2018
  • 295.Kesong Yu, Xuelei Pan, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Xunbiao Zhou, Mengyu Yan, Lin Xu, Liqiang Mai,"Nanowires in Energy Storage Devices: Structures, Synthesis, and Applications", Advanced Energy Materials, 2018, 1802369.
  • 294.Zhaohuai Li, Qiu He, Xu Xu, Yan Zhao, Xiaowei Liu, Cheng Zhou, Dong Ai, Lixue Xia, Liqiang Mai,"A 3D Nitrogen-Doped Graphene/TiN Nanowires Composite as a Strong Polysulfide Anchor for Lithium–Sulfur Batteries with Enhanced Rate Performance and High Areal Capacity", Advanced Materials, 2018,1804089.
  • 293.Xuanpeng Wang, Chenyang Wang, Kang Han, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Ping Hu, Xiaoming Xu, Zhaoyang Wang, Qi Li, Chunhua Han,* Yunhui Huang,Liqiang Mai,"A Synergistic Na-Mn-O Composite Cathodes for High-Capacity Na-Ion Storage", Advanced Energy Materials,2018,1802180.
  • 292.Zilan Li, Zechao Zhuang, Fan Lv, Han Zhu, Liang Zhou, Mingchuan Luo, Jiexin Zhu, Zhiquan Lang, Shihao Feng, Wei Chen,Liqiang Mai,Shaojun Guo,"The Marriage of the FeN4 Moiety and MXene Boosts Oxygen Reduction Catalysis: Fe 3d Electron Delocalization Matters", Advanced Materials, 2018, 1803220.  
  • 291.Xuanpeng Wang, Kang Han, Chenyang Wang,Ziang Liu, Xiaoming Xu,Meng Huang, Ping Hu, Jiashen Meng, Qi Li,Liqiang Mai,"Graphene Oxide-wrapped Dipotassium Terephthalate Hollow Microrods for Enhanced Potassium Storage",Chemical Communications, 2018,54, 11029-11032.
  • 290.Qiulong Wei, Yalong Jiang, Xiaoshi Qian, Liang Zhang, Qidong Li, Shuangshuang Tan, Kangning Zhao, Wei Yang, Qinyou An, Jinghua Guo, Liqiang Mai, “Sodium Ion Capacitor Using Pseudocapacitive Layered Ferric Vanadate Nanosheets Cathode”, iScience, 2018, 6, 212-221.
  • 289. Kangning Zhao, Chenxu Wang, Yanhao Yu, Mengyu Yan, Qiulong Wei, Pan He, Yifan Dong, Ziyi Zhang, Xudong Wang, Liqiang Mai, "Ultrathin Surface Coating Enables Stabilized Zinc Metal Anode", Advanced Materials Interfaces, 2018, 1800848.
  • 288. Lin Xu, Shun Tang, Yu Cheng, Kangyan Wang, Jiyuan Liang, Cui Liu, Yuan-Cheng Cao, Feng Wei, Liqiang Mai, "Interfaces in Solid-State Lithium Batteries", Joule, 2018, 2, 1-25.
  • 287. Chunjuan Tang, Xiujuan Wei, Xinyin Cai, Qinyou An, Ping Hu, Jinzhi Sheng, Jiexin Zhu, Shulei Chou, Liming Wu, and Liqiang Mai, "ZnSe Microsphere/Multiwalled Carbon Nanotube Composites as High-Rate and Long-Life Anodes for Sodium-Ion Batteries", ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 19626−19632.
  • 286. Limin Zhou, Qi Liu, Zihe Zhang, Kai Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Yong‐Mook Kang, Zhen Zhou, Liqiang Mai, "Interlayer‐Spacing‐Regulated VOPO4 Nanosheets with Fast Kinetics for High‐Capacity and Durable Rechargeable Magnesium Batteries", Advanced Materials, 2018, 1801984.
  • 285. Chunhua Han, Xiao Zhang, Xiaoming Xu, Qi Li, Qiu He, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Ziang Liu, Peijie Wu and Liqiang Mai, "Porous CaFe2O4 as a promising lithium ion battery anode: a trade-off between high capacity and long-term stability", Nanoscale, 2018, 10, 12963–12969.
  • 284. Qiang Yu, Peipei Ge, Zhenhui Liu, Ming Xu, Wei Yang, Liang Zhou, Dongyuan Zhao and Liqiang Mai, "Ultrafine SiOx/C nanospheres and their pomegranate-like assemblies for highperformance lithium storage", Journal of Materials Chemistry A, 2018, in press.
  • 283. Qidong Li, Qiulong Wei, Qinyou An, Lei Huang, Wen Luo, Xiaoji Ren, Kwadwo Asare Owusu, Feng Dong, Li Li, Peng Zhou, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, Khalil Amine, Jun Lu, "Uncovering the Cu-driven electrochemical mechanism of transition metal chalcogenides based electrodes", Energy Storage Materials, 2018, in press.
  • 282. Huancheng Liu, Ping Hu, Qiang Yu, Zhenhui Liu, Ting Zhu, Wen Luo, Liang Zhou, and Liqiang Mai, "Boosting the Deep Discharging/Charging Lithium Storage Performances of Li3VO4 through Double-Carbon Decoration", ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 23938−23944.
  • 281. Ming Li, Jiashen Meng, Qi Li, Meng Huang, Xiong Liu, Kwadwo Asare Owusu, Ziang Liu, Liqiang Mai, "Finely Crafted 3D Electrodes for Dendrite‐Free and High‐Performance Flexible Fiber‐Shaped Zn–Co Batteries", Advanced Functional Materials, 2018, 1802016.
  • 280. Jinzhi Sheng, Chen Peng, Siwen Yan, Guobin Zhang, Yalong Jiang, Qinyou An, Qiulong Wei, Qiang Ru, and Liqiang Mai, "New Anatase Phase VTi2.6O7.2 Ultrafine Nanocrystals for High-Performance Rechargeable Magnesium-Based Batteries", Journal of Materials Chemistry A, 2018, in press.
  • 279. Han Tang, Zhuo Peng, Lu Wu, Fangyu Xiong, Cunyuan Pei, Qinyou An, Liqiang Mai, "Vanadium-Based Cathode Materials for Rechargeable Multivalent Batteries: Challenges and Opportunities", Electrochemical Energy Reviews, 2018, 10.1007/s41918-018-0007-y.
  • 278. Xiaoming Xu, Peijie Wu, Qi Li, Wei Yang, Xiao Zhang, Xuanpeng Wang, Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Liqiang Mai, "Realizing stable lithium and sodium storage with high areal capacity using novel nanosheet-assembled compact CaV4O9 microflowers", Nano Energy, 2018, 50, 606-614.
  • 277. Yalong Jiang, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Jun Dong, Qidong Li, Fangyu Xiong, Jinzhi Sheng, Qinyou An, Liqiang Mai, "Pseudocapacitive layered birnessite sodium manganese dioxide for high-rate non-aqueous sodium ion capacitors", Journal of Materials Chemistry A, 2018, 10.1039/C8TA02516A.
  • 276. Lin Xu, Yunlong Zhao, Kwadwo Asare Owusu, Zechao Zhuang, Qin Liu, Zhaoyang Wang, Zhaohuai Li, Liqiang Mai, "Recent Advances in Nanowire-Biosystem Interfaces: From Chemical Conversion, Energy Production to Electrophysiology", Chem, 2018, 4, 1538-1559.
  • 275. Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Mengyu Yan, Liang He, Xiaobin Liao, Chunqing He, Chongshan Yin, Haining Zhang, and Liqiang Mai, "α-MoO3-x by Plasma Etching with Improved Capacity and Stabilized Structure for Lithium Storage", Nano Energy, 2018, 49, 555-563.
  • 274. Xiong Liu, Bo Wen, Ruiting Guo, Jiashen Meng, Ziang Liu, Wei Yang, Chaojiang Niu, Qi Li and Liqiang Mai, "A porous nickel cyclotetraphosphate nanosheet as a new acid-stable electrocatalyst for efficient hydrogen evolution", Nano Scale, 2018, 10.1039/C8NR02436G.
  • 273. S. Mohammad B. Khajehbashi, Lin Xu, Guobin Zhang, Shuangshuang Tan, Yan Zhao, Lai-Sen Wang, Jiantao Li, Wen Luo, Dong-Liang Peng, and Liqiang Mai, "High-Performance Na−O2 Batteries Enabled by Oriented NaO2 Nanowires as Discharge Products", Nano Letters, 2018, in press.
  • 272. Ping Hu, Ting Zhu, Xuanpeng Wang, Xiujuan Wei, Mengyu Yan, Jiantao Li, Wen Luo, Wei Yang, Wencui Zhang, Liang Zhou, Zhiqiang Zhou, and Liqiang Mai, "Highly Durable Na2V6O16·1.63H2O Nanowire Cathode for Aqueous Zinc-Ion Battery", Nano Letters, 2018, 3, 1758-1763.
  • 271. Chunhua Han, Fang Liu, Jinshuai Liu, Qi Li, Jiashen Meng, Bowen Shao, Qiu He, Xuanpeng Wang, Ziang Liu, Liqiang Mai, "Facile template-free synthesis of uniform carbon-confined V2O3 hollow microspheres for stable and fast lithium storage", Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 6220-6224.
  • 270. Liqiang Mai, Jinzhi Sheng, Lin Xu, Shuangshuang Tan, and Jiashen Meng, "One-Dimensional Hetero-Nanostructures for Rechargeable Batteries", Accounts of Chemical Research, 2018, 51, 950−959.
  • 269. Wen Luo, Jean-Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Feng Li, Pascal Franchetti, Jaafar Ghanbaja, Liqiang Mai, "Fast, green microwave-assisted synthesis of single crystalline Sb 2 Se 3 nanowires towards promising lithium storage", Journal of Energy Chemistry, 2018, in press.
  • 268. Shuangshuang Tan, Yalong Jiang, Qiulong Wei, Qianming Huang, Yuhang Dai, Fangyu Xiong, Qidong Li, Qinyou An, Xu Xu, Zizhong Zhu, Xuedong Bai, and Liqiang Mai, "Multidimensional Synergistic Nanoarchitecture Exhibiting Highly Stable and Ultrafast Sodium-Ion Storage", Advanced Materials, 2018, 1707122.
  • 267. Wen Luo, Feng Li, Jean‐Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Bottom‐Up Confined Synthesis of Nanorod‐in‐Nanotube Structured Sb@N‐C for Durable Lithium and Sodium Storage", Advanced Energy Materials, 2018, 201703237.
  • 266. Zhuo Peng, Qiulong Wei, Shuangshuang Tan, Pan He, Wen Luo, Qinyou An and Liqiang Mai, "Novel Layered Iron Vanadate Cathode for High‐Capacity Aqueous Rechargeable Zinc Battery", Chemical communications, 2018, 54, 4041-4044.
  • 265. Chunhua Han, Kang Han, Xuanpeng Wang, Chenyang Wang, Qi Li, Jiashen Meng, Xiaoming Xu, Qiu He, Wen Luo, Liming Wu and Liqiang Mai, "Three-Dimensional Carbon Network Confined Antimony Nanoparticles Anode for High-Capacity K-Ion Batteries", Nanoscale, 2018, 10, 6820-6826.   
  • 264. Fangyu Xiong, Yuqi Fan, Shuangshuang Tan, Limin Zhou, Yanan Xu, Cunyuan Pei, Qinyou An, Liqiang Mai, "Magnesium Storage Performance and Mechanism of CuS Cathode", Nano Energy, 2018, 47, 210-216.
  • 263. Ruimin Sun, Cunyuan Pei, Jinzhi Sheng, Dandan Wang, Lu Wu, Sijie Liu, Qinyou An, Liqiang Mai, "High-rate and long-life VS2 cathodes for hybrid magnesium-based battery", Energy Storage Materials, 2018, 12, 61-68.
  • 262. Qiulong Wei, Qinqin Wang, Qidong Li, Qinyou An, Yunlong Zhao, Zhuo Peng, Yalong Jiang, Shuangshuang Tan, Mengyu Yan, Liqiang Mai, "Pseudocapacitive Layered Iron Vanadate Nanosheets Cathode for Ultrahigh-Rate Lithium Ion Storage", Nano Energy, 2018, 47, 294-300.  
  • 261. Xiang Ao, Huayan Sun, Chundong Wang, Jiangang Li, Yunjun Ruan, Baozong Li, Qi-Hui Wu, Yi Li, Jianjun Jiang, Yonggang Yang, Liqiang Mai, "In situ nitrogen-doped helical mesoporous carbonaceous nanotubes for superior-high lithium anodic performance", Carbon, 2018, 130, 599-606.  
  • 260. Wen Luo, Feng Li, Qidong Li, Xuanpeng Wang, Wei Yang, Liang Zhou, and Liqiang Mai, "Heterostructured Bi2S3-Bi2O3 Nanosheets with a Built-In Electric Field for Improved Sodium Storage", ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 7201−7207.  
  • 259. Buke Wu, Guobin Zhang, Mengyu Yan, Tengfei Xiong, Pan He, Liang He, Xu Xu, and Liqiang Mai, "Graphene Scroll-Coated α-MnO2 Nanowires as HighPerformance Cathode Materials for Aqueous Zn-Ion Battery", Small, 2018, 1703850.  
  • 258. Zhenhe Xu, Md Golam Kibria, Bandar AlOtaibi, Paul N. Duchesne, Lucas V. Besteiro, Yu Gao, Qingzhe Zhang, Zetian Mi, Peng Zhang, Alexander O. Govorov, Liqiang Mai, Mohamed Chaker, Dongling Ma, "Towards enhancing photocatalytic hydrogen generation: Which is more important, alloy synergistic effect or plasmonic effect?", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 221, 77-85.
  • 257. Zhongqiu Tong, Shikun Liu, Xingang Li, Liqiang Mai, Jiupeng Zhao, Yao Li, "Achieving rapid Li-ion insertion kinetics in TiO2 mesoporous nanotube arrays for bifunctional high-rate energy storage smart window", Nanoscale, 2018, 10, 3254-3261 .
  • 256. Yuanjie Zhang , Jiashen Meng , Xuanpeng Wang , Xiong Liu , Xiaoming Xu , Ziang Liu , Owusu Kwadwo Asare , Congyun Huang , Qi Li and Liqiang Mai, "Stepwise Chelation-Etching Synthesis of Carbon-Confined Ultrafine SnO2 Nanoparticles for Stable Sodium Storage", Chemical Communications, 2018, 54, 1469-1472.
  • 255. Pan He, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Mengyu Yan, Xu Xu, Qinyou An, Jun Liu, Liqiang Mai, "Sodium Ion Stabilized Vanadium Oxide Nanowire Cathode for High-Performance Zinc-Ion Batteries", Advanced Energy Materials, 2018, 201702463.
  • 254. Zhenhui Liu, Doudou Guan, Qiang Yu, Lin Xu, Zechao Zhuang, Ting Zhu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Monodisperse and Homogeneous SiOx /C Microspheres: A Promising High-Capacity and Durable Anode Material for Lithium-Ion Batteries", Energy Storage Materials, 2018, 13, 112-18.
  • 253. Jiashen Meng, Ziang Liu, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Xuanpeng Wang, Qi Li, Xiujuan Wei, Wei Yang, Lei Huang, Liqiang Mai, "General oriented assembly of uniform carbon-confined metal oxide nanodots on graphene for stable and ultrafast lithium storage", Materials Horizons, 2018, 5, 78-85.