Faculties

Xu Xu, Ph.D., Associate Professor

International School of Materials Science and Engineering

Wuhan University of Technology, 122 Luoshi Road, Wuhan 430070, China

Email: xuxu@whut.edu.cn

Educations                                                 

B.E., Sep. 2005 - Jun. 2009

College of Material Science and Engineering, Wuhan University of Technology

Major: Materials Chemistry

Ph. D. Sep. 2009 - Dec. 2016

College of Material Science and Engineering, Wuhan University of Technology

Major: Materials Science

Advisor: Prof. Liqiang Mai, Prof. Qingjie Zhang

Visiting Graduate Researcher Sep. 2014 - Sep. 2016

Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, Los Angeles (UCLA)

Advisor: Prof. Xiangfeng Duan


Professional Appointments                                   

Assistant Professor Jan. 2017 – Sep. 2019

International School of Materials Science and Engineering

Wuhan University of Technology

Associate Professor Sep. 2019 –Now

International School of Materials Science and Engineering

Wuhan University of Technology


Research Interests                                          

1. Functional Separators for Batteries

2. Lithium Sulfur Batteries

3. Lithium Metal Batteries

4. Solid State Batteries

5. Thin Film Batteries


Selected Publications                                        

1.Cheng Zhou, Minjie Chen, Chenxu Dong, Hong Wang, Chunli Shen, Xiuxiu Wu, Qinyou An, Ganggang Chang*, Xu Xu*, Liqiang Mai*, The continuous efficient conversion and directional deposition of lithium (poly)sulfides enabled by bimetallic site regulation, Nano Energy, 2022, 98, 107332.

2.Cheng Zhou, Zhaohuai Li, Xu Xu*, Liqiang Mai*, Metal-organic frameworks enable broad strategies for lithium-sulfur batteries, National Science Review, 2021, 8, nwab055.

3.Zhaohuai Li, Qiu He, Cheng Zhou, Yan Li, Zhenhui Liu, Xufeng Hong, Xu Xu*, Yan Zhao*, Liqiang Mai*, Rationally design lithiophilic surfaces toward high-energy lithium metal battery, Energy Storage Materials, 2021, 37, 40-46.

4.Zhaohuai Li, Cheng Zhou, Junhui Hua, Xufeng Hong, Congli Sun, Hai-Wen Li, Xu Xu*, and Liqiang Mai*, Engineering oxygen vacancies in a polysulfide-blocking layer with enhanced catalytic ability, Advanced Materials, 2020, 32, 201907444.

5.Xiaowei Liu, Zhaohuai Li, Xiaobin Liao, Xufeng Hong, Yan Li, Cheng Zhou, Yan Zhao, Xu Xu*, Liqiang Mai*, A three-dimensional nitrogen-doped graphene framework decorated with an atomic layer deposited ultrathin V2O5 layer for lithium sulfur batteries with high sulfur loading, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 12106. 

6.Cheng Zhou, Qiu He, Zhaohuai Li, Jiashen Meng, Xufeng Hong, Yan Li, Yan Zhao, Xu Xu*, Liqiang Mai*, A robust electrospun separator modified with in situ grown metal-organic frameworks for lithium-sulfur batteries, Chemical Engineering Journal, 2020, 395, 124979.

7. Tangyu Pan, Zhaohuai Li, Qiu He, Xu Xu*, Liang He, Jiashen Meng, Cheng Zhou Yan Zhao*, Liqiang Mai*, Uniform zeolitic imidazolate framework coating via in situ recoordination for efficient polysulfide trapping, Energy Storage Materials, 2019, 23, 55-61.

8.Li Zhaohuai, He Qiu, Xu Xu*, Zhao Yan, Liu Xiaowei, Zhou Cheng, Ai Dong, Xia Lixue, Mai Liqiang*, A 3D nitrogen-doped graphene/TiN nanowires composite as a strong polysulfide anchor for lithium–sulfur batteries with enhanced rate performance and high areal capacity, Advanced Materials, 2018, 30, 1804089.

9.Jinzhi Sheng, Chen Peng, Yanan Xu, Haoying Lyu, Xu Xu*, Qinyou An, Liqiang Mai*, KTi2(PO4)3 with large ion diffusion channel for high-efficiency sodium storage, Advanced Energy Materials, 2017, 7, 1700247.

10. Mengyu Yan, Xuelei Pan, Peiyao Wang, Fei Chen, Liang He, Gengping Jiang, Junhui Wang, Jefferson Z.Liu, Xu Xu*, Xiaobin Liao, Jihui Yang, Liqiang Mai*, Field-effect tuned adsorption dynamics of VSe2nanosheets for enhanced hydrogen evolution reaction, Nano Letters, 2017, 17, 4109.