2018
    • 257. Zhenhe Xu, Md Golam Kibria, Bandar AlOtaibi, Paul N. Duchesne, Lucas V. Besteiro, Yu Gao, Qingzhe Zhang, Zetian Mi, Peng Zhang, Alexander O. Govorov, Liqiang Mai, Mohamed Chaker, Dongling Ma, "Towards enhancing photocatalytic hydrogen generation: Which is more important, alloy synergistic effect or plasmonic effect?", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 221, 77-85.
    • 256. Zhongqiu Tong, Shikun Liu, Xingang Li, Liqiang Mai, Jiupeng Zhao, Yao Li, "Achieving rapid Li-ion insertion kinetics in TiO2 mesoporous nanotube arrays for bifunctional high-rate energy storage smart window", Nanoscale, 2018, in press.
    • 255. Yuanjie Zhang , Jiashen Meng , Xuanpeng Wang , Xiong Liu , Xiaoming Xu , Ziang Liu , Owusu Kwadwo Asare , Congyun Huang , Qi Li and Liqiang Mai, "Stepwise Chelation-Etching Synthesis of Carbon-Confined Ultrafine SnO2 Nanoparticles for Stable Sodium Storage", Chemical Communications, 2018, in press.
    • 254. Pan He, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Xu Xu, Qinyou An, Jun Liu, Liqiang Mai, "Sodium Ion Stabilized Vanadium Oxide Nanowire Cathode for High-Performance Zinc-Ion Batteries", Advanced Energy Materials, 2018, 201702463.
    • 253. Zhenhui Liu, Doudou Guan, Qiang Yu, Lin Xu, Zechao Zhuang, Ting Zhu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Monodisperse and Homogeneous SiOx /C Microspheres: A Promising High-Capacity and Durable Anode Material for Lithium-Ion Batteries", Energy Storage Materials, 2018, in press.