2023
  • 502.  Wenzhong Huang, Shanlin Liu, Ruohan Yu, Liang Zhou , Zhenhui Liu, Liqiang Mai, "Single-Atom Lithiophilic Sites Confined within Ordered Porous Carbon for Ultrastable Lithium Metal Anodes" Energy Environ. Mater. 2022, 0, e12466.  
  • 501.  Ge Zhang, Cheng Zhou, Juncai Long, Yan Li, Lei Lv, Kaijian Yan, Xinhui Chen, Chenxu Dong, Xu Xu, Liqiang Mai, "Bottom-up synthesis of 2D heterostructures enables effective polysulfides inhibition and conversion" Nano Research, 2023.  
  • 500.  Ruhan He, Yutao Wang, Chengyi Zhang, Zhenhui Liu, Pan He, Xufeng Hong, Ruohan Yu, Yan Zhao, Jingsong Wu, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Sequential and Dendrite-Free Li Plating on Cu Foil Enabled by an Ultrathin Yolk–Shell SiOx/C@C Layer" Adv. Energy Mater. 2023, 2204075.  
  • 499.  Wei Yang, Lin Xu, Wen Luo, Ming Li, Ping Hu, Yuhang Dai, Fazhi Ye, Chunhua Han, Minxuan Zhou, Rong Tu, Ji Shi, Liqiang Mai, "3D Macroporous Frame Based Microbattery With Ultrahigh Capacity, Energy Density, and Integrability" Adv. Energy Mater. 2023, 2300574.  
  • 498.  Peng Hu, Ping Hu, Tuan Duc Vu, Ming Li, Shancheng Wang, Yujie Ke, Xianting Zeng, Liqiang Mai, Yi Long, "Vanadium Oxide: Phase Diagrams, Structures, Synthesis, and Applications" Chem. Rev. 2023, 123, 4353−4415.  
  • 497.  Jinghui Chen, Jiashen Meng, Kang Han, Fang Liu, Weixiao Wang, Qinyou An, Liqiang Mai, "Crystal structure regulation boosts the conductivity and redox chemistry of T-Nb2O5 anode material" Nano Energy, 2023, 110, 108377.  
  • 496.  Ruohan Yu, Yexin Pan, Yihang Liu, Liang Zhou, Dongyuan Zhao, Jinsong Wu, Liqiang Mai, "Constructing Sub 10 nm Scale Interfused TiO2/SiOx Bicontinuous Hybrid with Mutual-Stabilizing Effect for Lithium Storage" ACS Nano 2023, 17, 2568−2579.  
  • 495.  Yu Liu, Yongkang An, Lu Wu, Jianguo Sun, Fangyu Xiong, Han Tang, Shulin Chen, Yue Guo, Lei Zhang, Qinyou An, Liqiang Mai, "Interfacial Chemistry Modulation via Amphoteric Glycine for a Highly Reversible Zinc Anode" ACS Nano 2023, 17, 552−560.
  • 494.  Meng Huang, Qiu He, Junjun Wang, Xiong Liu, Fangyu Xiong, Yu Liu, Ruiting Guo, Yan Zhao, Jinlong Yang, and Liqiang Mai, "NH4+ Deprotonation at Interfaces Induced Reversible H3O+/NH4+ Co-insertion/Extraction" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202218922.
  • 493.  Yuhang Dai, Chengyi Zhang, Wei Zhang, Lianmeng Cui, Chumei Ye, Xufeng Hong, Jinghao Li, Ruwei Chen, Wei Zong, Xuan Gao, Jiexin Zhu, Peie Jiang, Qinyou An, Dan J. L. Brett, Ivan P. Parkin, Guanjie He, Liqiang Mai, "Reversible Zn Metal Anodes Enabled by Trace Amounts of Underpotential Deposition Initiators" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202301192.
  • 492.  Ming Li, Xuanpeng Wang, Jisong Hu, Jiexin Zhu, Chaojiang Niu, Huazhang Zhang, Cong Li, Buke Wu, Chunhua Han, Liqiang Mai, "Comprehensive H2O Molecules Regulation via Deep Eutectic Solvents for Ultra-Stable Zinc Metal Anode" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202215552  
  • 491.  Dan Deng, Kai Fu, Ruohan Yu, Jiao Zhu, Hongwei Cai, Xiangchen Zhang, Jinsong Wu, Wen Luo, Liqiang Mai, "Ion tunnel matrix initiated oriented attachment for highly utilized Zn anodes" Advanced Materials, 2023, 10.1002/adma.202302353.  
  • 490.  Shaoqing Rao, Ruizhe Wu, Zhu Zhu, Jinsong Wu, Yao Ding, Liqiang Mai, "Tellurium filled carbon nanotubes cathodes for Li-Te batteries with high capacity and long-term cyclability" Nano Energy, 2023, 112, 108462.  
  • 489.  Lei Lv, Ruihu Lu, Jiexin Zhu, Ruohan Yu, Wei Zhang, Enhui Cui, Xingbao Chen, Yuhang Dai, Lianmeng Cui, Jiong Li, Liang Zhou, Wei Chen, Ziyun Wang, Liqiang Mai, "Coordinating the Edge Defects of Bismuth with Sulfur for Enhanced CO2 Electroreduction to Formate" Angew, 2023, e202303117.  
  • 488.  Long Luo, Haipeng Zeng, Zaiwei Wang, Min Li, Shuai You, Bin Chen, Aidan Maxwell, Qinyou An, Lianmeng Cui, Deying Luo, Juntao Hu, Shangzhi Li, Xueqing Cai, Weixi Li, Lin Li, Rui Guo, Rong Huang, Wenxi Liang, Zheng-Hong Lu, Liqiang Mai, Yaoguang Rong, Edward H. Sargent, Xiong Li, "Stabilization of 3D/2D perovskite heterostructures via inhibition of ion diffusion by cross-linked polymers for solar cells with improved performance" Nature Energy, 2023, 8, 294–303.  
  • 487.  Jian Jin, Joshua Wicks, Qiuhong Min, Jun Li, Yongfeng Hu, Jingyuan Ma, Yu Wang, Zheng Jiang, Yi Xu, Ruihu Lu, Gangzheng Si, Panagiotis Papangelakis, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Pengfei Ou, Xue Wang, Zhu Chen, Wei Zhang, Kesong Yu, Jiayang Song, Xiaohang Jiang, Peng Qiu, Yuanhao Lou, Dan Wu, Yu Mao, Adnan Ozden, Chundong Wang, Bao Yu Xia, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Ziyun Wang, David Sinton, Liqiang Mai, Edward H. Sargent, Yuanjie Pang, "Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction" Nature, 2023.  
  • 486.  Xuan Zhou, Renpeng Chen, Enhui Cui, Qin Liu, Hong Zhang, Jiahui Deng, Nannan Zhang, Can Xie, Lin Xu, Liqiang Mai, "A novel hydrophobic-zincophilic bifunctional layer for stable Zn metal anodes" Energy Storage Materials, 2023, 55 538–545.
  • 485.  Congcong Cai, Xinyuan Li, Ping Hu, Ting Zhu, Jiantao Li, Hao Fan, Ruohan Yu, Tianyi Zhang, Sungsik Lee, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Comprehensively Strengthened Metal-Oxygen Bonds for Reversible Anionic Redox Reaction" Adv. Funct. Mater. 2023, 2215155.
  • 484.  Jiapei Gu, Chenxu Dong, Cheng Zhou, Chunli Shen, Yuqiang Pi, Xu Xu, "Synergistic adsorption and electrocatalytic effect of Mott-Schottky heterostructure-functionalized separator for lithium-sulfur batteries" Science China Materials 2023, 10.1007/s40843-022-2354-2.
  • 483.  Wenwei Zhang, Jianfeng Liu, Wanyue Cai, Min Zhou, Wenhui Zhong, Gaofan Xiao, Ping Luo, Yan Zhao, Qinyou An, "Engineering d-p orbital hybridization through regulation of interband energy separation for durable aqueous Zn//VO2(B) batteries" Chemical Engineering Journal, 2023, 464, 142711.