Faculties

Liang Zhou
liangzhou@whut.edu.cn

Lin XU
linxu@whut.edu.cn

Qinyou An
anqinyou86@whut.edu.cn

Liang He
hel@whut.edu.cn

Qi LI
qi.li@whut.edu.cn

Liming Wu
447077017@qq.com

Wei Chen
chenwei_juan@sina.com

Chunhua Han
hch5927@gmail.com

Xu Xu
xuxu@whut.edu.cn

Wen Luo
luowen_1991@whut.edu.cn