2020
  • 381.Xue Liu, Qiu He, Hong Yuan, Chong Yan, Yan Zhao, Xu Xu, Jia-Qi Huang, Yu-Lun Chueh, Qiang Zhang, Liqiang Mai. "Interface enhanced well-dispersed Co9S8 nanocrystals as an efficient polysulfide host in lithium–sulfur batteries." Journal of Energy Chemistry, 2020, 48, 109-115.  
  • 380.Yalong Jiang, Jun Dong, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Fangyu Xiong, Wei Yang, Yuanhao Shen, Qingxun Zhang, Qinyou An, Liqiang Mai. "Surface pseudocapacitance of mesoporous Mo3N2 nanowire anode toward reversible high-rate sodium-ion storage." Journal of Energy Chemistry, 2020, DOI: 10.1016/j.jechem.2020.07.011.
  • 379.Jiashen Meng, Jiantao Li, Jinshuai Liu, Xingcai Zhang, Gengping Jiang, Lu Ma, Zhi-Yi Hu, Shibo Xi, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Peiyao Wang, Xiong Liu, Qidong Li, Jefferson Zhe Liu, Tianpin Wu, Liqiang Mai. "Universal Approach to Fabricating Graphene-Supported Single-Atom Catalysts from Doped ZnO Solid Solutions." ACS Central Science, 2020, DOI:10.1021/acscentsci.0c00458.  
  • 378.Ruiting Guo, Xiong Liu, Bo Wen, Fang Liu, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Qi Li, Liqiang Mai. "Engineering Mesoporous Structure in Amorphous Carbon Boosts Potassium Storage with High Initial Coulombic Efficiency." Nano-Micro Letters, 2020, 12, 1-12.  
  • 377.Xiaomin Xu, Fangyu Xiong, Qinyou An, Liqiang Mai."Multi-electron reactions of vanadium-based nanomaterials for high-capacity lithium batteries: challenges and opportunities." Materials Today Nano, 2020, 10, 100073.  
  • 376.Fangyu Xiong, Fan Lv, Chen Tang, Pengfei Zhang, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Shaojun Guo, Liqiang Mai. "In situ construction of amorphous hierarchical iron oxyhydroxide nanotubes via selective dissolution-regrowth strategy for enhanced lithium storage." SCIENCE CHINA-MATERIALS, 2020, DOI:10.1007/s40843-020-1337-5.  
  • 375.Chao Yang, Sen Xin, Liqiang Mai, Ya You. "Materials Design for High‐Safety Sodium‐Ion Battery." Advanced Energy Materials, 2020, 2000974.
  • 374.Bo Wen, Ruiting Guo, Xiong Liu, Wen Luo, Qiu He, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Qi Li, Yan Zhao, Liqiang Mai."Niobium oxyphosphate nanosheet assembled two-dimensional anode material for enhanced lithium storage." Journal of Energy Chemistry, 2021, 53, 268-275.  
  • 373.Junjun Wang, Shuangshuang Tan, Guobin Zhang, Yalong Jiang, Yameng Yin, Fangyu Xiong, Qidong Li, Dan Huang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Fast and stable Mg 2+ intercalation in a high voltage NaV 2 O 2 (PO 4) 2 F/rGO cathode material for magnesium-ion batteries." SCIENCE CHINA Materials, 2020, DOI:10.1007/s40843-020-1311-1.  
  • 372.Shuyan Ni, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Liqiang Mai. "Three dimensional porous frameworks for lithium dendrite suppression." Journal of Energy Chemistry, 2020, 44, 73-89.  
  • 371.Yangyang Xia, Nuo Xu, Lulu Du, Yu Cheng, Shulai Lei, Shujuan Li, Xiaobin Liao, Wenchao Shi, Lin Xu, Liqiang Mai. "Rational Design of Ion Transport Paths at the Interface of Metal–Organic Framework Modified Solid Electrolyte." ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 22930-22938.
  • 370.Jiashen Meng, Quan Pang, Liqiang Mai. "Introduce Tortuosity to Retain Polysulfides and Suppress Li Dendrites." Matter, 2020, 2, 1363-1365.
  • 382.Xiao Zhang, Qiu He, Xiaoming Xu, Tengfei Xiong, Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Lu Wu, Jinghui Chen, Liqiang Mai. "Insights into the Storage Mechanism of Layered VS2 Cathode in Alkali Metal‐Ion Batteries." Advanced Energy Materials, 2020, 1904118.
  • 369.Peng Zhou, Qinyou An, Shaohua Zhu, Kwadwo Asare Owusu, Qidong Li, Liqiang Mai."Self-adaptive FeP@ C nanocages for reversible and long-term lithium batteries." Chemical Engineering Journal, 2020, 395, 125124.
  • 368.Fang Liu, Shiyu Liu, Jiashen Meng, Fanjie Xia, Zhitong Xiao, Ziang Liu, Qi Li, Jinsong Wu, Liqiang Mai. "Stabilizing conversion reaction electrodes by MOF derived N-doped carbon shell for highly reversible lithium storage." Nano Energy, 2020, 73, 104758.
  • 367.Jun Dong, Yi He, Yalong Jiang, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Fangyu Xiong, Zhaolong Chu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Intercalation pseudocapacitance of FeVO4· nH2O nanowires anode for high-energy and high-power sodium-ion capacitor." Nano Energy, 2020, 73, 104838.
  • 366.Cheng Zhou, Qiu He, Zhaohuai Li, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Yan Li, Yan Zhao, Xu Xu, Liqiang Mai. "A Robust Electrospun Separator Modified with in situ Grown Metal-Organic Frameworks for Lithium-Sulfur Batteries." Chemical Engineering Journal, 2020, 395, 124979.
  • 365.Zhiquan Hu, Qiu He, Ziang Liu, Xiong Liu, Mingsheng Qin, Bo Wen, Wenchao Shi, Yan Zhao, Qi Li, Liqiang Mai. "Facile formation of tetragonal-Nb2O5 microspheres for high-rate and stable lithium storage with high areal capacity." Science Bulletin, 2020, 65, 1154-1162.  
  • 364.Jinghui Chen, Zhitong Xiao, Jiashen Meng, Jinzhi Sheng, Yanan Xu, Junjun Wang, Chunhua Han, Liqiang Mai. "Novel layered K0.7Mn0.7Ni0.3O2 cathode material with enlarged diffusion channels for high energy density sodium-ion batteries." SCIENCE CHINA Materials, 2020, 63(7), 1163-1170.  
  • 363.Waqas Ali Haider, Muhammad Tahir, Liang He, Wei Yang, Aamir Minhas-khan, Kwadwo Asare Owusu, Yiming Chen, Xufeng Hong, Liqiang Mai. "Integration of VS2 nanosheets into carbon for high energy density micro-supercapacitor." Journal of Alloys and Compounds. 2020, 823, 151769.
  • 362.Jiashen Meng, Xiong Liu, Chaojiang Niu, Quan Pang, Jiantao Li, Fang Liu, Ziang Liu, Liqiang Mai. "Advances in metal–organic framework coatings: versatile synthesis and broad applications." Chemical Society Reviews, 2020, DOI: 10.1039/c9cs00806c.
  • 361.Dan Huang, Shuangshuang Tan, Maosheng Li, Dandan Wang, Chunhua Han, Qinyou An, Liqiang Mai."A high-efficient non-nucleophilic Mg (CF3SO3) 2-based electrolyte for high-power Mg/S battery." ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, DOI:0.1021/acsami.0c00196.
  • 360.Qiang Chen, Jialun Jin, Zongkui Kou, Cong Liao, Ziang Liu, Liang Zhou, John Wang, Liqiang Mai. "Zn2+ Pre‐Intercalation Stabilizes the Tunnel Structure of MnO2 Nanowires and Enables Zinc‐Ion Hybrid Supercapacitor of Battery‐Level Energy Density."Small, 2020, 2000091.
  • 359.Muhammad Tahir, Liang He, Wei Yang, Xufeng Hong, Waqas Ali Haider, Hui Tang, Zhe Zhu, Kwadwo Asare Owusu, Liqiang Mai. "Boosting the electrochemical performance and reliability of conducting polymer microelectrode via intermediate graphene for on-chip asymmetric micro-supercapacitor."Journal of Energy Chemistry, 2020, 49, 224-232.
  • 358.Huan Du, Shihao Feng, Wen Luo, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Advanced Li-SexSy battery system: electrodes and electrolytes." Journal of Materials Science & Technology, 2020, DOI:10.1016/j.jmst.2020.01.001.
  • 357.Junxiao Huang, Xuelei Pan, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Bruce Dunn, Wen Luo, Liqiang Mai. "In situ monitoring the electrochemically induced phase transition of thermodynamic metastable 1T-MoS2 at nanoscale." Nanoscale, 2020, DOI:10.1039/D0NR02161J.
  • 356.Meng Huang, Jiashen Meng, Zijian Huang, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai. "Ultrafast cation insertion-selected zinc hexacyanoferrate for 1.9 VK–Zn hybrid aqueous batteries." Journal of Materials Chemistry A, 2020, DOI: 10.1039/c9ta13497b.
  • 355.Kang Han, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai. "Three-Dimensional Graphene-Supported Nickel Disulfide Nanopar-ticles Promise Stable and Fast Potassium Storage." Nanoscale, 2020, DOI: 10.1039/d0nr01274b.
  • 354.Haobin Zhong, Changwei Shi, Jiantao Li, Ruohan Yu, Qiang Yu, Haoyun Liu, Yao Yao, Jinsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Cobalt decorated nitrogen-doped carbon bowls as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction." Chemical Communications, 2020, DOI: 10.1039/c9cc10036a.
  • 353.Qiang Yu, Sitian Lian, Jiantao Li, Ruohan Yu, Shibo Xi, Jinsong Wu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, Liang Zhou. "FeNx and γ-Fe2O3 Co-Functionalized Hollow Graphitic Carbon Nanofibers for Efficient Oxygen Reduction in Alkaline Medium." Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 6076.  
  • 352. Wenchao Shi, Jiashen Meng, Qi Li, Zhitong Xiao, Xiaoming Xu, Mingsheng Qin, Xiao Zhang, Liqiang Mai. "Ternary TiO 2/SiO x@ C nanocomposite derived from a novel titanium–silicon MOF for high-capacity and stable lithium storage." Chemical Communications, 2020, 65(18), 2751-2754.
  • 351.Yao Wang; Xufeng Hong; Yaqing Guo; Yunlong Zhao; Xiaobin Liao; Xiong Liu; Qi Li; Liang He; Liqiang Mai. "Wearable Textile‐Based Co−Zn Alkaline Microbattery with High Energy Density and Excellent Reliability . " Small, 2020, 202000293.
  • 350.Congcong Cai, Ping Hu, Ting Zhu, Chengmeng Chen, Guangwu Hu, Zhenhui Liu, Yu Tian, Qiang Chen, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Encapsulation of Na4MnV (PO4) 3 in robust dual-carbon framework rendering high-energy, durable sodium storage." Journal of Physics: Energy. 2020, In press.
  • 349.Lei Zhang, Kangning Zhao, Congli Sun, Ruohan Yu, Zechao Zhuang, Jiantao Li, Weina Xu, Chongmin Wang, Wangwang Xu, Liqiang Mai. "Compact Sn/SnO2 microspheres with gradient composition for high volumetric lithium storage." Energy Storage Materials. 2020, 25, 376-381.
  • 348.Zhi Li, Buke Wu, Mengyu Yan, Liang He, Lin Xu, Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Wen Luo, Liqiang Mai. "A Novel Charging-Optimized Cathode for Fast and High-Capacity Zinc-Ion Battery." ACS Applied Materials & Interfaces. 2020, In press.
  • 347.Ting Zhu, Ping Hu, Congcong Cai, Ziang Liu, Guangwu Hu, Quan Kuang, Liqiang Mai, Liang Zhou. "Dual Carbon Decorated Na3MnTi (PO4) 3: A High-Energy-Density Cathode Material for Sodium-Ion Batteries." Nano Energy. 2020, 104548.
  • 346.Zhaohuai Li, Cheng Zhou, Junhui Hua, Xufeng Hong, Congli Sun, Hai‐Wen Li, Xu Xu, Liqiang Mai. "Engineering Oxygen Vacancies in a Polysulfide‐Blocking Layer with Enhanced Catalytic Ability." Advanced Materials. 2020, 1907444.
  • 345.Xue Liu, Qiu He, Hong Yuan, Chong Yan, Yan Zhao, Xu Xu, Jia-Qi Huang, Yu-Lun Chueh, Qiang Zhang, Liqiang Mai. "Interface enhanced well-dispersed Co9S8 nanocrystals as an efficient polysulfide host in lithium-sulfur batteries." Journal of Energy Chemistry. 2020, In Press.
  • 344.Zhaoyang Wang, Xiaobin Liao, Zifeng Lin, Fuzhi Huang, Yalong Jiang, Kwadwo Asare Owusu, Lin Xu, Ziang Liu, Jiantao Li, Yan Zhao, Yi-Bing Cheng, Liqiang Mai. "3D Nitrogen‐Doped Graphene Encapsulated Metallic Nickel‐Iron Alloy Nanoparticles for Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalysis." 2020, In press.
  • 343.Xiaoming Xu, Fangyu Xiong, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chaojiang Niu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Vanadium‐Based Nanomaterials: A Promising Family for Emerging Metal‐Ion Batteries." Advanced Functional Materials. 2020, 1904398.