Faculties

Chunhua Han
hch5927@gmail.com

Liang Zhou
liangzhou@whut.edu.cn

Liang He
hel@whut.edu.cn

Qinyou An
anqinyou86@whut.edu.cn

Wei Chen
chenwei_juan@sina.com

Liming Wu
447077017@qq.com

Qi LI
qi.li@whut.edu.cn

Lin XU
linxu@whut.edu.cn

Xu Xu
xuxu@whut.edu.cn

Chuankun Zhang
zhangchk_lx@huat.edu.cn