan Wei, Jinzhi Sheng, and Liqiang Mai, “A High-Rate V2O5 Hollow Microclews Cathode for All-Vanadium Based Lithium-Ion Full Cell“, Small, 2016, 12, 1082–1090.
  • 130.Chaojiang Niu, Meng Huang, Peiyao Wang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Kangning Zhao, Yang Yu, Yuzhu Wu, Chao Lin, Liqiang Mai, "Carbon-supported and nanosheets-assembled vanadium oxide microspheres for stable lithium ion battery anodes", Nano Research, 2016, 31, 52-57.
  • 129. Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhan§, Chih-Yen Che‡, Liang Zhou, Mengyu Yan, Qiulong Wei, Xiaocong Tian, and Liqiang Mai, "Graphene Oxide Templated Growth and Superior Lithium Storage Performance of Novel Hierarchical Co2V2O7 Nanosheets", ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 2812–2818.
  • 127. Jing Wang, Xiang Zhang, Qiulong Wei, Haiming Lv, Yanlong Tian, Zhongqiu Tong, Xusong Liu, Jian Hao, Huiying Qu, Jiupeng Zhao, Yao Li, and Liqiang Mai, "3D self-supported nanopine forest-like Co3O4@CoMoO4 core–shell architectures for high-energy solid state supercapacitors", Nano Energy, 2016, 19, 222–233.
  • 128. Kangning Zhao, Lei Zhang, Rui Xia, Yifan Dong, Wangwang Xu, Chaojiang Niu, Liang He, Mengyu Yan, Longbin Qu, and Liqiang Mai,"SnO2 Quantum Dots@Graphene Oxide as a High-Rate and Long-Life Anode Material for Lithium ion Batteries", Small, 2015,12, 588–594.
  • 126. Wen Luo, Pengfei Zhang, Xuanpeng Wang, Qidong Li, Yifan Dong, Jingchen Hua, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Antimony nanoparticles anchored in three-dimensional carbon network as promising sodium-ion battery anode", Journal of Power Sources, 2016, 304, 340-345.