Faculties

Xu Xu


International School of Materials Science and Engineering

Wuhan University of Technology

xuxu@whut.edu.cn


EDUCATIONS

B.E., Sep. 2005 - Jun. 2009

College of Material Science and Engineering, Wuhan University of Technology

Major: Materials Chemistry

Ph. D. Sep. 2009 - Dec. 2016

College of Material Science and Engineering, Wuhan University of Technology

Major: Materials Science

Advisor: Prof. Liqiang Mai, Prof. Qingjie Zhang

Visiting Graduate Researcher Sep. 2014 - Sep. 2016

Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, Los Angeles (UCLA)

Advisor: Prof. Xiangfeng Duan


PROFESSIONAL APPOINTMENTS

Assistant Professor Jan. 2017 – Sep. 2017

State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing

Wuhan University of Technology

Assistant Professor Sep. 2017 – Sep. 2019

International School of Materials Science and Engineering

Wuhan University of Technology

Associate Professor Sep. 2019 –

International School of Materials Science and Engineering

Wuhan University of Technology


RESEARCH INTERESTS

1. Key Materials for Lithium Sulfur Batteries

2. Functional Separators for Secondary Batteries

3. Safe Lithium Metal Batteries


SELECTED PUBLICATIONS


1. Zhaohuai Li, Cheng Zhou, Junhui Hua, Xufeng Hong, Congli Sun, Hai-Wen Li, Xu Xu*, and Liqiang Mai*, Engineering oxygen vacancies in a polysulfide-blocking layer with enhanced catalytic ability, Advanced Materials, 2020, 32, 201907444.

2. Li Zhaohuai, He Qiu, Xu Xu*, Zhao Yan, Liu Xiaowei, Zhou Cheng, Ai Dong, Xia Lixue, Mai Liqiang*, A 3D nitrogen-doped graphene/TiN nanowires composite as a strong polysulfide anchor for lithium–sulfur batteries with enhanced rate performance and high areal capacity, Advanced Materials, 2018, 30, 1804089.

3. Zhaohuai Li, Qiu He, Cheng Zhou, Yan Li, Zhenhui Liu, Xufeng Hong, Xu Xu*, Yan Zhao*, Liqiang Mai*, Rationally design lithiophilic surfaces toward high-energy Lithium metal battery, Energy Storage Materials,2021, 37, 40-46.

4. Tangyu Pan, Zhaohuai Li, Qiu He, Xu Xu*, Liang He, Jiashen Meng, Cheng Zhou Yan Zhao*, Liqiang Mai*, Uniform zeolitic imidazolate framework coating via in situ recoordination for efficient polysulfide trapping, Energy Storage Materials,2019, 23, 55-61.

5. Jinzhi Sheng, Chen Peng, Yanan Xu, Haoying Lyu, Xu Xu*, Qinyou An, Liqiang Mai*, KTi2(PO4)3with large ion diffusion channel for high-efficiency sodium storage,Advanced Energy Materials, 2017, 7, 1700247.

6. Mengyu Yan, Xuelei Pan, Peiyao Wang, Fei Chen, Liang He, Gengping Jiang, Junhui Wang, Jefferson Z. Liu, Xu Xu*, Xiaobin Liao, Jihui Yang, Liqiang Mai*, Field-effect tuned adsorption dynamics of VSe2nanosheets for enhanced hydrogen evolution reaction, Nano Letters,2017, 17, 4109.

7. Xu Xu, Mengyu Yan, Xiaocong Tian, Chuchu Yang, Mengzhu Shi, Qiulong Wei, Lin Xu, Liqiang Mai*, In situ investigation of li and na ion transport with single nanowire electrochemical devices, Nano Letters, 2015, 15, 3879.

8. Xiaowei Liu, Zhaohuai Li, Xiaobin Liao, Xufeng Hong, Yan Li, Cheng Zhou, Yan Zhao, Xu Xu*, Liqiang Mai*, A three-dimensional nitrogen-doped graphene framework decorated with an atomic layer deposited ultrathin V(2)O(5)layer for lithium sulfur batteries with high sulfur loading, Journal of Materials Chemistry A,2020, 8, 12106.  

9. Cheng Zhou, Qiu He, Zhaohuai Li, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Yan Li, Yan Zhao, Xu Xu*, Liqiang Mai*, A robust electrospun separator modified with in situ grown metal-organic frameworks for lithium-sulfur batteries, Chemical Engineering Journal, 2020, 395, 124979.

10. Chao Lin, Longbing Qu, Jiantao Li, Zhengyang Cai, Haoyun Liu, Pan He, Xu Xu*, and Liqiang Mai*, Porous nitrogen-doped carbon/MnO coaxial nanotubes as an efficient sulfur host for lithium sulfur batteries, Nano Research, 2019, 12, 205–210.