2011-2015
  • 44. Mai, Li-Qiang; Yang, Fan; Zhao, Yun-Long; Xu, Xu; Xu, Lin; Luo, Yan-Zhu,"Hierarchical MnMoO4/CoMoO4 heterostructured nanowires with enhanced supercapacitor performance", Nature Communications, 2011, 2, 381
  • 43. Mai, Liqiang; Xu, Xu; Han, Chunhua; Luo, Yanzhu; Xu, Lin; Wu, Yimin A.; Zhao, Yunlong,"Rational Synthesis of Silver Vanadium Oxides/Polyaniline Triaxial Nanowires with Enhanced Electrochemical Property", Nano Letters, 2011, 11, 4992-4996
  • 42. Jiang, Xiaocheng; Tian, Bozhi; Xiang, Jie; Qian, Fang; Zheng, Gengfeng; Wang, Hongtao; Mai, Liqiang; Lieber, Charles M.,"Rational growth of branched nanowire heterostructures with synthetically encoded properties and function",PNAS.,108,12212-12216 (2011)
  • 40. Li, Shuo; Han, Chun-Hua; Mai, Li-Qiang; Han, Jiu-Hui; Xu, Xu; Zhu, Ya-Qin,"Rational Synthesis of Coaxial MoO3/PTh Nanowires with Improved Electrochemical Cyclability",Int. J. Electrochem. Sc.,6,4504-4513 (2011)
  • 41. Mai, Liqiang; Yang, Fan; Zhao, Yunlong; Xu, Xu; Xu, Lin; Hu, Bin; Luo, Yanzhu; Liu, Hangyu,"Molybdenum oxide nanowires: synthesis & properties", Material Today,14,346-353 (2011)
  • 38. Mai Li-Qiang; Yang Shuang; Han Chun-Hua; Xu Lin; Xu Xu; Pi Yu-Qiang,"Chemical Lithiation and Electroactivity of Nanomaterials",Acta Phys. Chim. Sin.,27,1551-1559 (2011)
  • 39. Mai, Liqiang; Xu, Xu; Xu, Lin; Han, Chunhua; Luo, Yanzhu,"Vanadium oxide nanowires for Li-ion batteries",J. Mater. Res.,26,2175-2185 (2011)
  • 48. Yunlong Zhao, Lin Xu, Liqiang Mai*, Chunhua Han, Qinyou An, Xu Xu, Xue Liu, Qingjie Zhang, "Hierarchical mesoporous perovskite La0.5Sr0.5CoO2.91 nanowires with ultrahigh capacity for Li-air batteries", PNAS, 109(48), 19569–19574 (2012)
  • 49. Chaojiang Niu, Chunhua Han, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Wanli Guo, Yanhui Gu, Liqiang Mai*, "Synthesis and optical property of size-tunable vanadium oxide nano-dandelions", J. Nanosci. Lett., 3:27 (2013)
  • 47. Chunhua Han, Yuqiang Pi, Qinyou An, Liqiang Mai*, Junlin Xie, Xu Xu, Lin Xu, Yunlong Zhao, Chaojiang Niu, Aamir Minhas Khan, Xiaoyun He, "Substrate-Assisted Self-Organization of Radial β-AgVO3 Nanowire Clusters for High Rate Rechargeable Lithium Batteries", Nano Letters, 2012, 12, 4668–4673
  • 45. Yuqiang Pi, Chunhua Han, Liqiang Mai*, Lin Xu, Xu Xu, Bin Hu, "Strategies for improving electrical transport of vanadium and molybdenum oxide nanowire electrodes", J. Nanosci. Lett.2:22 (2012)
  • 46. Xu Xu, Yan-Zhu Luo, Li-Qiang Mai*, Yun-Long Zhao, Qin-You An, Lin Xu, Fan Hu, Lei Zhang, Qing-Jie Zhang, "Topotactically synthesized ultralong LiV3O8 nanowire cathode materials for high-rate and long-life Li-ion batteries", NPG Asia Materials, 4 (2012)
  • 60. Yifan Dong, Shuo Li, Hongmei Xu, Mengyu Yan, Xiaoming Xu, Xiaocong Tian,  Qing Liu and Liqiang Mai, “Wrinkled-graphene enriched MoO3 nanobelts with increased conductivity and reduced stress for enhanced electrochemical performance”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2013,15, 17165-17170
  • 64. Li-Qiang Mai, Aamir Minhas-Khan, Xiaocong Tian, Kalele Mulonda Hercule, Yun-Long Zhao, Xu Lin and Xu Xu, "Synergistic interaction between redox-active electrolyte and binder-free functionalized carbon for ultrahigh supercapacitor performance" Nature Communications, 2013, 4:2923
  • 63.MAI LiQiang, CHEN DanDan, ZHAO KangNing, CHEN ShiYu, WEI QiuLong & CHEN Wei,"Nanowire device for electrochemical energy storage " ,Chinese Science Bulletin,2013, 58:3312 ~ 3327.
  • 61. Kalele Mulonda Hercule, Qiulong Wei, Aamir Minhas Khan, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian and Liqiang Mai, “Synergistic Effect of Hierarchical Nanostructured MoO2/Co(OH)2 with Largely Enhanced Pseudocapacitor Cyclability”, Nano Letters, 2013, 13, 5685–5691
  • 62. Mengyu Yan, Fengchao Wang, Chunhua Han, Xinyu Ma, Xu Xu, Qinyou An, Lin Xu, Chaojiang Niu, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Ping Hu, Hengan Wu and Liqiang Mai, "Nanowire Templated Semihollow Bicontinuous Graphene Scrolls: Designed Construction, Mechanism, and Enhanced Energy Storage Performance" J. Am. Chem. Soc. 2013, 135: 18176–18182.
  • 55. Liqiang Mai, Han Li, Yunlong Zhao, Lin Xu, Xu Xu, Yanzhu Luo, Zhengfei Zhang, Wang Ke, Chaojiang Niu and Qingjie Zhang “Fast Ionic Diffusion-Enabled Nanoflake Electrode by Spontaneous Electrochemical Pre-Intercalation for High-Performance Supercapacitor”, Scientific Reports 2013. 3: 1718.
  • 57. Qinyou An, Qiulong Wei, Liqiang Mai, Jiayang Fei, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Pengfei Zhang and Shizhe Huang,. “Supercritically exfoliated ultrathin vanadium pentoxide  nanosheets with high rate capability for lithium batteries”, Phys.Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 16828-16833.
  • 56. Liqiang Mai, Shuo Li, Yifan Dong, Yunlong Zhao, Yanzhu Luo and Hongmei Xu. "Long-life and high-rate Li3V2(PO4)3/C nanosphere cathode materials with three-dimensional continuous electron pathways", Nanoscale, 2013, 5, 4864–4869.
  • 58. Changwei Shi, Jiangang Feng, Lei Huang, Xue Liu, Liqiang Mai. “Reaction Mechanism Characterization of La0.5Sr0.5CoO2.91 Electrocatalyst for Rechargeable Li-air Battery”, Int. J. Electrochem. Sci. 2013, 8, 8924 - 8930.
  • 59. Shuo Li, Yi-Fan Dong, Dan-Dan Wang, Wei Chen, Lei Huang, Chang-Wei Shi, Li-Qiang Mai, “Hierarchical nanowires for high-performance electrochemical energy storage” Front. Phys., 2014, 9, 303-322.
  • 52. Liqiang Mai,* Fei Dong, Xu Xu, Yanzhu Luo, Qinyou An, Yunlong Zhao, Jie Pan, and Jingnan Yang, "Cucumber-Like V2O5/poly(3,4-ethylenedioxythiophene)&MnO2 Nanowires with Enhanced Electrochemical Cyclability", Nano Letters, 2013, 13, 740−745
  • 54. Chunhua Han,Mengyu Yan,Liqiang Mai,Xiaocong Tian,Lin Xu,Xu Xu,Qinyou An,Yunlong Zhao,Xinyu Ma and Junlin Xie "V2O5quantum dots/graphene hybrid nanocomposite with stable cyclability for advanced lithium batteries",Nano Energy 2013, 2: 916-922.
  • 53. Liqiang Mai , * Qiulong Wei , Qinyou An , Xiaocong Tian , Yunlong Zhao , Xu Xu , Lin Xu ,  Liang Chang , and Qingjie Zhang, "Nanoscroll Buffered Hybrid Nanostructural VO 2 (B)  Cathodes for High-Rate and Long-Life Lithium Storage", Advanced Materials, 2013, 25, 2969–2973
  • 50. Liang Chang, Liqiang Mai,* Xu Xu, Qinyou An, Yunlong Zhao, Dandan Wang and Xi Feng,"Pore-controlled synthesis of Mn2O3 microspheres for ultralong-life lithium storage electrode",RSC Adv. 3, 1947–1952 (2013)
  • 51. Lin Xu, Zhe Jiang, Quan Qing, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, and Charles M. Lieber*, "Design and Synthesis of Diverse Functional Kinked Nanowire Structures for Nanoelectronic Bioprobes", Nano Letters, 2013, 13, 746−751
  • 88.Wenhao Ren, Kangning Zhao, Zhiping Zheng, Liqiang Mai, "Nanowire material and its application in electrochemical energy storage field", Journal of Functional Materials, 2014, 06-30.
  • 85. .Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang Chang, and Lin Xu, "Nanowire Electrodes for Electrochemical Energy Storage Devices" Chemical Reviews, 2014, 114: 11828–11862.
  • 87. Qinyou An, Fan Lv, Qiuqi Liu, Chunhua Han, Kangning Zhao, Jinzhi Sheng, Qiulong Wei, Mengyu Yan, and Liqiang Mai, "Amorphous Vanadium Oxide Matrixes Supporting Hierarchical Porous Fe3O4/Graphene Nanowires as a High-Rate Lithium Storage Anode" Nano Letters, 2014, 14, 6250–6256.
  • 86. Lei Huang, Qiulong Wei , Ruimin Sun and Liqiang Mai, "Nanowire electrodes for advanced lithium batteries" Frontiers in Energy Research, 2014, 2:43.
  • 81. Jinzhi Sheng, Qidong Li, Qiulong Wei, Pengfei Zhang, Qinqin Wang, Fan Lv, Qinyou An, Wei Chen and Liqiang Mai, "Metastable Amorphous Chromium-vanadium Oxides Nanoparticles with Superior Performance as a New Lithium Battery Cathode" Nano Research, 2014, 7, 1604-1612
  • 84. Xuming Zou, Jingli Wang, Chung-Hua Chiu, Yun Wu, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang, Wen-Wei Wu, Liqiang Mai, Tangsheng Chen, Jinchai Li, Johnny C. Ho, andLei Liao1, “Interface Engineering for High-Performance Top-Gated MoS2 Field-Effect Transistors”. Advanced Materials 2014, 26, 6255–6261
  • 83. Qidong Li, Jinzhi Sheng, Qiulong Wei, Qinyou An, Xiujuan Wei, Pengfei Zhang and Liqiang Mai, "A unique hollow Li3VO4/carbon nanotubes composite anode for high-rate long-life lithium-ion batteries" Nanoscale, 2014, 6, 11072–11077.
  • 82. Xiujuan Wei, Qinyou An, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Qidong Li, Pengfei Zhang, Bolun Wang and Liqiang Mai, "A Bowknot-like RuO2 quantum dots@V2O5 cathode with largely improved electrochemical performance" Phys. Chem. Chem. Phys., 2014,16, 18680-18685.
  • 79. Lei Zhang, Kangning Zhao, Wangwang Xu, Jiashen Meng, Liang He, Qinyou An, Xu Xu, Yanzhu Luo, Tingwei Zhao and Liqiang Mai, "Mesoporous VO2 nanowires with excellent cycling stability and enhanced rate capability for lithium batteries" RSC Advances, 2014,4, 33332-33337
  • 80. Yunlong Zhao, Jiangang Feng, Xue Liu, Fengchao Wang, Lifen Wang, Changwei Shi, Lei Huang, Xi Feng, Xiyuan Chen, Lin Xu, Mengyu Yan, Qingjie Zhang, Xuedong Bai, Hengan Wu & Liqiang Mai,“ Self-adaptive strain-relaxation optimization for high-energy lithium storage material through crumpling of graphene” Nature Communications, 2014, 5: 4565.
  • 77. Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Qinyou An, Qiulong Wei andLiqiang Mai, "Hierarchical Carbon Decorated Li3V2(PO4)3 as a Bicontinuous Cathode with High-Rate Capability and Broad Temperature Adaptability", Advanced Energy Materials, 2014, 4, 1400107
  • 76. Dandan Wang, Yunlong Zhao, Xu Xu, Mulonda Hercule Kalele, Mengyu Yan, Qinyou An, Xiaocong Tian, Jiaming Xu, Longbing Qu and Liqiang Mai “Novel Li2MnO3 nanowire anode with internal Li-enrichment for lithium-ion battery” Nanoscale, 2014,6, 8124-8129
  • 75. Lin Xu, Zhe Jiang, Liqiang Mai, and Quan Qing, "Multiplexed Free-Standing Nanowire Transistor Bioprobe for Intracellular Recording: A General Fabrication Strategy" Nano Letters, 2014, 14, 3602–3607.
  • 78. Wangwang Xu, Kangning Zhao, Chaojiang Niu, Lei Zhang, Zhengyang Cai, Chunhua Han, Liang He, Teng Shen, Mengyu Yan, Longbing Qu, Liqiang Mai. "Heterogeneous branched core–shell SnO2–PANI nanorod arrays with mechanical integrity and three dimentional electron transport for lithium batteries" Nano Energy. 2014. 8. 196–204.
  • 70. Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang He, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Lin Xu, Yunlong Zhao, Chuchu Yang, Liqiang Mai, "Ultrathin pre-lithiated V6O13 nanosheet cathodes with enhanced electrical transport and cyclability", Journal of Power Sources, 2014, 255: 235–241.
  • 72. Liqiang Mai, Qinyou An, Qiulong Wei, Jiayang Fei, Pengfei Zhang, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Wen Wen and Lin Xu, "Nanoflakes-Assembled Three-Dimensional Hollow-Porous V2O5 as Lithium Storage Cathodes with High-Rate Capacity", Small, 2014,10, 3032-3037.
  • 73. Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Chunhua Han, Kangning Zhao, Mengyu Yan, and Liqiang Mai,“VO2 Nanowires Assembled into Hollow Microspheres for High-Rate and Long-Life Lithium Batteries” Nano Letters, 2014, 14, 2873–2878
  • 71. Shuo Li, Yifan Dong, Lin Xu, Xu Xu, Liang He and Liqiang Mai, "Effect of Carbon Matrix Dimensions on the Electrochemical Properties of Na3V2(PO4)3 Nanograins for High-Performance Symmetric Sodium-Ion Batteries", Advanced Materials, 2014, 26, 3545–3553.
  • 74. G. Z. Zhang, H. Wu, C. Chen, T. Wang, P. Y. Wang, L. Q. Mai, J. Yue and C. Liu, "Transparent capacitors based on nanolaminate Al2O3/TiO2/Al2O3 with H2O and O3 as oxidizers", Applied Physics Letters, 2014, 104, 163503.
  • 69. Qiulong Wei, Qinyou An, Dandan Chen, Liqiang Mai, Shiyu Chen, Yunlong Zhao, Kalele Mulonda Hercule, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, and Qingjie Zhang, "One-Pot Synthesized Bicontinuous Hierarchical Li3V2(PO4)3/C Mesoporous Nanowires for High-Rate and Ultralong-Life Lithium-ion Batteries", Nano Letters, 2014, 14: 1042–1048.
  • 68. Liqiang Mai, Qiulong Wei, Xiaocong Tian, Yunlong Zhao, Qinyou An, "Electrochemical Nanowire Devices for Energy Storage", IEEE Transactions on Nanotechnology, 2014, 13: 10-15.
  • 66. Quan Qing, Zhe Jiang, Lin Xu, Ruixuan Gao, Liqiang Mai and Charles M. Lieber, "Free-standing kinked nanowire transistor probes for targeted intracellular recording in three dimensions", Nature Nanotechnology, 2014, 9, 142–147.
  • 67. Qinyou An, Pengfei Zhang, Qiulong Wei, Liang He, Fangyu Xiong, Jinzhi Sheng, Qinqin Wang and Liqiang Mai, "Top-Down Fabrication of Three-Dimensional Porous V2O5 Hierarchical Microplates with Tunable Porosity for Improved Lithium Batteries“, Journal of Materials Chemistry A D2014,2, 3297-3302
  • 125. Zhengyao Hu, Luoluo Wang, Yanzhu Luo, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Vanadium-doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 with decreased lithium/nickel disorder as high-rate and long-life lithium ion battery cathode", Science Advances Today, 2015, 1, 25218.
  • 124. Xu Xiao, Chuanfang (John) Zhang, Shizhe Lin, Liang Huang, Zhimi Hu, Yongliang Cheng, Tianqi Li, Wenming Qiao, Donghui Long, Yunhui Huang, Liqiang Mai, Yury Gogotsi, Jun Zhou, "Intercalation of cations into partially reduced molybdenum oxide for high-rate pseudocapacitors",Energy Storage Materials, 2015, 1, 1-8.
  • 121. Qinyou An, Yifei Li, Hyun Deog Yoo, Shuo Chen, Qiang Ru, Liqiang Mai, and Yan Yao,"Graphene decorated vanadium oxide nanowire aerogel for long-cycle-life magnesium battery cathodes", Nano Energy, 2015, 18, 265–272.
  • 122. Xiujuan Wei, Chunjuan Tang, Xuanpeng Wang, Liang Zhou, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Jinzhi Sheng, Ping Hu, Bolun Wang, and Liqiang Mai, "Copper Silicate Hydrate Hollow Spheres Constructed by Nanotubes Encapsulated in Reduced Graphene Oxide as Long-life Lithium-ion Battery Anode", ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 26572–26578.
  • 123. Qidong Li, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Mengyu Yan, Liang Zhou, Wen Luo, Ruimin Sun, Liqiang Mai, "Mesoporous Li3VO4/C Submicron-Ellipsoids Supported on Reduced Graphene Oxide as Practical Anode for High-Power Lithium-Ion Batteries", Advanced Science, 2015, 2, 1500284.
  • 117. Ruimin Sun, Qiulong Wei, Qidong Li, Wen Luo, Qinyou An, Jinzhi Sheng, Di Wang, Wei Chen, Liqiang Mai, "Vanadium Sulfide on Reduced Graphene Oxide Layer as a Promising Anode for Sodium Ion Battery", ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 20902–20908.
  • 118. Liyuan Chai, Jiexi Wang, Haiying Wang, Liyuan Zhang, Wanting Yu, Liqiang Mai, "Porous carbonized graphene-embedded fungus film as an interlayer for superior Li–S batteries", Nano Energy, 2015, 17, 224–232.
  • 120. Xiaocong Tian, Mengzhu Shi, Xu Xu, Mengyu Yan, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, Chunhua Han, Liang He, and Liqiang Mai, "Arbitrary Shape Engineerable Spiral Micropseudocapacitors with Ultrahigh Energy and Power Densities", Advanced Materials, 2015, 27, 7476–7482.
  • 119. Wenhao Ren, Zhiping Zheng, Yanzhu Luo, Wei Chen, Chaojiang Niu, Kangning Zhao, Mengyu Yan, Lei Zhang, Jiashen Meng, Liqiang Mai, "An electrospun hierarchical LiV3O8 nanowire-in-network for high-rate and long-life lithium batteries", Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 19850-19856.
  • 116. Qidong Li , Qiulong Wei , Qinqin Wang , Wen Luo , Qinyou An , Yanan Xu , Chaojiang Niu , Chunjuan Tang and Liqiang Mai, "Self-Template Synthesis of Hollow Shell-Controlled Li3VO4 as a High-Performance Anode for Lithium-Ion Batteries", Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 18839-18842.
  • 114. Xuanpeng Wang, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Ping Hu, Xiaoming Xu, Xiujuan Wei, Liang Zhou*, Kangning Zhao, Wen Luo, Mengyu Yan and Liqiang Mai, "Novel K3V2(PO4)3/C Bundled Nanowires as Superior Sodium-Ion Battery Electrode with Ultrahigh Cycling Stability", Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1500716.
  • 112. Kangning Zhao, Fengning Liu, Chaojiang Niu, Wangwang Xu, Yifan Dong, Lei Zhang, Shaomei Xie, Mengyu Yan, Qiulong Wei, Dongyuan Zhao and Liqiang Mai, "Graphene Oxide Wrapped Amorphous Copper Vanadium Oxide with Enhanced Capacitive Behavior for High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Battery Anodes", Advanced Science, 2015, 2, 1500154.
  • 113. Qiulong Wei, Zhouyang Jiang, Shuangshuang Tan, Qidong Li, Lei Huang, Mengyu Yan, Liang Zhou, Qinyou An, and Liqiang Mai, "Lattice Breathing Inhibited Layered Vanadium Oxide Ultrathin Nanobelts for Enhanced Sodium Storage", ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 18211–18217.
  • 115. Chunjuan Tang, Jinzhi Sheng, Chang Xu, S.M.B. Khajehbashi, Xuanpeng Wang, Ping Hu, Xiujuan Wei, Qiulong Wei, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Facile Synthesis of Reduced Graphene Oxide Wrapped Nickel Silicate Hierarchical Hollow Spheres for Long-life Lithium-ion Battery", Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 19427-19432.
  • 108. Xu Xu, Mengyu Yan, Xiaocong Tian, Chuchu Yang, Mengzhu Shi, Qiulong Wei, Lin Xu, and Liqiang Mai, "In situ investigation of Li and Na ion transport with single nanowire electrochemical devices", Nano Letters, 2015, 15, 3879−3884.
  • 111. Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Mengyu Yan, Qiulong Wei, Xiaocong Tian, and Liqiang Mai, "Three-dimensional LiMnPO4·Li3V2(PO4)3/C nanocomposite as a bicontinuous cathode for high-rate and long-life lithium-ion batteries", ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 17527–17534.
  • 109. Fangyu Xiong, Zhengyang Cai, Longbing Qu, Pengfei Zhang, Zefang Yuan, Owusu Kwadwo Asare, Wangwang Xu, Chao Lin, and Liqiang Mai*, "Three-Dimensional Crumpled Reduced Graphene Oxide/MoS2 Nanoflowers: A Stable Anode for Lithium-Ion Batteries", ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 12625–12630.
  • 110. Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Mengyu Yan, Kangning Zhao, Xiaoming Xu, Wenhao Ren, Yunlong Zhao, Lin Xu, Qingjie Zhang, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, "General synthesis of complex nanotubes by gradient electrospinning and controlled pyrolysis", Nature Communications, 2015, 6, 7402.
  • 105. Qinyou An, Fangyu Xiong, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Liang He, Dongling Ma, Yan Yao* and Liqiang Mai*, "Nanoflake-assembled Hierarchical Na3V2(PO4)3/C Microflowers: Superior Li Storage Performance and Insertion/Extraction Mechanism", Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1401963
  • 104. Zhong Ma, Xianxia Yuan, Lin Li, Zi-Feng Ma, Lei Zhang, Liqiang Mai, Jiujun Zhang, "Porous Ni0.14Mn0.86O1.43 hollow microspheres as high-performing anodes for lithium-ion batteries" , Journal of Power Sources, 2015, 291, 156–162
  • 107. Kalele Mulonda Hercule, Qiulong Wei, Owusu Kwadwo Asare, Longbing Qu, Aamir Minhas Khan, Mengyu Yan, Chunhui Du, Wei Chen* and Liqiang Mai*,"Interconnected Nanorods-Nanoflakes Li2Co2(MoO4)3 Framework Structure with Enhanced Electrochemical Properties for Supercapacitors", Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1500060.
  • 106. Qinyou An, Qiulong Wei, Pengfei Zhang, Jinzhi Sheng, Kalele Mulonda Hercule, Fan Lv, Qinqin Wang, Xiujuan Wei, and Liqiang Mai*, "Three-Dimensional Interconnected Vanadium Pentoxide Nanonetwork Cathode for High-Rate Long-Life Lithium Batteries", Small, 2015, 11, 2654–2660.
  • 103. Yifan Dong, Xiaoming Xu, Shuo Li, Chunhua Han, Kangning Zhao, Lei Zhang, Chaojiang Niu, Zhe Huang and Liqiang Mai,"Inhibiting effect of Na+ pre-intercalation in MoO3 nanobelts with enhanced electrochemical performance", Nano Energy, 2015, 15, 145–152.
  • 100. Yifan Dong, Shuo Li, Kangning Zhao, Chunhua Han, Wei Chen,* Bingliang Wang, Lei Wang, Boan Xu, Qiulong Wei, Lei Zhang, Xu Xu and Liqiang Mai*,"Hierarchical zigzag Na1.25V3O8 nanowires with topotactically encoded superior performance for sodium-ion battery cathodes", Energy & Environmental Science, 2015,8, 1267-1275.
  • 101. Qiulong Wei, Jin Liu, Wei Feng, Jinzhi Sheng, Xiaocong Tian, Liang He, Qinyou An and Liqiang Mai, “Hydrated Vanadium Pentoxide with Superior Sodium Storage Capacity”, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 8070-8075
  • 102. Chaoji Chen, Yanwei Wen, Xianluo Hu, Xiulei Ji, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Pei Hu, Bin Shan, Yunhui Huang, "Na+ Intercalation Pseudocapacitance in Graphene Coupled Titanium Oxide Enabling Ultra-fast Sodium Storage and Long-Term Cycling", Nature Communications, 2015, 6: 6929.
  • 99. Qiulong Wei, Shuangshuang Tan, Xiaoyi Liu, Mengyu Yan, Fengchao Wang, Qidong Li, Qinyou An, Ruimin Sun, Kangning Zhao, Hengan Wu, and Liqiang Mai, "Novel Polygonal Vanadium Oxide Nanoscrolls as Stable Cathode for Lithium Storage", Advanced Functional Materials. 2015, 25, 1773–1779.
  • 96. Lei Zhang, Kangning Zhao, Wangwang Xu, Yifan Dong, Rui Xia, Fengning Liu, Liang He,* Qiulong Wei, Mengyu Yan and Liqiang Mai*,"Integrated SnO2 nanorod array with polypyrrole coverage for high-rate and long-life lithium batteries", Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17: 7619-7623.
  • 98. Peng Zhou, Xiao Yang, Liang He, Zhimeng Hao, Wen Luo, Biao Xiong, Xu Xu, Chaojiang Niu, Mengyu Yan, Liqiang Mai, "The Young's Modulus of High-Aspect-Ratio Carbon/Carbon Nanotube Composite Microcantilevers by Experimental and Modeling Validation", Applied Physics Letters, 2015, 106, 111908.
  • 95. Yunlong Zhao, Chunhua Han, Junwei Yang, Jie Su, Xiaoming Xu, Shuo Li, Lin Xu, Ruopian Fang, Hong Jiang, Xiaodong Zou, Bo Song, Liqiang Mai, and Qingjie Zhang, "Stable Alkali Metal Ion Intercalation Compounds as Optimized Metal Oxide Nanowire Cathodes for Lithium Batteries", Nano Letters, 2015, 15: 2180–2185.
  • 97. Longbing Qu, Yunlong Zhao, Aamir Minhas Khan, Chunhua Han, Kalele Mulonda Hercule, Mengyu Yan, Xingyu Liu, Wei Chen, Dandan Wang, Zhengyang Cai, Wangwang Xu, Kangning Zhao, Xiaolin Zheng, and Liqiang Mai, "Interwoven Three-Dimensional Architecture of Cobalt Oxide Nanobrush-Graphene@NixCo2x(OH)6x for High-Performance Supercapacitors", Nano Letters, 2015, 15: 2037−2044.
  • 93. Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Bao Zhang, Kaili Zhang, Liqiang Mai, "Smart construction of three-dimensional hierarchical tubular transition metal oxide core/shell heterostructures with high-capacity and long-cycle-life lithium storage" Nano Energy, 2015, 12: 437-446.
  • 91. Jiangfeng Ni, Yang Zhao, Liang Li, Liqiang Mai, "Ultrathin MoO2 nanosheets for superior lithium storage" Nano Energy, 2015, 11, 129–135.
  • 92. Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Chunhua Han, Mengyu Yan, Qiulong Wei, and Liqiang Mai*,"Nanoporous Li3V2(PO4)3/C microspheres with enhanced lithium ion diffusion for high-rate and long-life lithium ion batteries", Science Letters, 2015, 4: 130
  • 94. Jian Zhang, Qidong Li, Chenyu Zhang, Liqiang Mai, Mu Pana, Shichun Mu, “A N-self-doped carbon catalyst derived from pig blood for oxygen reduction with high activity and stability”, Electrochimica Acta, 2015, 160: 139–144.
  • 89. Qinyou An, Pengfei Zhang, Fangyu Xiong, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Qinqin Wang and Liqiang Mai, "Three-dimensional porous V2O5 hierarchical octahedrons with adjustable pore architectures for long-life lithium battery" Nano Research, 2015, 8: 481-490.
  • 90. Zhengyang Cai, Lin Xu, Mengyu Yan, Chunhua Han, Liang He*, Kalele Mulonda Hercule, Chaojiang Niu, Zefan Yuan, Wangwang Xu, Longbing Qu, Kangning Zhao, Liqiang Mai*, "Manganese Oxide/Carbon Yolk–Shell Nanorod Anodes for High Capacity Lithium Batteries", Nano Letters, 2015, 15, 738–744.
  • 65.  Qinyou An, Jinzhi Sheng, Xu Xu, Qiulong Wei, Yaqin Zhu, Chunhua Han, Chaojiang Niu and Liqiang Mai , "Ultralong H2V3O8 Nanowire Bundles as a Promising Cathode for Lithium Batteries"New J. Chem. 2014,38, 2075-2080