2018
  • 269. Liqiang Mai, Jinzhi Sheng, Lin Xu, Shuangshuang Tan, and Jiashen Meng, "One-Dimensional Hetero-Nanostructures for Rechargeable Batteries", Accounts of Chemical Research, 2018, 51, 950−959.
  • 268. Wen Luo, Jean-Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Feng Li, Pascal Franchetti, Jaafar Ghanbaja, Liqiang Mai, "Fast, green microwave-assisted synthesis of single crystalline Sb 2 Se 3 nanowires towards promising lithium storage", Journal of Energy Chemistry, 2018, in press.
  • 267. Shuangshuang Tan, Yalong Jiang, Qiulong Wei, Qianming Huang, Yuhang Dai, Fangyu Xiong, Qidong Li, Qinyou An, Xu Xu, Zizhong Zhu, Xuedong Bai, and Liqiang Mai, "Multidimensional Synergistic Nanoarchitecture Exhibiting Highly Stable and Ultrafast Sodium-Ion Storage", Advanced Materials, 2018, 1707122.
  • 266. Wen Luo, Feng Li, Jean‐Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Bottom‐Up Confined Synthesis of Nanorod‐in‐Nanotube Structured Sb@N‐C for Durable Lithium and Sodium Storage", Advanced Energy Materials, 2018, 201703237.
  • 265. Zhuo Peng, Qiulong Wei, Shuangshuang Tan, Pan He, Wen Luo, Qinyou An and Liqiang Mai, "Novel Layered Iron Vanadate Cathode for High‐Capacity Aqueous Rechargeable Zinc Battery", Chemical communications, 2018, 54, 4041-4044.
  • 264. Chunhua Han, Kang Han, Xuanpeng Wang, Chenyang Wang, Qi Li, Jiashen Meng, Xiaoming Xu, Qiu He, Wen Luo, Liming Wu and Liqiang Mai, "Three-Dimensional Carbon Network Confined Antimony Nanoparticles Anode for High-Capacity K-Ion Batteries", Nanoscale, 2018, 10, 6820-6826.   
  • 263. Fangyu Xiong, Yuqi Fan, Shuangshuang Tan, Limin Zhou, Yanan Xu, Cunyuan Pei, Qinyou An, Liqiang Mai, "Magnesium Storage Performance and Mechanism of CuS Cathode", Nano Energy, 2018, 47, 210-216.
  • 262. Ruimin Sun, Cunyuan Pei, Jinzhi Sheng, Dandan Wang, Lu Wu, Sijie Liu, Qinyou An, Liqiang Mai, "High-rate and long-life VS2 cathodes for hybrid magnesium-based battery", Energy Storage Materials, 2018, 12, 61-68.
  • 261. Qiulong Wei, Qinqin Wang, Qidong Li, Qinyou An, Yunlong Zhao, Zhuo Peng, Yalong Jiang, Shuangshuang Tan, Mengyu Yan, Liqiang Mai, "Pseudocapacitive Layered Iron Vanadate Nanosheets Cathode for Ultrahigh-Rate Lithium Ion Storage", Nano Energy, 2018, 47, 294-300.  
  • 260. Xiang Ao, Huayan Sun, Chundong Wang, Jiangang Li, Yunjun Ruan, Baozong Li, Qi-Hui Wu, Yi Li, Jianjun Jiang, Yonggang Yang, Liqiang Mai, "In situ nitrogen-doped helical mesoporous carbonaceous nanotubes for superior-high lithium anodic performance", Carbon, 2018, 130, 599-606.  
  • 259. Wen Luo, Feng Li, Qidong Li, Xuanpeng Wang, Wei Yang, Liang Zhou, and Liqiang Mai, "Heterostructured Bi2S3-Bi2O3 Nanosheets with a Built-In Electric Field for Improved Sodium Storage", ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 7201−7207.  
  • 258. Buke Wu, Guobin Zhang, Mengyu Yan, Tengfei Xiong, Pan He, Liang He, Xu Xu, and Liqiang Mai, "Graphene Scroll-Coated α-MnO2 Nanowires as HighPerformance Cathode Materials for Aqueous Zn-Ion Battery", Small, 2018, 1703850.  
  • 257. Zhenhe Xu, Md Golam Kibria, Bandar AlOtaibi, Paul N. Duchesne, Lucas V. Besteiro, Yu Gao, Qingzhe Zhang, Zetian Mi, Peng Zhang, Alexander O. Govorov, Liqiang Mai, Mohamed Chaker, Dongling Ma, "Towards enhancing photocatalytic hydrogen generation: Which is more important, alloy synergistic effect or plasmonic effect?", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 221, 77-85.
  • 256. Zhongqiu Tong, Shikun Liu, Xingang Li, Liqiang Mai, Jiupeng Zhao, Yao Li, "Achieving rapid Li-ion insertion kinetics in TiO2 mesoporous nanotube arrays for bifunctional high-rate energy storage smart window", Nanoscale, 2018, 10, 3254-3261 .
  • 255. Yuanjie Zhang , Jiashen Meng , Xuanpeng Wang , Xiong Liu , Xiaoming Xu , Ziang Liu , Owusu Kwadwo Asare , Congyun Huang , Qi Li and Liqiang Mai, "Stepwise Chelation-Etching Synthesis of Carbon-Confined Ultrafine SnO2 Nanoparticles for Stable Sodium Storage", Chemical Communications, 2018, 54, 1469-1472.
  • 254. Pan He, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Xu Xu, Qinyou An, Jun Liu, Liqiang Mai, "Sodium Ion Stabilized Vanadium Oxide Nanowire Cathode for High-Performance Zinc-Ion Batteries", Advanced Energy Materials, 2018, 201702463.
  • 253. Zhenhui Liu, Doudou Guan, Qiang Yu, Lin Xu, Zechao Zhuang, Ting Zhu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Monodisperse and Homogeneous SiOx /C Microspheres: A Promising High-Capacity and Durable Anode Material for Lithium-Ion Batteries", Energy Storage Materials, 2018, 13, 112-18.
  • 252. Jiashen Meng, Ziang Liu, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Xuanpeng Wang, Qi Li, Xiujuan Wei, Wei Yang, Lei Huang, Liqiang Mai, "General oriented assembly of uniform carbon-confined metal oxide nanodots on graphene for stable and ultrafast lithium storage", Materials Horizons, 2018, 5, 78-85.