2022
  • 459.  Cheng Zhou, Minjie Chen, Chenxu Dong, Hong Wang, Chunli Shen, Xiuxiu Wu, Qinyou An, Ganggang Chang, Xu Xu, Liqiang Mai. “The continuous efficient conversion and directional deposition of lithium (poly)sulfides enabled by bimetallic site regulation” Nano Energy, 98 (2022) 107332.  
  • 458.  Xinhui Chen, Zhaohuai Li, Yan Li, Chunli Shen, Cheng Zhou, Xingnian Tan, Kaijian Yan, Ge Zhang, Xu Xu. “Carbon Nanotube Interwoven Polyhedrons with Inside-out Lithiophilic Gradients toward Stable Lithium Metal Battery” Chemical Engineering Journal, 2022, 442: 136256.  
  • 457.  Xiuxiu Wu, Cheng Zhou, Chenxu Dong, Chunli Shen, Binbin Shuai,Cheng Li, Yan Li, Qinyou An, Xu Xu, and Liqiang Mai. “Polydopamine-assisted in-situ formation of dense MOF layer on polyolefin separator for synergistic enhancement of lithium-sulfur battery.” Nano Research, 8048-8055.
  • 456.  Cheng Li, Yan Li, Yongkun Yu, Chunli Shen, Cheng Zhou, Chenxu Dong, Tianhao Zhao, and Xu Xu, “One-Pot Preparation of Lithium Compensation Layer, Lithiophilic Layer, and Artificial Solid Electrolyte Interphase for Lean-Lithium Metal Anode” ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 19437-19447.  
  • 455.  Binbin Shuai, Cheng Zhou, Yuqiang Pi, and Xu Xu. “Atomic Layer-Deposited ZnO Layer on Hydrated Vanadium Dioxide Cathodes against Vanadium Dissolution for Stable Zinc Ion Batteries” ACS Applied Energy Materials, 2022, 5 6139-6145.
  • 454.  Arumugam Manthiram, Yongzhu Fu, Ke Chen, Ruopian Fang, Yongzhu Fu, Chuannan Geng, Wei Guo, Abhay Gupta, Li-Peng Hou, Wuxing Hua, Baohua Li, Feng Li, Yanguang Li, Guowei Ling, Yuanming Liu, Jun Lu, Ying Ma, Liqiang Mai, Arumugam Manthiram, Wenjia Qu, Pengfei Sang, Binbin Shuai, Zhenhua Sun, Da-Wei Wang, Dan-Yang Wang, Guoxiu Wang, Yizhou Wang, Jingyi Xia, Xu Xu, Quan-Hong Yang, Hualin Ye, Chen Zhang, Qiang Zhang, Xue-Qiang Zhang, Cheng Zhou, Dong Zhou, "Advances in Rechargeable Lithium–Sulfur Batteries." Modern Aspects of Electrochemistry, 2022, 0076-9924.
  • 453.  Sanjiang Pan, Hao Li, Dan Liu, Rui Huang, Xuelei Pan, Dan Ren, Jun Li, Mohsen Shakouri, Qixing Zhang, Manjing Wang, Changchun Wei, Liqiang Mai, Bo Zhang, Ying Zhao, Zhenbin Wang,  Michael Graetzel, Xiaodan Zhang, "Efficient and stable noble-metal-free catalyst for acidic water oxidation." Nature Communications, 2022, 13, 2294.  
  • 452.  Mengyu Yan, Peiyao Wang, Xuelei Pan, Qiulong Wei, Chunhua Han, Jefferson Zhe Liu,   Yunlong Zhao, Kangning Zhao, Bruce Dunn, Jihui Yang, Liqiang Mai, "Quadrupling the stored charge by extending the accessible density of states." Chem, 2022, 8, 1.   
  • 451.  Lishan Geng, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Kang Han, Zhitong Xiao, Meng Huang, Peng Xu, Lei Zhang, Liang Zhou, Liqiang Mai, "Eutectic Electrolyte with Unique Solvation Structure for High-Performance Zinc-Ion Batteries." Angew. Chem. Int. Ed., 2022.
  • 450.  Ruiting Guo, Xiong Liu, Xia, Fanjie Xia, Yalong Jiang, Huazhang Zhang, Meng Huang, Chaojiang Niu, Jinsong Wu, Yan Zhao, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Liqiang Mai, "Large-Scale Integration of a Zinc Metasilicate Interface Layer Guiding Well-Regulated Zn Deposition." ADVANCED MATERIALS, 2022, 2202188.  
  • 449.  Zhongzhuo Yang, Xuelei Pan, Yuanhao Shen, Renpeng Chen, Tianzhao Li, Lin Xu, Liqiang Mai, "New Insights into Phase-Mechanism Relationship of MgxMnO2 Nanowires in Aqueous Zinc-Ion Batteries." Small, 2022, 18, 2107743.  
  • 448.  Fang Liu, Yu Cheng, Xuri Zuo, Renpeng Chen, Jianyong Zhang, Liqiang Mai, Lin Xu, "Gradient trilayer solid-state electrolyte with excellent interface compatibility for high-voltage lithium batteries." Chemical Engineering Journal, 2022, 441, 136077.  
  • 447.  Yiming Chen, Minghao Guo, Lin Xu, Yuyang Cai, Xiaocong Tian, Xiaobin Liao, Zhaoyang Wang, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Liqiang Mai, "In-situ selective surface engineering of graphene micro-supercapacitor chips." Nano Research, 2022, 15, 1492.  
  • 446.  Renpeng Chen, Qin Liu, Lin Xu, Xuri Zuo, Fang Liu, Jianyong Zhang, Xuan Zhou, Liqiang Mai, "Zwitterionic Bifunctional Layer for Reversible Zn Anode." ACS Energy Letters, 2022, 7, 1719.
  • 445.  Xuri Zuo, Yu Cheng, Lin Xu, Renpeng Chen, Fang Liu, Hong Zhang, Liqiang Mai, "A novel thioctic acid-functionalized hybrid network for solid-state batteries." Energy Storage Materials, 2022, 46, 570. 
  • 444.  Zijian Li,  Xinfei Wu, Wen Luo, Chenxu Wang, Wencong Feng, Xufeng Hong, Liqiang Mai, "Dual sulfur-doped sites boost potassium storage in carbon nanosheets derived from low-cost sulfonate." Chemical Engineering Journal, 2022, 431, 134207.  
  • 443.  Yucai Wu, Wei Wei, Ruohan Yu, Lixue Xia, Xufeng Hong, Jiexin Zhu, Jiantao Li, Lei Lv, Wei Chen, Yan Zhao, Liang Zhou and Liqiang Mai, "Anchoring Sub-Nanometer Pt Clusters on Crumpled Paper- Like MXene Enables High Hydrogen Evolution Mass Activity." Advanced Functional Materials, 2022, 2110910.  
  • 442.  Junjun Wang, Jianxiang Wang, Yalong Jiang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Fan Qiao, Jinghui Chen, Qinyou An and Liqiang Mai, "CaV6O16·2.8H2O with Ca2+ Pillar and Water Lubrication as a High-Rate and Long-Life Cathode Material for Ca-Ion Batteries." Advanced Functional Materials, 2022, 2113030.  
  • 441.  Lishan Geng, Xuanpeng Wang, Kang Han, Ping Hu, Liang Zhou, Yunlong Zhao, Wen Luo and Liqiang Mai, "Eutectic Electrolytes in Advanced Metal-Ion Batteries." ACS Energy Letters, 2022, 7, 247.  
  • 440.  Yuanhao Shen, Yalong Jiang, Zhongzhuo Yang, Jun Dong, Wei Yang, Qinyou An and Liqiang Mai, "Electronic Structure Modulation in MoO2/MoP Heterostructure to Induce Fast Electronic/Ionic Diffusion Kinetics for Lithium Storage." Advanced Science, 2022, 9, 2104504.  
  • 439.  Congcong Cai, Yongan Chen, Ping Hu, Ting Zhu, Xinyuan Li, Qiang Yu, Liang Zhou, Xiaoyu Yang, and Liqiang Mai, "Regulating the Interlayer Spacings of Hard Carbon Nanofibers Enables Enhanced Pore Filling Sodium Storage." Small, 2022, 18, 2105303.  
  • 438.  Ahmed Eissa Abdelmaoula, Lulu Du1, Lin Xu, Yu Cheng, Amir A. Mahdy, Muhammad Tahir, iang Liu and Liqiang Mai, "Biomimetic brain-like nanostructures for solid polymer electrolytes with fast ion transport." SCIENCE CHINA Materials, 2022.  
  • 437.  Yongkang An, Yu Liu, Shuangshuang Tan, Fangyu Xiong, Xiaobin Liao, Qinyou An, "Dual redox groups enable organic cathode material with a high capacity for aqueous zinc-organic batteries" Electrochimica Acta, 2022, 404, 139620.