2019
  • 320. Yanan Xu, Xuanwei Deng, Qidong Li, Guobin Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qiulong Wei, Jun Lu, Jiantao Li, Qinyou An, Liqiang Mai. "Vanadium oxide pillared by interlayer Mg2+ ions and water as ultralong-life cathodes for magnesium-ion batteries." Chem, 2019, 5, 1-16.
  • 319. Han Tang, Fangyu Xiong, Yalong Jiang, Cunyuan Pei, Shuangshuang Tan, Wei Yang, Maosheng Li, Qinyou An, Liqiang Mai. "Alkali ions pre-intercalated layered vanadium oxide nanowires for stable magnesium ions storage" Nano Energy, 2019, 58347–58354.
  • 318. Chen Tang, Fangyu Xiong, Xuhui Yao, Shuangshuang Tan, Binxu Lan, Qinyou An, Ping Luo, Liqiang Mai. "Hierarchical Mn3O4/graphene microflowers fabricated via a selective dissolution strategy for alkali-metal-ion storage." ACS Applied Materials&Interface, 2019,
  • 317. Yu Cheng, Yangyang Xia, Yiming Chen, Qin Liu, Tong Ge, Lin Xu, Liqiang Mai. "Vanadium-based nanowires for sodium-ion batteries." Nanotechnology, 2019, 30.192001.
  • 316.Wen Luo,Jean-Jacques Gaumet, Pierre Magri, Sébastien Diliberto, Feng Li, Pascal Franchetti, Jaafar Ghanbaja, Liqiang Mai."Fast, green microwave-assisted synthesis of single crystalline Sb2Se3 nanowires towards promising lithium storage." Journal of Energy Chemistry, 2019, 30, 27–33.
  • 315.Lineng Chen, Yushan Ruan, Guobin Zhang, Qiulong Wei , Yalong Jiang, Tengfei Xiong, Pan He, Wei Yang, Mengyu Yan, Qinyou An, Liqiang Mai."Ultrastable and high-performance Zn/VO2 battery based on a rversible single-phase reaction." Chem. Mater. 2019, 31, 3, 699-706.
  • 314.Jiantao Li, Haoyun Liu, Manman Wang, Chao Lin, Wei Yang, Jiashen Meng, Yanan Xu, Kwadwo Asare Owusu, Benli Jiang, Chuanxi Chen, Danian Fan, Liang Zhou, Liqiang Mai."Boosting oxygen reduction activity with low-temperature derived high-loading atomic cobalt on nitrogen-doped graphene for efficient Zn–air batteries." Chemical Communications,2019,55,334-337.
  • 313.Xinyu Ma, Xufeng Hong, Liang He, Lin Xu, Yanjia Zhang, Zhe Zhu, Xuelei Pan, Jiexin Zhu, Miqiang Mai."High energy density micro-supercapacitor based on a three-dimensional bicontinuous porous carbon with interconnected hierarchical pores." ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11 (1), 948–956.
  • 312.Zhenhui Liu, Qiang Yu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Ming Xu, Shihao Feng, Shidong Li, Liang Zhou, Liqiang Mai."Silicon oxides: a promising family of anode materials for lithium-ion batteries." Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 285.
  • 311.Jiantao Li, Wenzhong Huang, Manman Wang, Shibo Xi, Jiashen Meng, Kangning Zhao,Jun Jin, Wangwang Xu, Zhaoyang Wang, Xiong Liu, Qiang Chen, Linhan Xu, Xiaobin Liao, Yalong Jiang, Kwadwo Asare Owusu, Benli Jiang, Chuanxi Chen, Danian Fan, Liang Zhou, Liqiang Mai. "Low-crystalline bimetallic metal-organic framework electrocatalysts with rich active sites for oxygen evolution." ACS Energy Letters, 2019,4, 1, 285-292.
  • 310.YananXu, WeijieCao, YamengYin, JinzhiSheng, QinyouAn, QiulongWei, WeiYang, LiqiangMai."Novel NaTi2(PO4)3 nanowire clusters as high performance cathodes for Mg-Na hybrid-ion batteries".Nano Energy, 2019, 55, 526-533.
  • 309.Ping Hu, Ting Zhu, Xuanpeng Wang, Xufeng Zhou, Xiujuan Wei, Xuhui Yao, Wen Luo,Changwei Shi, Kwadwo Asare Owusu, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Aqueous Zn//Zn(CF3SO3)2//Na3V2(PO4)3 batteries with simultaneous Zn2+/Na+ intercalation/de-intercalation." Nano Energy, 2019,58, 492–498.
  • 308. Ting Zhu, Ping Hu, Xuanpeng Wang, Zhenhui Liu, Wen Luo, Kwadwo Asare Owusu, Weiwei Cao, Changwei Shi, Jiantao Li, Liang Zhou, Liqiang Mai,"Realizing Three-Electron Redox Reactions in NASICONStructured Na3MnTi(PO4)3 for Sodium-Ion Batteries." Advanced Energy Materials,2019, 1803436.
  • 307. Chao Lin, Longbing Qu, Jiantao Li, Zhengyang Cai, Haoyun Liu, Pan He, Xu Xu, and Liqiang Mai,"Porous nitrogen-doped carbon/MnO coaxial nanotubes as an efficient sulfur host for lithium sulfur batteries." Nano Research, 2019, 12(1), 205–210.