2020
  • 362.Jiashen Meng, Xiong Liu, Chaojiang Niu, Quan Pang, Jiantao Li, Fang Liu, Ziang Liu, Liqiang Mai. "Advances in metal–organic framework coatings: versatile synthesis and broad applications." Chemical Society Reviews, 2020, DOI: 10.1039/c9cs00806c.
  • 361.Dan Huang, Shuangshuang Tan, Maosheng Li, Dandan Wang, Chunhua Han, Qinyou An, Liqiang Mai."A high-efficient non-nucleophilic Mg (CF3SO3) 2-based electrolyte for high-power Mg/S battery." ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, DOI:0.1021/acsami.0c00196.
  • 360.Qiang Chen, Jialun Jin, Zongkui Kou, Cong Liao, Ziang Liu, Liang Zhou, John Wang, Liqiang Mai. "Zn2+ Pre‐Intercalation Stabilizes the Tunnel Structure of MnO2 Nanowires and Enables Zinc‐Ion Hybrid Supercapacitor of Battery‐Level Energy Density."Small, 2020, 2000091.
  • 359.Muhammad Tahir, Liang He, Wei Yang, Xufeng Hong, Waqas Ali Haider, Hui Tang, Zhe Zhu, Kwadwo Asare Owusu, Liqiang Mai. "Boosting the electrochemical performance and reliability of conducting polymer microelectrode via intermediate graphene for on-chip asymmetric micro-supercapacitor."Journal of Energy Chemistry, 2020, 49, 224-232.
  • 358.Huan Du, Shihao Feng, Wen Luo, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Advanced Li-SexSy battery system: electrodes and electrolytes." Journal of Materials Science & Technology, 2020, DOI:10.1016/j.jmst.2020.01.001.
  • 357.Junxiao Huang, Xuelei Pan, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Bruce Dunn, Wen Luo, Liqiang Mai. "In situ monitoring the electrochemically induced phase transition of thermodynamic metastable 1T-MoS2 at nanoscale." Nanoscale, 2020, DOI:10.1039/D0NR02161J.
  • 356.Meng Huang, Jiashen Meng, Zijian Huang, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai. "Ultrafast cation insertion-selected zinc hexacyanoferrate for 1.9 VK–Zn hybrid aqueous batteries." Journal of Materials Chemistry A, 2020, DOI: 10.1039/c9ta13497b.
  • 355.Kang Han, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai. "Three-Dimensional Graphene-Supported Nickel Disulfide Nanopar-ticles Promise Stable and Fast Potassium Storage." Nanoscale, 2020, DOI: 10.1039/d0nr01274b.
  • 354.Haobin Zhong, Changwei Shi, Jiantao Li, Ruohan Yu, Qiang Yu, Haoyun Liu, Yao Yao, Jinsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Cobalt decorated nitrogen-doped carbon bowls as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction." Chemical Communications, 2020, DOI: 10.1039/c9cc10036a.
  • 353.Qiang Yu, Sitian Lian, Jiantao Li, Ruohan Yu, Shibo Xi, Jinsong Wu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, Liang Zhou. "FeNx and γ-Fe2O3 Co-Functionalized Hollow Graphitic Carbon Nanofibers for Efficient Oxygen Reduction in Alkaline Medium." Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 6076.  
  • 352. Wenchao Shi, Jiashen Meng, Qi Li, Zhitong Xiao, Xiaoming Xu, Mingsheng Qin, Xiao Zhang, Liqiang Mai. "Ternary TiO 2/SiO x@ C nanocomposite derived from a novel titanium–silicon MOF for high-capacity and stable lithium storage." Chemical Communications, 2020, 65(18), 2751-2754.
  • 351.Yao Wang; Xufeng Hong; Yaqing Guo; Yunlong Zhao; Xiaobin Liao; Xiong Liu; Qi Li; Liang He; Liqiang Mai. "Wearable Textile‐Based Co−Zn Alkaline Microbattery with High Energy Density and Excellent Reliability . " Small, 2020, 202000293.
  • 350.Waqas Ali Haider, Muhammad Tahir, Liang He, Wei Yang, Aamir Minhas-khan, Kwadwo Asare Owusu, Yiming Chen, Xufeng Hong, Liqiang Mai. "Integration of VS2 nanosheets into carbon for high energy density micro-supercapacitor." Journal of Alloys and Compounds. 2020, 823, 151769.
  • 349.Lei Zhang, Kangning Zhao, Congli Sun, Ruohan Yu, Zechao Zhuang, Jiantao Li, Weina Xu, Chongmin Wang, Wangwang Xu, Liqiang Mai. "Compact Sn/SnO2 microspheres with gradient composition for high volumetric lithium storage." Energy Storage Materials. 2020, 25, 376-381.
  • 348.Zhi Li, Buke Wu, Mengyu Yan, Liang He, Lin Xu, Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Wen Luo, Liqiang Mai. "A Novel Charging-Optimized Cathode for Fast and High-Capacity Zinc-Ion Battery." ACS Applied Materials & Interfaces. 2020, In press.
  • 347.Ting Zhu, Ping Hu, Congcong Cai, Ziang Liu, Guangwu Hu, Quan Kuang, Liqiang Mai, Liang Zhou. "Dual Carbon Decorated Na3MnTi (PO4) 3: A High-Energy-Density Cathode Material for Sodium-Ion Batteries." Nano Energy. 2020, 104548.
  • 346.Congcong Cai, Ping Hu, Ting Zhu, Chengmeng Chen, Guangwu Hu, Zhenhui Liu, Yu Tian, Qiang Chen, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Encapsulation of Na4MnV (PO4) 3 in robust dual-carbon framework rendering high-energy, durable sodium storage." Journal of Physics: Energy. 2020, In press.
  • 345.Zhaohuai Li, Cheng Zhou, Junhui Hua, Xufeng Hong, Congli Sun, Hai‐Wen Li, Xu Xu, Liqiang Mai. "Engineering Oxygen Vacancies in a Polysulfide‐Blocking Layer with Enhanced Catalytic Ability." Advanced Materials. 2020, 1907444.
  • 344.Xue Liu, Qiu He, Hong Yuan, Chong Yan, Yan Zhao, Xu Xu, Jia-Qi Huang, Yu-Lun Chueh, Qiang Zhang, Liqiang Mai. "Interface enhanced well-dispersed Co9S8 nanocrystals as an efficient polysulfide host in lithium-sulfur batteries." Journal of Energy Chemistry. 2020, In Press.
  • 343.Zhaoyang Wang, Xiaobin Liao, Zifeng Lin, Fuzhi Huang, Yalong Jiang, Kwadwo Asare Owusu, Lin Xu, Ziang Liu, Jiantao Li, Yan Zhao, Yi-Bing Cheng, Liqiang Mai. "3D Nitrogen‐Doped Graphene Encapsulated Metallic Nickel‐Iron Alloy Nanoparticles for Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalysis." 2020, In press.
  • 342.Xiaoming Xu, Fangyu Xiong, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chaojiang Niu, Qinyou An, Liqiang Mai. "Vanadium‐Based Nanomaterials: A Promising Family for Emerging Metal‐Ion Batteries." Advanced Functional Materials. 2020, 1904398.