Faculties

Liang Zhou
liangzhou@whut.edu.cn

Ya You
youya@whut.edu.cn

Lin XU
linxu@whut.edu.cn

Qinyou An
anqinyou86@whut.edu.cn

Chunhua Han
hch5927@gmail.com

Xu Xu
xuxu@whut.edu.cn

Yao Ding
ydingaf@whut.edu.cn

Wei Chen
chenwei_juan@sina.com

Wen Luo
luowen_1991@whut.edu.cn

Lei Zhang
z1016149568@163.com